Чи бу­ти ви­бо­рам на Дон­ба­сі?

Ек­сперт: «Нав­ряд чи мо­жна го­во­ри­ти про це на за­хо­пле­них те­ро­ри­ста­ми те­ри­то­рі­ях до пов­но­го за­кри­т­тя кор­до­ну з РФ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ко­стян­тин ЯН­ЧЕН­КО, Львів­ський на­ціо­наль­ний університет ім. Іва­на Фран­ка, випускник Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Не­що­дав­но Пе­тро По­ро­шен­ко в ін­терв’ ю одно­му з за­галь­но­на­ціо­наль­них те­ле­ка­на­лів упер­ше вер­ба­лі­зу­вав пи­та­н­ня, яке три­во­жить сьо­го­дні ба­га­тьох укра­їн­ців: ко­ли, в яко­му фор­ма­ті та як вза­га­лі мо­жуть від­бу­ва­ти­ся мі­сце­ві ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су. Пре­зи­дент під­кре­слив: «Ви­бо­ри на Дон­ба­сі від­бу­ду­ться ли­ше пі­сля пов­ної де­о­ку­па­ції ре­гіо­ну, ви­ве­де­н­ня звід­ти всіх іно­зем­них військ, на­йман­ців і не­за­кон­но озбро­є­них фор­му­вань».

Та­ким чи­ном, во­ле­ви­яв­ле­н­ня на схо­ді ав­то­ма­ти­чно від­тер­мі­но­ву­є­ться до за­кін­че­н­ня ро­сій­сько­укра­їн­ської вій­ни в той час, як за­галь­но­укра­їн­ські мі­сце­ві до­ча­сні ви­бо­ри по­пе­ре­дньо за­пла­но­ва­ні на жов­тень цьо­го ро­ку. І хо­ча пер­спе­кти­ву про­ве­сти мі­сце­ві ви­бо­ри па­ра­лель­но в усій Укра­ї­ні по­ки що оста­то­чно не від­ки­да­ють, екс­пер­ти по­пе­ре­джа­ють, що «роз­ме­жу­валь­на » еле­кто­раль­на стра­те­гія мо­же по­лі­ти­чно по­ді­ли­ти Дон­бас на « наш і ро­сій­ський » , осо­бли­во в кон­текс­ті не­що­дав­ніх за­яв те­ро­ри­стів що­до го­тов­но­сті про­во­ди­ти вла­сні мі­сце­ві ви­бо­ри.

Ва­жли­вим є і та­кий ню­анс: по­лі­ти­чні ме­жі те­ри­то­рії Дон­ба­су, яка під­кон­троль­на си­лам АТО, і від­по­від­но де зна­хо­дя­ться бо­йо­ви­ки, до­сі ви­зна­ча­ю­ться пер­шим Мін­ським ме­мо­ран­ду­мом від 16 ве­ре­сня 2014 р., а от­же, бу­дья­кі рі­ше­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни що­до роз­ши­ре­н­ня сфе­ри вла­сної юрис­ди­кції під час під­го­тов­ки до мі­сце­вих виборів на Дон­ба­сі ма­ють ко­ор­ди­ну­ва­ти­ся в « мін­сько­му фор­ма­ті», а це — на­пів­па­ро­ва ситуація.

Ма­буть, пер­шою спро­бою нав’яза­ти свою гру в еле­кто­раль­но­му про­це­сі на схо­ді бу­ло прийня­т­тя Вер­хов­ною Ра­дою по­пра­вок до За­ко­ну Укра­ї­ни « Про осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей » під час пар­ла­мент­сько­го слу­ха­н­ня 17 бе­ре­зня. Хоч змі­ни до нор­ма­тив­но­го акту й ухва­ли­ли в уні­сон із Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми- 2, онов­ле­ний за­кон про­по­нує бо­дай якусь кон­це­пцію про­ве­де­н­ня мі­сце­вих виборів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, а го­лов­не — тим­ча­со­во за­мо­ро­жує спро­би Крем­ля по­вто­ри­ти в цьо­му ре­гіо­ні «крим­ський сце­на­рій» «де­мо­кра­ти­чно­го во­ле­ви­яв­ле­н­ня » , спе­ку­лю­ю­чи при цьо­му на текс­ті Мін­ських угод.

