Дір­ки в бю­дже­ті «за­кри­ють» під­ви­ще­н­ням по­да­тків на... ци­гар­ки

Під­ви­ще­н­ня акци­зів на тю­тю­но­ві ви­ро­би пе­ред­ба­че­но в Уго­ді про асо­ці­а­цію з ЄС

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Де­да­лі біль­ше укра­їн­ців ки­да­ють па­ли­ти. За да­ни­ми Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії, за остан­ні два ро­ки рі­вень по­ши­ре­но­сті ку­рі­н­ня в кра­ї­ні зни­зив­ся на три від­со­тки се­ред чо­ло­ві­ків і на два від­со­тки — се­ред жі­нок. За­галь­ний рі­вень спо­жи­ва­н­ня ци­га­рок за цей час ско­ро­тив­ся на 10%. На­га­да­є­мо, не­що­дав­но укра­їн­ську гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію « Центр гро­ма­дян­сько­го пред­став­ни­цтва «Жи­т­тя»» бу­ло на­го­ро­дже­но між­на­ро­дною від­зна­кою Bloomberg Philantropies Awards як най­кра­щу ор­га­ні­за­цію в но­мі­на­ції «За­хист лю­дей від шкі­дли­во­го впли­ву тю­тю­но­во­го ди­му за до­по­мо­гою впро­ва­дже­н­ня без­дим­них за­ко­нів». До то­го ж, на по­ча­тку мі­ся­ця Сві­то­вий банк схва­лив для Укра­ї­ни про­ект «По­лі­пше­н­ня охо­ро­ни здо­ров’ я на слу­жбі у лю­дей» із фі­нан­су­ва­н­ням при­бли­зно у 215 міль­йо­нів до­ла­рів.

Утім, акти­ві­сти про­дов­жу­ють бо­ро­ти­ся за здо­ров’я укра­їн­ців. Цьо­го ра­зу во­ни на­по­ля­га­ють на не­об­хі­дно­сті лі­ку­ва­ти за­ле­жність від ку­рі­н­ня... ви­со­ки­ми по­да­тка­ми.

За роз­ра­хун­ка­ми ВООЗ, під­ви­ще­н­ня по­да­тків на тю­тю­но­ві ви­ро­би на 10% ско­ро­тить спо­жи­ва­н­ня тю­тю­ну на чо­ти­ри від­со­тки у кра­ї­нах з ви­со­ким рів­нем до­хо­дів і на п’ять від­со­тків — у кра­ї­нах із низь­ким та се­ре­днім рів­ня­ми до­хо­дів. «До­свід остан­ніх ро­ків під­твер­джує, що ми йде­мо пра­виль­ним шля­хом. Із 2008 ро­ку се­ре­дній акциз на па­чку си­га­рет зріс з 50 ко­пі­йок до ше­сти гри­вень. При цьо­му кіль­кість кур­ців ско­ро­ти­ла­ся з де­ся­ти до май­же се­ми міль­йо­нів. Ста­ти­сти­ка свід­чить, що зни­же­н­ня рів­ня ку­рі­н­ня вже при­зве­ло до змен­ше­н­ня за­хво­рю­ва­но­сті сер­це­во-су­дин­ної си­сте­ми, що для нас осо­бли­во ва­жли­во. Во­дно­час над­хо­дже­н­ня до дер­жав­но­го бю­дже­ту зро­сли від 2,5 мі­льяр­да гри­вень 2008 ро­ку до 18,1 мі­льяр­да 2014 ро­ку», — за­зна­чає ке­рів­ник ГО «Жи­т­тя» Ан­дрій Скі­паль­ський. Во­дно­час, ка­же він, про­даж ци­га­рок за цей пе­рі­од змен­шив­ся зі 124 до 73 мі­льяр­дів штук.

Під­ви­ще­н­ня акци­зів на тю­тю­но­ві ви­ро­би в Укра­ї­ні пе­ред­ба­че­но і в Уго­ді про асо­ці­а­цію з ЄС. Від­по­від­но до ви­мог­чин­ної ди­ре­кти­ви ЄС, що діє з по­ча­тку ми­ну­ло­го ро­ку, пов­ний акциз на ци­гар­ки має ста­но­ви­ти при­найм­ні 60% від се­ре­дньої роз­дрі­бної ці­ни. А мі­ні­маль­не акци­зне ми­то — не мен­ше 90 єв­ро на 1000 ци­га­рок не­за­ле­жно від їхньої роз­дрі­бної ці­ни (для де­яких кра­їн — 64 єв­ро до 2018 ро­ку). За­га­лом же, зав­дя­ки зро­стан­ню акци­зів та ін­ших за­хо­дів кон­тро­лю за тю­тю­ном у 28 кра­ї­нах ЄС про­даж ци­га­рок і тю­тю­ну для са­мо­кру­ток у 2002 — 2013 ро­ках ско­ро­тив­ся на 26%. А до­хо­ди від опо­да­тку­ва­н­ня тю­тю­но­вих ви­ро­бів зро­сли на 27%.

