Ан­дрій КЛИМЕНКО:

«По­трі­бно бу­ду­ва­ти ко­ра­блі бли­жньої мор­ської зо­ни»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Сьо­го­дні ми про­дов­жу­є­мо те­му Вій­сько­во-Мор­ських Сил Укра­ї­ни. 25 бе­ре­зня 2015 р. «День» опу­блі­ку­вав ав­тор­ський ма­те­рі­ал «П’ять аспе­ктів або Чо­му не слід за­бу­ва­ти про ВМС та як за­хи­сти­ти на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си на мо­рі» адмі­ра­ла за­па­су, за­сту­пни­ка мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни 2014 ро­ку, вій­сько­во­го екс­пер­та Ігоря КА­БА­НЕН­КА, який окре­слив про­бле­ми на мор­сько­му на­пря­мі і за­про­по­ну­вав кро­ки ре­фор­му­ва­н­ня ВМС Укра­ї­ни. У сьо­го­дні­шньо­му но­ме­рі ми про­дов­жу­є­мо те­му і про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі ба­че­н­ня ста­ну справ і як по­трі­бно ді­я­ти — го­лов­но­го ре­да­кто­ра ін­тер­нет-пор­та­лу BlaskSeaNews Ан­дрія КЛИ­МЕН­КА.

— Ві­до­ма ци­фра, що з Кри­му ви­йшло 30% осо­бо­во­го скла­ду, 2/3 кіль­ко­сті вій­сько­вих за­ли­ши­ло­ся на пів­остро­ві. На сьо­го­дні­шній день у ВМС Укра­ї­ни з то­го, що на­зи­ва­є­ться «бо­йо­ви­ми ко­ра­бля­ми» (я не вра­хо­вую до­по­мі­жні ко­ра­блі, ка­те­ри і по­ді­бне), є фла­гман «Са­гай­да­чний» — один із най­більш су­ча­сних і боє­зда­тних ко­ра­блів укра­їн­ських ВМС, по­бу­до­ва­ний 1993 ро­ку. Є ду­же ста­рий се­ре­дній де­сан­тний ко­ра­бель «Кі­ро­во­град», по­бу­до­ва­ний 1970го ро­ку і кор­вет «Він­ни­ця». Все ін­ше — один ра­ке­тний ка­тер, один траль­щик і все. При цьо­му, ко­ра­блі «Кі­ро­во­град», «Він­ни­ця», ра­ке­тний ка­тер «При­лу­ки», траль­щик «Ге­ні­чеськ» і ко­ра­бель управ­лі­н­ня «Дон­бас» — це ті, які бу­ли по­вер­ну­ті Ро­сі­єю з Кри­му. Ко­ли я го­во­рю «по­вер­ну­тий Ро­сі­єю», то вар­то вра­хо­ву­ва­ти, як у 90-х ро­ках ді­ли­ли Чор­но­мор­ський флот. То­ді й за­раз, все, що отри­ма­ла Укра­ї­на, бу­ло ма­кси­маль­но зі­псо­ва­но: що мо­жна зня­ти — зня­ли, що не мо­жна — по­ні­ве­чи­ли ку­вал­да­ми, аж до уні­та­зів. То­му ци­ми трьо­ма бо­йо­ви­ми ко­ра­бля­ми за­без­пе­чи­ти при­кри­т­тя мор­сько­го узбе­реж­жя від Ізма­ї­ла до Ска­дов­ська не­мо­жли­во.