Однак уже на­сту­пний крок укра­їн­ської вла­ди нав­ряд чи мо­жна на­зва­ти вда­лою ди­пло­ма­ті­єю. Так, 23 бе­ре­зня со­ці­аль­ні ме­ре­жі спа­ла­хну­ли кри­ти­кою за­яви По- ро­шен­ка що­до мо­жли­во­сті бра­ти участь у міс це вих ви бо рах на Дон ба сі лі де рів те ро рис тич них угру­по­вань за умо­ви, якщо це від­бу­ва­ти­ме­ться в рам­ках укра­їн­сько го за ко но дав ст ва. Мов ляв, якщо Пре зи дент від кри ває мож ли - вість ва­таж­кам так зва­них ДНР і ЛНР ро­зі­бра­ти де­пу­тат­ські пор­тфе лі у міс це вих ор га нах вла ди Дон­ба­су, ви­ни­ка­ють сум­ні­ви що­до на­яв­но­сті в укра­їн­ської вла­ди ком­пле­ксно­го ба­че­н­ня во­ле­ви­яв­ле­н­ня на схо­ді.

Гро мадсь кість та кож на го ло - шує на по тре бі чіт кі ше ви зна чи - ти стро ки про ве ден ня міс це вих виборів на Дон­ба­сі та якнай­швид­ше до мог ти ся від по ві дей від ОБСЄ та ООН що­до уча­сті цих ор­га­ні­за­цій у мі­жна­ро­дно­му спо­сте­ре­жен­ні за еле­кто­раль­ним про­це­сом. Про го­тов­ність вла­ди про­ве­сти міс це ві ви бо ри на Дон ба сі «День» го­во­рив із екс­пер­та­ми.

«НА­ВІТЬ ЯКЩО ВИ­БО­РИ НА ДОН­БА­СІ ВІД­БУ­ДУ­ТЬСЯ ДО ЗА­КРИ­Т­ТЯ КОР­ДО­НІВ, ЇХ ТРЕ­БА ПРО­ВЕ­СТИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАН­ДАР­ТА­МИ»

Оле­ксандр КЛЮЖЕВ, по­лі­то­лог, ана­лі­тик гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «Опо­ра» у До­не­цькій обла­сті:

— Оле­ксанд ре, яки­ми на­сам - пе ред мо жуть бу ти особ ли вос ті про ве ден ня ук ра їнсь ких міс це - вих виборів, які ма­ють від­бу­ти­ся во­се­ни цьо­го ро­ку, в при­фрон­то­вій те­ри­то­рії, тоб­то на тій ча­сти­ні До нець кої та Лу гансь кої об лас - тей, яку кон­тро­лює Укра­ї­на?

— Зви­чай­но, дер­жа­ва ма­ла ви­зна­чи­ти­ся що­до мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня мі­сце­вих виборів на під­кон т роль них їй те ри то рі ях. Але во­дно­час уже сьо­го­дні вла­да вво­дить на мі­сцях вій­сько­во-ци­віль­ні адмі­ні­стра­ції у скла­ді Ан­ти­те - ро­ри­сти­чно­го цен­тру при Слу­жбі без­пе­ки Укра­ї­ни, а та­кі рі­ше­н­ня свід­чать, що ор­га­ни мі­сце­во­го са­мо вря ду ван ня у при фрон то вих зо­нах пов­но­цін­но фун­кціо­ну­ва­ти не мо­жуть. Та­кож до­сі не­має кон­со­лі­до­ва­ної по­зи­ції що­до тер­мі­нів про­ве­де­н­ня виборів на Дон­ба­сі, а в умо вах вій ни та ке рі шен ня не мо же бу ти ухва ле не на швид ку - руч. Мо­жли­во, Вер­хов­ній Ра­ді та Адмі ніс т ра ції Пре зи ден та слід пе ре нес ти ви бо ри на Дон ба сі на рік чи два, до ста бі лі за ції си ту а - ції на при­фрон­то­вих те­ри­то­рі­ях. Бо ті, хто по спі ша ють із ви бо ра - ми, не вра хо ву ють ре гі о наль ної си ту а ції. У те ри то рі аль них гро - ма­дах Дон­ба­су жо­ден суб’єкт вла­ди не ви ко нує сво їх зо бов’ язань. Пов но ва жен ня тим ча со во взя ли на се бе ук ра їнсь кі війсь ко ві, але цьо­го не до­ста­тньо для про­ве­де­н­ня виборів.

