Но­ві пра­ви­ла роз­сва­ри­ли грав­ців на авіа­рин­ку

Екс­пер­ти за­сте­рі­га­ють: У по­го­ні за лі­бе­ра­лі­за­ці­єю мо­же­мо за­гу­би­ти на­ціо­наль­но­го опе­ра­то­ра

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Уча­сни­ки авіа­рин­ку за­кли­ка­ють уряд змі­ни­ти пра­ви­ла ви­да­чі та ану­лю­ва­н­ня ча­стот на пе­ре­льо­ти. Дис­ку­сії ви­ни­кли дов­ко­ла на­ка­зу Дер­жав­ної авіа­цій­ної слу­жби ( Дер­жа­віа­слу­жби) № 686 « Про за­твер­дже­н­ня авіа­цій­них пра­вил « По­ря­док на­да­н­ня та ану­лю­ва­н­ня прав на екс­плу­а­та­цію по­ві­тря­них лі­ній » . Дня­ми їх роз­гля­да­ли на за­сі­дан­ні пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції.

« Ри­нок не кон­ку­рен­тний то­му, що ство­рю­ю­ться умо­ви, в яких ло­бі­ю­є­ться один з уча­сни­ків рин­ку, а ін­шим, нав­па­ки, ство­рю­ю­ться пе­ре­по­ни. То­му зро­зумі­ло, чо­му не за­хо­дить ком­па­нія « Ейр Бер­лін » , яка офі­цій­но ска­за­ла, що че­рез не­кон­ку­рен­тні умо­ви во­на не роз­гля­дає Укра­ї­ну най­ближ­чим ча­сом як мі­сце для ін­ве­сти­цій», — ре­зю­мує пер­ший за­сту­пник ан­ти­ко­ру­пцій­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції Ми­ро­слав Бе­ре­за.

Най­біль­ше на­рі­кань на нор­ми про те, що для отри­ма­н­ня до­зво­лу пра­цю­ва­ти на між­на­ро­дних авіа­рей­сах спо­ча­тку по­трі­бно по­лі­та­ти пев­ний час вну­трі­шні­ми. «Який ін­ве­стор при­йде, ко­ли йо­му ка­жуть: « по­ка­тай­ся » рік вну­трі­шні­ми рей­са­ми, а то­ді, мо­же, по­тра­пиш під фор­му­лу, яку ми за­сто­су­є­мо... А в фор­му­лі є два чин­ни­ки. Пер­ший — скіль­ки здій­снив вну­трі­шніх авіа­пе­ре­ве­зень, де пе­ре­віз до 100 ти­сяч па­са­жи­рів. Дру­гий — скіль­ки здій­снив вну­трі­шніх рей­сів, де пе­ре­віз по­над 100 ти­сяч па­са­жи­рів » , — озву­чує за­ува­же­н­ня до пра­вил ге­не­раль­ний ди­ре­ктор авіа­ком­па­нії «Atlasjet Укра­ї­на» Сер­гій Пі­дго­ро­де­цький. За йо­го сло­ва­ми, ви­ко­на­ти це не ре­аль­но на­віть усім авіа­ком­па­ні­ям гур­том. « Сьо­го­дні одне крі­сло ( для « ло­у­ко­стів » ) на вну­трі­шніх авіа­пе­ре­ве­зе­н­нях має ком­пен­су­ва­тись, як мі­ні­мум, п’ ятьма на між­на­ро­дних або від­шко­до­ву­ва­ти­ся дер­жа­вою (від п’яти до де­ся­ти єв­ро за одно­го па­са­жи­ра), як це ро­би­ться в Єв­ро­пі. Оскіль­ки на­ша дер­жа­ва не спро­мо­жна опла­ти­ти со­ці­аль­но зна­чи­мі рей­си, то це мо­же бу- ти іні­ці­а­ти­вою ли­ше пе­ре­ві­зни­ків», — по­яснює він. То­му, на дум­ку Сер­гія Пі­дго­ро­де­цько­го, Дер­жа­віа­слу­жба ви­пи­сує пра­ви­ла та­ким чи­ном, аби обме­жи­ти ко­ло грав­ців на авіа­рин­ку і да­ти пре­фе­рен­ції одно­му — МАУ.

«МАУ вже від­бу­ла­ся, і їй до­во­ди­ти ні­чо­го не по­трі­бно. Тоб­то ці пра­ви­ла — для від­сі­ка­н­ня над­хо­дже­н­ня ін­ве­сти­цій для ство­ре­н­ня но­вих ком­па­ній, но­вих грав­ців, утво­ре­н­ня кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща», — ви­слов­лює він свою то­чку зо­ру.

