«Лю­ди­на — це най­скла­дні­ше з усьо­го, що є у сфе­рі без­пе­ки по­льо­тів»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Ми­ко­ла МАР­ЧЕН­КО,

го­ло­ва Асо­ці­а­ції під­при­ємств авіа­цій­ної га­лу­зі Укра­ї­ни (пі­лот із 30-рі­чним ста­жем):

— Авіа­ка­та­стро­фи, пов’яза­ні з « су­ї­ци­дом » , — це ком­пе­тен­ція та від­по­від­аль­ність лі­ка­рів і то­го, як во­ни став­ля­ться до сво­єї ро­бо­ти. Пі­ло­ти справ­ді пра­цю­ють в ду­же на­пру­же­ній си­ту­а­ції.

Я осо­би­сто не­о­дно­ра­зо­во ви­ко­ну­вав по­льо­ти най­ви­щої скла­дно­сті, які тіль­ки мо­жуть бу­ти в гро­ма­дян­ській авіа­ції.

Пі­ло­ти в Укра­ї­ні обов’ яз­ко­во про­хо­дять ме­ди­чне об­сте­же­н­ня. Кіль­кість те­стів та огля­дів ви­зна­ча­ють згі­дно з ві­ком та ста­ном лю­ди­ни. У ме­не осо­би­сто не бу­ло ме­ди­чних обме­жень, то­му я біль­шу ча­сти­ну « пе­ре­ві­рок » про­хо­див раз на рік. Є окре­мі те­сти, ві­ко­ві. Їх по­трі­бно про­хо­ди­ти обов’ яз­ко­во, не за­ле­жно від то­го, вста­нов­ле­ні що­до вас обме­же­н­ня чи ні.

У ко­жно­го льо­тчи­ка є пер­со­наль­ні обме­же­н­ня. У ме­не бу­ла ви­ща ка­те­го­рія ме­ди­чно­го сер­ти­фі­ка­ту. Утім, я був зо­бов’яза­ний що­ро­ку про­хо­ди­ти, крім «стан­дар­тно­го пе­ре­лі­ку» лі­ка­рів, нар­ко­ло­га, пси­хо­ло­га і нев­ро­па­то­ло­га.

Лю­ди­на — це най­скла­дні­ше з усьо­го, що є у сфе­рі без­пе­ки по­льо­тів. Сер­йо­зні ви­снов­ки з та­ких ви­пад­ків, як ава­рія ні­ме­цько­го лі­та­ка, по­трі­бно ро­би­ти. Сьо­го­дні весь авіа­цій­ний світ — в шо­ці. Вже роз­ро­бля­ють но­ві пра­ви­ла без­пе­ки по­льо­тів. І вва­жаю, що най­ближ­чим ча­сом їх бу­де прийня­то і в Між­на­ро­дній ор­га­ні­за­ції ци­віль­ної авіа­ції (ІКАО), і, від­по­від­но, на­ші ві­тчи­зня­ні пра­ви­ла бу­дуть їх пе­ред­ба­чу­ва­ти. Йде­ться на­сам­пе­ред про те, що, не­за­ле­жно від си­ту­а­ції, в ка­бі­ні пі­ло­та по­вин­ні пе­ре­бу­ва­ти два під­го­тов­ле­ні чле­ни екі­па­жу. Щоб ко­ли один пі­лот за­хо­тів ви­йти, там за­ли­ша­ло­ся ще двоє лю­дей.

Зві­сно, є пра­ви­ла, які ре­гла­мен­ту­ють, за яких умов ка­пі­та­ну авіа­су­дна мо­жна по­ки­ну­ти своє мі­сце, а за яких — ні. Але во­ни на­пи­са­ні в си­ту­а­ції, ко­ли не до­пу­ска­є­ться, що дру­гий пі­лот мо­же прийня­ти якесь не­аде­ква­тне рі­ше­н­ня. То­му за­раз мі­жна­ро­дна авіа­цій­на спіль­но­та пра­цює над фор­му­ва­н­ням но­вих пра­вил.

У Єв­ро­пі є три спе­ці­аль­ні не­за­ле­жні стру­кту­ри, які опі­ку­ю­ться авіа­ці­єю та без­пе­кою по­льо­тів. Пер­ший — це спе­ці­аль­ний не­за­ле­жний ор­ган, що роз­слі­дує авіа­цій­ні ка­та­стро­фи, ава­рії. Та­кий є і в Укра­ї­ні. Це — На­ціо­наль­не бю­ро не­за­ле­жно­го роз­слі­ду­ва­н­ня авіа­цій­них по­дій. Я за­про­по­ну­вав пе­ре­тво­ри­ти йо­го на ор­ган, який мо­же ве­сти на­гляд і роз­слі­ду­ва­н­ня не тіль­ки за авіа­ці­єю, а й за всі­ма ви­да­ми транс­пор­ту, ви­хо­дя­чи з то­го, що ал­го­ритм один і той же: лю­ди­на- те­хні­ка- се­ре­до­ви­ще. Та­ка фор­му­ла діє в США та ін­ших кра­ї­нах.

Є стру­кту­ра, яка пи­ше пра­ви­ла з без­пе­ки по­льо­тів і кон­тро­лює їх ви­ко­на­н­ня. Це ор­ган, ана­ло­гі­чний укра­їн­ській Дер­жа­віа­слу­жбі.

І на­ре­шті тре­тій ор­ган, який управ­ляє еко­но­мі­кою: та­ри­фною по­лі­ти­кою, управ­лі­н­ня дер­ж­вла­сні­стю, при­зна­че­н­ням на мар­шру­ти.

Бе­зу­мов­но, кін­це­ве сло­во за ор­га­ном, який ска­же: ви без­пе­чні чи ні. Але до­пуск до рин­ку ре­гу­лю­є­ться дво­ма до­ку­мен­та­ми: сер­ти­фі­ка­том екс­плу­а­тан­та і лі­цен­зі­єю.

Укра­ї­на то­чно від­по­від­ає мі­ні­маль­ним стан­дар­там гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ІКАО ( це ор­га­ні­за­ція, яка пи­ше стан­дар­ти і пра­ви­ла для всі­єї сві­то­вої авіа­ції, якщо ти «ниж­че» цих пра­вил — лі­та­ти то­бі не мо­жна). Що ж до ЄС, то у них стан­дар­ти ви­щі, ніж у сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.