— Що то­ді го­во­ри­ти про пер­спе­кти­ву про­ве­де­н­ня мі­сце­вих ви­бо рів на оку по ва них те ри то рі ях До нець кої та Лу гансь кої об - ла­стей?

— Для цьо го так са мо ма ють склас ти ся від по від ні умо ви — без­пе­ко­ві, ін­фор­ма­цій­ні, зов­ні­шньо по лі тич ні. Нав ряд чи мож на го во ри ти про міс це ві ви бо ри на за хоп ле них те ро рис та ми те ри то - рі­ях до пов­но­го за­кри­т­тя кор­до­ну з РФ. Во­дно­час, якщо звер­та­ти­ся до тек с ту Мінсь ких до мов ле нос - тей, то за крит тя кор до нів є на - ступ ним кро ком пі сля про ве де­н­ня виборів, то­му укра­їн­ська вла­да — у склад ній си ту а ції, і осо - би­сто я ба­чу один ви­хід із неї. На­віть як що ми при пус ка є мо, що ви­бо­ри на Дон­ба­сі від­бу­ду­ться до за крит тя кор до нів, їх тре ба про - вес ти за між на род ни ми стан дар - та­ми. Від­так я зно­ву ж та­ки вба­чаю пев ну проб ле му в то му, що Укра­ї­на до­сі не під­го­ту­ва­ла вла­сної кон­це­пції цих виборів. Тре­ба, щоб чіт ко бу ло зро зу мі ло, як ми за без пе чи мо до ступ ук ра їнсь ких ЗМІ на ці те ри то рії, до ступ кан - ди­да­тів, а та­кож міль­йо­на ви­бор­ців-пе­ре­се­лен­ців, які за­ли­ша­ю­ться чле на ми те ри то рі аль них гро - мад на се ле них пун к тів Дон ба су. Якщо за раз Укра ї на ви су не своє ба чен ня май бут ніх ви бо рів на тим ча со во оку по ва них те ри то рі - ях Дон­ба­су, це по­си­лить на­ші пе­ре­го­вор­ні по­зи­ції.

— Те ро рис ти не од но ра зо во за яв ля ли про на мір про вес ти за під­трим­ки РФ вла­сні мі­сце­ві ви­бо ри. На від мі ну від ук ра їнсь кої вла­ди так зва­ні ДНР і ЛНР на­віть ого­ло­си­ли по­пе­ре­дню да­ту «во­ле­ви­яв­ле­н­ня» — 2 ли­сто­па­да 2015 ро ку. Чи не мо жуть та кі псев до - ви­бо­ри зі­рва­ти пла­ни укра­їн­ської вла­ди?

— Імі­та­ція дер­жа­во­тво­ре­н­ня на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях три­ває вже дав­но, то­му все ви­гля­дає ло­гі­чно. Мов­ляв, є вла­сний уряд із го­ло­ва­ми пар­ла­мен­ту, те­пер фор­му­ва­ти­муть ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Сер­йо­зних за­гроз у та­ко­му ри­ту­а­лі я не ба­чу. Зви­чай­но, це ще біль­ше за­го­стре­н­ня кон­флі­кту та сигнал про те, що Мін­ські уго­ди не вар­ті па­пе­ру, на яко­му во­ни на­пи­са­ні. Але пе­ре­се­лен­ці до цих виборів до­лу­чи­ти­ся не змо­жуть, єди­не, що тре­ба укра­їн­ській вла­ді — бу­ти го­то­вою, за по­тре­би, пер­шій про­ве­сти ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Укра­ї­на в жо­дно­му ра­зі не має ви­зна­ва­ти будь-які ін­ші сце­на­рії — ли­ше го­ту­ва­ти мі­сце­ві ви­бо­ри за укра­їн­ською Кон­сти­ту­ці­єю в рам­ках Мін­ських до­мов­ле­но­стей, не ра­дя­чись ані з РФ, ані з те­ро­ри­ста­ми. Іна­кше іні­ці­а­ти­ву обов’яз­ко­во пе­ре­хо­плять.

