Хто під­штов­хнув ці­ни?

АМКУ пос­тфа­ктум роз­слі­дує роль у по­до­рож­чан­ні про­ду­ктів най­біль­ших тор­го­вель­них ме­реж

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Три­над­цять най­біль­ших тор­го­вель­них ме­реж кра­ї­ни отри­ма­ли обов’яз­ко­ві для роз­гля­ду ре­ко­мен­да­ції Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту зни­зи­ти роз­дрі­бні ці­ни на про­до­воль­ство до рів­ня, що існу­вав до по­ча­тку па­ні­ки се­ред по­ку­пців. Пе­ре­ві­рив­ши су­пер­мар­ке­ти в най­біль­ших мі­стах Укра­ї­ни, АМК ді­йшов ви­снов­ку, що ме­ре­жі в окре­мих ви­пад­ках до­пу­ска­ли за­ви­ще­н­ня цін на де­я­кі гру­пи то­ва­рів. Це, по­ві­дом­ля­ють у прес-слу­жбі ві­дом­ства, зре­штою під­штов­хну­ло до подаль­шо­го зро­ста­н­ня цін у всій кра­ї­ні.

«По­пе­ре­дній ана­ліз отри­ма­ної від тор­го­вель­них ме­реж ін­фор­ма­ції по­ка­зав, — за­зна­ча­ють в АМК, — що окре­мі тор­го­вель­ні ме­ре­жі в пи­тан­ні ці­но­утво­ре­н­ня на де­я­кі про­до­воль­чі то­ва­ри допу­сти­ли зро­ста­н­ня роз­дрі­бних цін ви­пе­ре­джа­ю­чи­ми тем­па­ми». Так, при під­ви­щен­ні за­ку­пі­вель­ної ці­ни на гре­ча­ну кру­пу на 16% роз­дрі­бні ці­ни ви­ро­сли на 39%. Змі­на за­ку­пі­вель­ної ці­ни на бо­ро­шно пше­ни­чне на 58% ви­кли­ка­ло стри­бок в роз­дрі­бній тор­гів­лі на 70%. На­віть при за­ку­пі­вель­ній ці­ні на сіль, яка збе­рі­га­ла­ся про­тя­гом лю­то­го, роз­дрі­бні ці­ни на неї зро­сли на 13%. «Тоб­то, се­ре­дня мар­жа між за­ку­пі­вель­ною та роз­дрі­бною ці­на­ми на окре­мі про­до­воль­чі то­ва­ри в пе­рі­од під­ви­ще- но­го по­пи­ту зро­сла більш ніж на 50% » , — по­ясню­ють в АМКУ. З вра­ху­ва­н­ням істо­тно­го впли­ву тор­го­вель­них ме­реж на ці­но­утво­ре­н­ня це до­зво­ли­ло зро­би­ти ви­сно­вок, що са­ме їх по­ве­дін­ка й під­штов­хну­ла зро­ста­н­ня цін в усій Укра­ї­ні.

У той же час, у ко­мі­те­ті вва­жа­ють, що сьо­го­дні є під­ста­ви для зни­же­н­ня роз­дрі­бних цін на основ­ні про­до­воль­чі то­ва­ри. Зокре­ма, це мо­жна про­гно­зу­ва­ти че­рез тен­ден­цію до ста­бі­лі­за­ції офі­цій­но­го кур­су грив­ні до іно­зем­них ва­лют, і ви­хо­дя­чи зі зни­жен- ня гур­то­во-від­пу­скних цін на про­до­воль­ство і на па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли. На під­твер­дже­н­ня сво­єї по­зи­ції АМКУ на­во­дить да­ні кон­сал­тин­го­вої аген­ції «УкрАгро­Кон­салт», згі­дно з якою гур­то­во- від­пу­скні ці­ни на цу­кор за ста­ном на 18 бе­ре­зня зни­зи­ли­ся на 30%, на со­ня­шни­ко­ву олію — на 23,4%, на бо­ро­шно пше­ни­чне ви­що­го ґа­тун­ку — на 10%.

Свої обов’яз­ко­ві ре­ко­мен­да­ції АМКУ ви­дав ме­ре­жам «ПАККОхол­динг», «Фоз­зі-Фуд», «Фур­шет Центр » , « Фу­дмар­кет » , « Біл­ла Укра­ї­на», «ЕКО», «АТБ-мар­кет», «Ме­тро Кеш енд Кер­рі-Укра­ї­на», « Ашан Укра­ї­на Гі­пер­мар­кет » , « Оме­га » , « Тав­рія Плюс » , « Тав­рія- В » , « ТМ « Бар­ві­нок » . Про ре­зуль­та­ти роз­гля­ду цих роз­по­ря­джень ко­мі­те­ту тор­го­вель­ні ме­ре­жі ма­ють відзві­ту­ва­ти в де­ся­ти­ден­ний тер­мін.

Не­що­дав­но АМКУ обі­цяв пе­ре­ві­ри­ти 30 апте­чних ме­реж. « Що­до лі­ків за­раз го­ту­є­ться те­хно­ло­гі­чна кар­та, отри­му­є­мо від­по­віді з 30 апте­чних ме­реж і по­ди­ви­мо­ся. Я га­даю, що за яко­юсь кіль­кі­стю апте­чних ме­реж, які в цей пе­рі­од за­ви­щу­ва­ли ці­ни, то­чно бу­де від­кри­то спра­ви», — ска­зав ви­ко­ну­вач обов’ яз­ків гла­ви АМКУ Ми­ко­ла Бараш. Він ствер­джу­вав та­кож, що ана­ло­гі­чні пе­ре­вір­ки бу­де про­ве­де­но на рин­ках на­фто­про­ду­ктів і про­до­воль­ства. Ран­ше АМК, ви­вчив­ши рин­ки со­ці­аль­но ва­жли­вих то­ва­рів, зокре­ма хлі­ба і хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів, під­твер­див зро­ста­н­ня цін на цьо­му рин­ку в се­ре­дньо­му на 3,5% і ре­ко­мен­ду­вав суб’ єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня утри­ма­ти­ся від не­о­б­ґрун­то­ва­но­го під­ви­ще­н­ня цін. Стур­бу­ва­ла АМК та­кож ситуація на рин­ку во­до­по­ста­ча­н­ня і кон­тро­лю за спо­жи­ва­н­ням во­ди. На­ціо­наль­ній ко­мі­сії, яка здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня в сфе­рі еле­ктро­енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг, ре­ко­мен­до­ва­но про­ве­сти до­да­тко­ву пе­ре­вір­ку лі­чиль­ни­ків во­ди.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.