При­клад, який я весь час на­во­джу, — так зва­ні «ве­жі Бой­ка», за які Укра­ї­на за­пла­ти­ла чи не 1 млрд. дол., і які роз­та­шо­ва­но ближ­че до оде­сько­го узбе­реж­жя, ніж до крим­сько­го, за­раз ве­дуть ви­до­бу­ток на оде­сько­му ро­до­ви­щі і пла­ну­ють йо­го збіль­шу­ва­ти. Всі мор­ські бу­ро­ві, які пе­ре­бу­ва­ють на чор­но­мор­сько­му шель­фі і зв’яза­ні між со­бою під­во­дни­ми га­зо­про­во­да­ми, які ви­хо­дять на те­ри­то­рію оку­по­ва­но­го Кри­му, охо­ро­ня­ю­ться ко­ра­бля­ми Чор­но­мор­сько­го фло­ту Ро­сії. Умов­но ка­жу­чи, дві «ве­жі Бой­ка» на оде­сько­му ро­до­ви­щі сто­їть і при­кри­ває ма­лий ра­ке­тний ко­ра­бель ЧФ РФ. Як­би по­ряд сто­яв ко­ра­бель та­ко­го ж кла­су ВМФ Укра­ї­ни, то РФ ні­чо­го б там не ви­до­бу­ва­ла. У ре­зуль­та­ті, в Кри­му ви­до­бу­ва­є­ться 2 млрд. куб. м. га­зу на рік і за­хо­пле­ний ро­сій­ськи­ми оку­пан­та­ми «Чор­но­мор­на­фто­газ» пла­нує збіль­шу­ва­ти ви­до­бу­ток до 2,5 млрд. куб. м. Та­ким чи­ном, Укра­ї­на ку­пує газ у РФ, та го­во­рить, що ми їй весь час вин­ні, але ж Ро­сія вже за ми­ну­лий рік укра­ла в нас 2 млрд. куб. м га­зу. Плюс, вар­тість акти­вів — са­мих веж, пла­тформ, га­зо­го­нів, су­ден те­хно­ло­гі­чно­го фло­ту — все це ко­штує ба­га­то міль­йо­нів до­ла­рів, які вкра­ли в Укра­ї­ни.

На сьо­го­дні у ла­вах ЧФ РФ на­ра­хо­ву­є­ться 7 ве­ли­ких де­сан­тних ко­ра­блів, 3-4 ве­ли­ких де­сан­тних ко­ра­блі Пів­ні­чно­го, Ти­хо­оке­ан­сько­го та Бал­тій­сько­го фло­тів. Ко­жен із них бе­ре ба­таль­йон мор­ської пі­хо­ти з те­хні­кою. При цьо­му, все узбе­реж­жя Укра­ї­ни від Ізма­ї­ла до Ска­дов­ська де­сан­то­не­без­пе­чне. Як ві­до­мо, Ро­сія ду­же ве­ли­ки­ми тем­па­ми на­ро­щує вій­сько­ве угру­по­ва­н­ня в Кри­му, при­то­му, що стан укра­їн­сько­го угру­по­ва­н­ня, у то­му чи­слі мор­ський, пі­сля втра­ти Кри­му ві­до­мий. Цьо­го й на­сту­пно­го ро­ку Ро­сія отри­має 6 но­вих фре­га­тів і 6 під­во­дних чов­нів. Та­ким чи­ном, ство­рю­є­ться гі­гант­ська вій­сько­ва пе­ре­ва­га РФ на Чор­но­му мо­рі. І якщо ви не кон­тро­лю­є­те свої те­ри­то­рі­аль­ні во­ди та свою ви­клю­чну еко­но­мі­чну зо­ну, зна­чить про­тив­ник кон­тро­лює всі ва­ші во­ди аж до лі­нії при­бою. За мі­сяць, на­віть узим­ку, ко­ли мор­ські ко­му­ні­ка­ції пра­цю­ють не так актив­но, 500-600 тор­го­вель­них су­ден іде з про­то­ки Бо­сфор до пор­тів Чор­но­го мо­ря: Оде­са, Іл­лі­чівськ, Пів­ден­ний, Хер­сон, ми­ко­ла­їв­ські пор­ти і по­ді­бні. Це весь ім­порт і екс­порт Укра­ї­ни, який сто­су­є­ться ЄС ли­ше час­тко­во, — кра­їн пів­ден­ної Єв­ро­пи — Фран­ції, Іта­лії. За­раз мо­жна пе­ред­ба­чи­ти, що ко­ли ста­не­ться ди­вер­сія з іно­зем­ним ко­ра­блем, який пря­мує до укра­їн­сько­го пор­ту, весь гі­гант­ський по­тік екс­пор­ту-ім­пор­ту зу­пи­ни­ться і со­тні ти­сяч лю­дей, які пра­цю­ють у пор­тах, при­мор­ських мі­стах або тор­го­вель­но­му фло­ті, за­ли­ша­ться без ро­бо­ти.