«ТЕПЕРЮ, ДО­КИ ПАР­ЛА­МЕНТ НЕ СКА­СУЄ СТА­ТУС «ОКУ­ПО­ВА­НІ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ», ПРО ЖО­ДНІ ВИ­БО­РИ ТАМ НЕ ЙТИ­МЕ­ТЬСЯ»

Сер­гій ТКА­ЧЕН­КО, го­ло­ва До­не­цько­го обла­сно­го від­ді­ле­н­ня Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни:

— Сьо год ні вла да де мон ст рує по слі дов не ви ко нан ня з бо ку Укра ї ни Мінсь ких угод, що є ва­жли­вим ме­си­джем для Єв­ро­пи. На за ко но дав чо му рів ні за фік со - ва­но чі­ткі ал­го­ри­тми подаль­шо­го роз вит ку си ту а ції на Дон ба сі. Особ ли вий по ря док са мо вря ду - ван ня був по став ле ний в за леж - ність від мі­сце­вих виборів, а мі­сце ві ви бо ри, від по від но, — у за - ле­жність від звіль­не­н­ня те­ри­то­рії ро­сій­ськи­ми вій­сько­ви­ми фор­му­ва­н­ня­ми та по­нов­ле­н­ня на цих те­ри­то­рі­ях укра­їн­ських за­ко­нів. Це ду же пра виль на ло гі ка, ад же не мо­жна ко­ри­сту­ва­ти­ся ін­стру­мен­та­ми ми­ру, до­ки не бу­де ви­ве­де­но війська та за­кри­то кор до­ни. Та­ка вза є мо за леж ність для Укра ї ни в кон­текс­ті при­йде­шніх виборів на Дон­ба­сі — ря­тів­на.

Пра­виль­ним рі­ше­н­ням, на мій по­гляд, бу­ло і про­пи­са­ти за­хо­пле­ні те­ро­ри­ста­ми те­ри­то­рії як «тим­ча­со­во оку­по­ва­ні». Те­пер не тіль­ки фа­кти­чно, а й юри­ди­чно від­по­від­аль­ність за по­дії на Дон­ба­сі не­се Ро­сія та те­ро­ри­сти­чні ор­га­ні­за­ції. До най ближ чо го ча су, по ки Вер­хов­на Ра­да не ухва­ли­ла від­по­від­но­го нор­ма­тив­но­го акту, вина за те, що лю­ди стра­жда­ли, не отри­му­ва­ли со­ці­аль­них ви­плат, ви­сі­ла на Укра­ї­ні при то­му, що фор­маль­но ми не впли­ва­є­мо на си­ту­а­цію на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях із по чат ку вій ни. Те пер, до ки Вер - хов на Ра да не ска сує офі цій но цей ста тус, про жод ні ви бо ри не йти­ме­ться.

По га но те, що сис те ма цих вза є мо за леж нос тей не бу ла на - ла­што­ва­на ще пів­ро­ку то­му. Зво­лі кан ня кош ту ють жит тя ук ра - їн­ським сол­да­там, а та­кож ве­ли­чез них ре сур сів дер жа ві. Ми вкла да ли в інф ра струк ту ру Дон - ба­су мі­льяр­ди, ро­зу­мі­ю­чи, що ці гро ші ні ко ли не по вер нуть ся на - зад. Ро­зу­мі­н­ня по­тре­би змі­ню­ва­ти цю тен ден цію має прий ти як - най­швид­ше.

ФОТО РЕЙТЕР

ОЛЕ­КСАНДР КЛЮЖЕВ

СЕР­ГІЙ ТКА­ЧЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.