За під­ра­хун­ка­ми ГО «Жи­т­тя», в лю­то­му се­ре­дня ці­на па­чки ци­га­рок в Укра­ї­ні ста­но­ви­ла 15 гри­вень, вклю­чно із 6,08 грив­ні дер­жав­но­го акци­зу, п’ ять від­со­тків мі­сце­во­го акци­зу ( 0,75 грив­ні) та 2,5 грив­ні ПДВ. Зро­ста­н­ня дер­жав­но­го акци­зу на 30% — до во­сьми гри­вень за па­чку, спри­чи­нить по­до­рож­ча­н­ня при­бли­зно на три грив­ні, або на 20%. Це, за­пев­ня­ють акти­ві­сти, не є кри­ти­чним зро­ста­н­ням ці­ни, але на­дасть мо­жли­вість отри­ма­ти не мен­ше чо­ти­рьох мі­льяр­дів гри­вень до­да­тко­вих над­хо­джень до дер­жав­но­го й мі­сце­вих бю­дже­тів на рік.

Пра­кти­ка кра­їн ЄС показує, що зрів­ню­ва­ти вар­тість акци­зів із нор­ма­ми ЄС мо­жна як одра­зу (Кіпр і Маль­та), так і по­сту­по­во. На­при­клад, в Есто­нії, Латвії та Ли­тві на це пі­шло п’ ять ро­ків. Та­ким чи­ном, за­галь­не ( ле­галь­не і не­ле­галь­не) спо­жи­ва­н­ня си­га­рет у Латвії та Ли­тві ско­ро­ти­ло­ся на 30%, в Есто­нії — на 10%.

У Мі­ні­стер­стві фі­нан­сів Укра­ї­ни про­по­ну­ють до­ся­гну­ти єв­ро­пей­сько­го рів­ня акци­зних ста­вок до 2024 ро­ку. При цьо­му їхня вар­тість зро­ста­ти­ме рів­но­мір­но на 20% що­рі­чно уже з на­сту­пно­го ро­ку. А став­ки без­філь­тро­вих ци­га­рок із си­га­ре­та­ми з філь­тром ма­ють зрів­ня­ти­ся про­тя­гом двох ро­ків. Акти­ві­сти ж про­по­ну­ють не зво­лі­ка­ти, а ско­ри­ста­ти­ся сце­на­рі­я­ми, роз­ро­бле­ни­ми Мі­жна­ро­дним цен­тром пер­спе­ктив­них до­слі­джень. Від­по­від­но до них, зрів­ня­ти став­ки на ци­гар­ки з філь­тром і без, а та­кож під­ня­ти акциз на 20 — 30% вар­то вже цьо­го ро­ку.

Як по­ясни­ли «Дню» в Мін­фі­ні, поспішати не вар­то. «До­ся­гну­ти змен­ше­н­ня до­хо­дів з 18 мі­льяр­дів гри­вень від акци­зу на тю­тюн, різ­ко під­няв­ши податки, — ду­же про­сто. Це мо­жна зро­би­ти й за ти­ждень. Але чи при­не­се це ко­ристь для дер­жа­ви, з огля­ду на її фі­нан­со­ві зо­бов’яза­н­ня та не­об­хі­дність під­ви­ще­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті, — ве­ли­ке пи­та­н­ня. І во­но сто­су­є­ться не ли­ше Мі­ні­стер­ства по­да­тків та Фі­скаль­ної слу­жби, а й Мі­ні­стер­ства здо­ров’я, МВС, При­кор­дон­ної слу­жби. Фі­скаль­на по­лі­ти­ка — це ли­ше од- на зі скла­до­вих бо­роть­би з тю­тю­но­па­лі­н­ням, на якій став­лять зна­чний акцент», — ка­же за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту по­да­тко­вої, ми­тної по­лі­ти­ки та ме­то­до­ло­гії бух­гал­тер­сько­го облі­ку Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни Юрій Ро­ма­нюк.

До то­го ж, за­зна­чає він, не­зва­жа­ю­чи на змен­ше­н­ня про­тя­гом остан­ніх ро­ків ви­ро­бни­цтва ци­га­рок в Укра­ї­ні, над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту від акци­зу про­дов­жу­ють по­ки що зро­ста­ти. «На на­шу дум­ку, на­ра­зі вже до­ся­гну­то пев­но­го ма­кси­му­му. Адже на від­мі­ну від по­пе­ре­дніх ро­ків, цьо­го ро­ку ще з’явив­ся ро­з­дрі­бний акциз на під­акци­зну про­ду­кцію. Тоб­то до­сту­пність тю­тю­но­вих ви­ро­бів для спо­жи­ва­чів ускла­дни­ла­ся ще біль­ше. Крім цьо­го, за остан­ній пе­рі­од зна­чно зни­зи­ла­ся ку­пі­вель­на спро­мо­жність укра­їн­ців » , — до­дає пред­став­ник Мін­фі­ну.

Втім, до кін­ця ро­ку акци­зи на тю­тю­но­ві ви­ро­би ще зро­стуть. «У По­да­тко­во­му ко­де­ксі є ще ста­ра нор­ма, від­по­від­но до якої уряд по­ви­нен що­рі­чно по­да­ва­ти на роз­гляд пар­ла­мен­ту за­ко­но­про­ект про ін­де­кса­цію ста­вок по­да­тків у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті, щоб вра­хо­ву­ва­ти ін­фля­цію. Ми це ро­би­ти­ме­мо й цьо­го ро­ку. З’яви­ться цей за­ко­но­про­ект десь у трав­ні. Він сто­су­ва­ти­ме­ться та­кож ін­де­кса­ції ста­вок акци­зів на тю­тюн», — за­пев­няє Юрій Ро­ма­нюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.