При­ро­дно, Укра­ї­ні не­об­хі­дно мо­дер­ні­зу­ва­ти су­хо­пу­тні війська і авіа­цію, але не мо­жна за­бу­ва­ти про ві­дро­дже­н­ня Вій­сько­во-мор­ських Сил, ви­хо­дя­чи з вій­сько­во-стра­те­гі­чної си­ту­а­ції, яка скла­да­є­ться, на Чор­но­му мо­рі. Агре­сію з мо­ря не­мо­жли­во зу­пи­ни­ти ли­ше ра­ке­та­ми або ар­ти­ле­рі­єю, тим біль­ше ти­ми за­со­ба­ми й си­ла­ми, які вчи­ли­ся во­ю­ва­ти на су­хо­до­лі. Стрі­ля­ти в танк і стрі­ля­ти в ко­ра­бель — дві рі­зні ре­чі. Та­кож як лі­та­ти на штур­мо­ви­ку над су­хо­до­лом чи над мо­рем — рі­зні умо­ви і на­у­ки. То­му по­трі­бно за­ли­ша­ти ВМС як вид Зброй­них Сил — по­трі­бні війська бе­ре­го­вої обо­ро­ни, мор­ська пі­хо­та, мор­ська авіа­ція і по­трі­бний флот. Кон­фі­гу­ра­цію цих сил ма­ють ро­зро­бля­ти фа­хів­ці, які є в нас у кра­ї­ні, — один із силь­них ав­то­ри­те­тів у га­лу­зі вій­сько­во-мор­ської стра­те­гії адмі­рал Ка­ба- нен­ко. Та­кож є від­по­від­ні фа­хів­ці в ВМС Укра­ї­ни, ба­га­то хто з яких про­йшов шко­лу спіль­них укра­їн­сько-аме­ри­кан­ських на­вчань за стан­дар­та­ми НАТО і які здо­бу­ли осві­ту за кор­до­ном. Ті з них, хто за­раз у ла­вах, ма­ють бу­ти на від­по­від­них по­са­дах, а тим, хто звіль­нив­ся, має бу­ти ство­ре­но не­об­хі­дні умо­ви для по­вер­не­н­ня до ВМС.

На сьо­го­дні­шні з Кри­му ви­йшло, умов­но ка­жу­чи, 3500 слу­жбов­ців, які за­ли­ши­ли там пра­кти­чно все май­но. Це на­ші па­трі­о­ти, се­ред них ба­га­то ро­сі­ян за на­ціо­наль­ні­стю, але во­ни збе­ре­гли вір­ність Укра­ї­ні. Сьо­го­дні по­трі­бно да­ти зро­зу­мі­ти цим па­трі­о­там, що во­ни й ВМС по­трі­бні дер­жа­ві, що за­пу­ска­ти­ме­ться на­ціо­наль­на про­гра­ма і з’яви­ться тур­бо­та про ка­дри. Ко­ман­дир ко­ра­бля — це лю­ди­на, яка по­вин­на про­слу­жи­ти офі­це­ром близь­ко 15 ро­ків, під­го­тов­ка цих фа­хів­ців дов­га, до­ро­га, то­му по­трі­бно ду­же дбай­ли­во ста­ви­ти­ся до на­ших ка­дрів, щоб у лю­дей не ви­ни­ка­ло на­строю звіль­ня­ти­ся.

Фа­хів­ці ма­ють ви­рі­ши­ти, які вій­сько­во-мор­ські ко­ра­блі і в якій кіль­ко­сті нам по­трі­бні, а та­кож ви­зна­чи­ти, як це все ре­а­лі­зу­ва­ти. Ло­гі­ка під­ка­зує, що нам не по­трі­бні ве­ли­че­зні ра­ке­тні крей­се­ри, адже на Чор­но­му мо­рі во­ни бу­дуть про­сто ве­ли­ки­ми мі­ше­ня­ми. По­трі­бні ко­ра­блі бли­жньої мор­ської зо­ни і ба­га­то­фун­кціо­наль­ні ко­ра­блі да­ле­кої мор­ської зо­ни ти­пу кор­вет. Про­гра­ма укра­їн­сько­го кор­ве­та вже існує, і та­кий ко­ра­бель бу­ду­є­ться в Ми­ко­ла­є­ві. Але цю про­гра­му бу­ло за­мо­ро­же­но, і я че­каю, ко­ли її від­нов­лять.

Укра­ї­на — ко­ра­бле­бу­дів­на дер­жа­ва, адже в нас є ве­ли­че­зний до­свід і ве­ли­кі по­ту­жно­сті. Во­ни сер­йо­зно по­стра­жда­ли пі­сля оку­па­ції Кри­му — Кер­чен­ський, Фе­о­до­сій­ський і Се­ва­сто­поль­ський за­во­ди. Але ми ма­є­мо мо­жли­вість роз­ви­ва­ти су­дно­бу­ду­ва­н­ня в Ми­ко­ла­є­ві і якщо про­гра­му що­до кор­ве­ту не від­но­ви­ти, то ми не да­мо ро­бо­ти ко­ра­бе­лам і отри­ма­є­мо штра­фні сан­кції, адже український ко­ра­бель пла­ну­ва­ло­ся осна­сти­ти за­хі­дним озбро­є­н­ням і си­сте­ма­ми ке­ру­ва­н­ня. Фа­хів­ці ствер­джу­ють, що кор­вет уда­сться по­бу­ду­ва­ти за рік-пів­то­ра, ще стіль­ки ж за­ймуть хо­до­ві ви­про­бу­ва­н­ня і за­пуск у се­рію. Та­ким чи­ном, Укра­ї­ні по­трі­бно 5-6 ро­ків, щоб за­пу­сти­ти весь про­цес су­дно­бу­ду­ва­н­ня.