Про­ти ви­сту­пає і го­ло­ва «Асо­ці­а­ції авіа­пе­ре­ві­зни­ків Укра­ї­ни» Ми­ко­ла Мар­чен­ко. « І ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку, і ви­да­ва­н­ня сер­ти­фі­ка­тів пе­ре­бу­ва­ти­муть в одних ру­ках — у Дер­жа­віа­слу­жби», — по­яснює він. Від­так пра­во на­да­ва­ти чи ні авіа­ком­па­нії сер­ти­фі­кат екс­плу­а­тан­та озна­чає мо­жли­вість ти­ску на кон­кре­тно­го грав­ця рин­ку. « Ми б хо­ті­ли, щоб ці ре­чі бу­ли в рі­зних юри­ди­чних ру­ках... Ми вва­жа­є­мо, що ці пра­ви­ла на­пи­са­ні під ко­гось кон­кре­тно...» — ре­зю­мує він. За сло­ва­ми го­ло­ви «Асо­ці­а­ції авіа­пе­ре­ві­зни­ків Укра­ї­ни», до­ціль­но ді­я­ти іна­кше. «У США, на­при­клад, управ­лі­н­ням без­пе­кою по­льо­тів за­йма­є­ться авіа­цій­на вла­да, управ­лі­н­ням рин­ком — мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри, роз­слі­ду­ва­н­ням авіа­цій­них ви­пад­ків — спе­ці­аль­не бю­ро», — по­яснює він.

На­то­мість спів­вла­сник МАУ Арон Май­бер­гза­пе­ре­чує, що пра­ви­ла ви­пи­са­ні та­ким чи­ном, аби зро­би­ти йо­го ком­па­нію мо­но­по­лі­стом. «Це не прав­да. Це пра­ви­ла, які на­ма­га­ю­ться вста­но­ви­ти чі­тку фор­му­лу, за якою пе­ре­ві­зни­ки змо­жуть отри­му­ва­ти при­зна­че­н­ня та пра­ви­ла, які ціл­ко­ви­то ви­клю­ча­ють ко­ру­пцію » , — вва­жає він. Зокре­ма, ре­зю­мує Май­бер­гу роз­мо­ві з « Днем » , у чо­му хи­бність то­го, що пре­фе­рен­цій­не пра­во до­сту­пу до ча­стот ма­ти­ме ком­па­нія, яка, умов- но ка­жу­чи, при­но­сить бю­дже­ту біль­ше гро­шей або ство­рює біль­ше ро­бо­чих місць. «А на­ві­що дер­жа­ва ді­лить по­ві­тря­ні лі­нії? Аби з цьо­го отри­ма­ти бе­не­фіс » , — під­су­мо­вує він. Спосо­би зде­шев­ле­н­ня авіа­кви­тків на укра­їн­сько­му рин­ку він ра­дить шу­ка­ти не в бо­роть­бі з МАУ, а зде­шев­лю­ю­чи вар­тість па­ли­ва, ае­ро­пор­то­вих збо­рів, кре­ди­тів і ска­су­вав­ши ПДВ для авіа­ком­па­ній.

Пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Шуль­мей­стер за­явив, що про­бле­му но­вих пра­вил у ві­дом­стві та­ки ба­чать. Цьо­го ти­жня роз­по­чне ро­бо­ту ко­мі­сія, яка пе­ре­ві­рить дії Дер­жа­віа­слу­жби. Він та­кож на­го­ло­сив, що ви­сту­пає за те, щоб за Мі­нін­фра­стру­кту­ри за­ли­ша­лась фун­кція ре­гу­лю­ва­н­ня до­сту­пу до рин­ку, а за Дер­жа­віа­слу­жбою — без­пе­ки по­льо­тів, пе­ре­ві­зни­ків, гро­ма­дян. Але при цьо­му Шуль­мей­стер на­го­ло­сив, що не вар­то за­бу­ва­ти про єди­но­го ві­тчи­зня­но­го на­ціо­наль­но­го пе­ре­ві­зни­ка (МАУ), який за­без­пе­чує на 50% «Бо­ри­спіль».

На­то­мість го­ло­ва Дер­жа­віа­слу­жби Де­нис Ан­то­нюк не бо­ї­ться пе­ре­вір­ки і ка­же, що, пи­шу­чи пра­ви­ла, ві­дом­ство орі­єн­ту­є­ться на єв­ро­пей­ські нор­ми. Що­би оста­то­чно від­ки­ну­ти зви­ну­ва­че­н­ня уча­сни­ків рин­ку в грі на ко­ристь одно­го, Ан­то­нюк за­зна­чив, що на­ра­зі Дер­жа­віа­слу­жба пі­шла на ком­про­міс і пом’якши­ла кри­те­рії на­да­н­ня при­зна­чень на авіа­мар­шру­ти й по­ві­си­ла їх на сай­ті для обго­во­ре­н­ня. Зокре­ма, в про­е­кті до­ку­мен­та пра­во на екс­плу­а­та­цію між­на­ро­дної ре­гу­ляр­ної та/ або чар­тер­ної по­ві­тря­ної лі­нії про­по­ну­є­ться на­да­ва­ти тим авіа­пе­ре­ві­зни­кам, яки­ми пе­ре­ва­жно во­ло­ді­ють ( кон­тро­лю­ють пов­ні­стю або во­ло­ді­ють по­над 50% їхньо­го ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу) або яких фа­кти­чно кон­тро­лю­ють (є кін­це­ви­ми ви­го­до­на­бу­ва­ча­ми або вла­сни­ка­ми по­над 5% ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу) дер­жа­ва Укра­ї­на та/або гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни. Ра­ні­ше пе­ред­ба­ча­ло­ся на­да­ва­ти це пра­во ли­ше укра­їн­ським ком­па­ні­ям із кін­це­вим ви­го­до­на­бу­ва­чем, який кон­тро­лює ком­па­нію. Крім то­го, про­по­ну­є­ться ви­клю­чи­ти з кри­те­рі­їв, які ко­мі­сія по­вин­на бра­ти до ува­ги в про­це­сі роз­гля­ду за­яви про на­да­н­ня прав на екс­плу­а­та­цію по­ві­тря­них лі­ній за баль­ною си­сте­мою, пун­кти про кіль­кість ви­ко­на­них авіа­пе­ре­ві­зни­ком по­льо­тів у ме­жах Укра­ї­ни за остан­ні 12 мі­ся­ців; кіль­кість по­ві­тря­них су­ден вла­сно­го пар­ку або отри­ма­них у лі­зин­гбез екі­па­жу; кіль­кість пра­цю­ю­чо­го авіа­пер­со­на­лу.