Ба­га­то на­ших під­при­ємств пра­цю­ва­ли і пра­цю­ють на екс­порт. На­при­клад, на 3-х з 6-и зга­да­них но­вих ро­сій­ських фре­га­тів для ЧФ РФ сто­ять тур­бі­ни «Зо­ря»-»Ма­ш­про­ект». Є ар­ти­ле­рій­ські та ра­ке­тні си­сте­ми.

Що по­трі­бно ро­би­ти за­раз. По­трі­бно бу­ду­ва­ти ко­ра­блі бли­жньої мор­ської зо­ни, а їх про­е­кти є, і бу­ду­ва­ти їх мо­же не ли­ше Ми­ко­ла­їв, але й ки­їв­ський за­вод «Ле­нін­ська ку­зня», який мо­же ро­би­ти це вже за­раз. Сьо­го­дні нам по­трі­бно розв’яза­ти пи­та­н­ня в де­кіль­кох на­прям­ках. По-пер­ше, за прин­ци­пом лен­длі­зу орен­ду­ва­ти до­сить су­ча­сні ко­ра­блі то­го ж кла­су кор­вет, які є в США, Ве­ли­кій Бри­та­нії — со­тні боє­зда­тних за­кон­сер­во­ва­них ко­ра­блів на ба­зах. По­дру­ге, не­об­хі­дно укла­да­ти уго­ди з Ні­меч­чи­ною, Шве­ці­єю та ін­ши­ми кра­ї­на­ми про при­дба­н­ня про­е­ктів су­ча­сних ко­ра­блів. Це не екс­пе­ри­мен­таль­ні ко­ра­блі як український кор­вет, а ті, які вже бу­ду­ва­ли­ся і бу­ли в екс­плу­а­та­ції в рі­зних кра­ї­нах. Так, це ду­же до­ро­го — ко­ра­бель та­ко­го кла­су ко­штує де­кіль­ка со­тень міль­йо­нів до­ла­рів, але не­за­ле­жність ко­штує до­рож­че. За­хист сво­го узбе­реж­жя і тор­гі­вель­них до­ріг від Оде­си ка Бо­сфо­ру — це прин­ци­по­во ва­жли­ве зав­да­н­ня. Окрім то­го, ма­ють пра­цю­ва­ти ди­пло­ма­тія і по­лі­ти­чне ке­рів­ни­цтво з на­ши­ми со­ю­зни­ка­ми на пре­дмет то­го, щоб, як і ми­ну­ло­го ро­ку, в Чор­но­му мо­рі пра­кти­чно по­стій­но бу­ли вій­сько­ві ко­ра­блі НАТО і на­ших со­ю­зни­ків — США, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Іта­лії і ін­ших. При цьо­му, по­трі­бно роз­ви­ва­ти з ни­ми спіль­ні вій­сько­ві на­вча­н­ня, як «Sea Breeze». Окрім то­го, в них по­трі­бно вво­ди­ти вій­сько­во-по­ві­тря­ні, спец­при­зна­чен­ські й ін­ші ком­по­нен­ти. У ці­ло­му, йде­ться про ве­ли­ку про­гра­му ві­дро­дже­н­ня Вій­сько­во-мор­ських Сил.

Ра­ні­ше бу­ли роз­мо­ви про ско­ро­че­н­ня ВМС, про пе­ре­тво­ре­н­ня їх на фло­ти­лію та пе­ре­ве­де­н­ня до Ми­ко­ла­є­ва. Але зав­дя­ки пре­сі й во­лон­те­рам цей про­цес уда­ло­ся зу­пи­ни­ти. За­раз же з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про зна­чне ско­ро­че­н­ня осо­бо­во­го скла­ду ВМС. При­ро­дно, по­трі­бно опти­мі­зу­ва­ти стру­кту­ру, але во­на має від­по­від­а­ти пер­спе­ктив­ним зав­да­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.