Пра­ви­ла мо­жна змі­ню­ва­ти, але го­лов­не ра­зом з ни­ми не втра­ти­ти го­лов­но­го — на­ціо­наль­но­го авіа­пе­ре­ві­зни­ка, на­то­мість до­дає на­ро­дний де­пу­тат, ко­ли­шній мі­ністр транс­пор­ту й ін­фра­стру­кту­ри Ві­ктор Бон­дар. У Єв­ро­пі, ка­же він, під­три­му­ють сво­го авіа­пе­ре­ві­зни­ка, а вже по­тім від­кри­ва­ють две­рі ін­шим. Як при­клад Бон­дар на­во­дить зво­лі­ка­н­ня Єв­ро­пи з під­пи­са­н­ням до­го­во­ру про «віль­не не­бо». «ЄС не хо­че під­пи­су­ва­ти до­го­вір, бо ро­зу­міє: укра­їн­ські на­ціо­наль­ні авіа­пе­ре­ві­зни­ки, на­сам­пе­ред МАУ, ви­йдуть на їхній ри­нок, по­чнуть за­ро­бля­ти і за­бе­руть ча­сти­ну рин­ку. Під­ста­ви для цьо­го є: у нас де­шев­ша со­бі­вар­тість кви­тка, бо зар­пла­ти екі­па­жів на 30 — 40% мен­ші за єв­ро­пей­ські, лі­зин­где­шев­ший то­що», — по­яснює він. «Якщо за­раз у скру­тній еко­но­мі­чній си­ту­а­ції (ми­ну­ло­го ро­ку на 40% ско­ро­тив­ся па­са­жи­ро­по­тік) по­чне­мо ді­ли­ти хо­ро­ші на­прям­ки і від­да­ва­ти їх ту­ре­цьким, ру­мун­ським чи угор­ським ло­у­ко­стам, то не за­ро­блять ні на­ші, ні во­ни. Всі бу­дуть зі зби­тком. У ко­го є ро­до­ві між­на­ро­дні ком­па­нії, тих авіа­пе­ре­ві­зни­ків під­три­ма­ють, і во­ни ви­жи­ву­ть. А укра­їн­ські мо­жуть про­сто збан­кру­ту­ва­ти і на ри­нок біль­ше не ви­йдуть. Якщо за­раз во­ни збан­кру­ту­ють, то хто від цьо­го отри­має ви­го­ду? Хто во­зить най­біль­ше па­са­жи­рів? Ро­сій­ський «Аэро­флот» і «Ту­ре­цькі авіа­лі­нії», — роз­по­від­ає ко­ли­шній мі­ністр про мо­жли­ві на­слід­ки. Тож Бон­дар про­по­нує: спо­ча­тку до­ти­ску­ва­ти ЄС на «віль­не не­бо», а по­тім пов­ні­стю від­кри­ва­ти­ся, і то­ді ав­то­ма­ти­чно зни­зи­ться вар­тість кви­тка. «Ці­на змен­шу­ва­ти­ме­ться, ко­ли збіль­шу­ва­ти­ме­ться кіль­кість рей­сів і ко­ли при­йдуть ве­ли­кі й по­ту­жні авіа­пе­ре­ві­зни­ки, при­мі­ром «Лю­фт­ган­за», «Бри­тан­ські авіа­лі­нії», які мо­жуть у зби­ток по­пра­цю­ва­ти один-три ро­ки, спи­су­ю­чи ці втра­ти на основ­ну ді­яль­ність і за­йма­ю­чи ні­шу на рин­ку. Ма­лень­кі бю­дже­тні авіа­ком­па­нії ні­ко­ли не пра­цю­ва­ти­муть рік-два — що­най­біль­ше три-шість мі­ся­ців», — під­су­мо­вує він.

До сло­ва, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів на про­ха­н­ня Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри та за­пи­ти де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди ви­рі­шив ство­ри­ти спе­ці­аль­ну ко­мі­сію, яка вже цьо­го ти­жня по­чне пе­ре­вір­ку ді­яль­но­сті Дер­жав­ної авіа­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни. Про це по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі мі­ні­стер­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.