Ємен­ське роз­до­ріж­жя

Араб­ські кра­ї­ни Пер­ської за­то­ки до­мо­ви­ли­ся про ство­ре­н­ня об’єд­на­них зброй­них сил

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

Кри­зо­ва то­чка в Єме­ні на пів­дні Ара­вій­сько­го пів­остро­ва швид­ко пе­ре­тво­ри­ла­ся на га­ря­чу. Пре­зи­дент Абд Раб­бу Ман­сур Ха­ді по­ки­нув кра­ї­ну і звер­нув­ся по вій­сько­ву до­по­мо­гу до араб­ських дер­жав Пер­ської за­то­ки. За­клик був по­чу­тий. Са­у­дів­ська Ара­вія, Ку­вейт, Ба­хрейн, ОАЕ і Ка­тар утво­ри­ли вій­сько­ву ко­а­лі­цію. Війська цих кра­їн бра­ти­муть участь у бо­роть­бі про­ти хо­уси­тів — пов­стан­ців-ши­ї­тів. Як вва­жа­ють, за остан­ні­ми сто­їть Іран.

Са­у­дів­ські пі­ло­ти, під­го­тов­ле­ні аме­ри­кан­ця­ми, на­не­сли ряд бом­бо­вих уда­рів по пов­стан­цях. Про їх ре­зуль­та­ти по­ві­до­мив пред­став­ник ар­мії на прес-кон­фе­рен­ції в ЕрРі­я­ді. Зокре­ма він ска­зав, що пі­сля бом­бар­ду­вань ве­ли­ка ча­сти­на ба­лі­сти­чних ра­кет, за­хо­пле­них хо­уси­та­ми, бу­ла зни­ще­на.

Акцію ко­а­лі­ції в Єме­ні під­три­ма­ла Лі­га араб­ських дер­жав (ЛАД). Як за­явив ге­не­раль­ний се­кре­тар ЛАД, «Опе­ра­ція на­прав­ле­на про­ти кон­кре­тних ці­лей хо­уси­тів і здій­сню­є­ться на про­ха­н­ня пре­зи­ден­та Єме­ну Абд Раб­бу Ман­су­ра Ха­ді».

До ко­а­лі­ції до­лу­чив­ся Єги­пет. Йо­го вій­сько­ві ко­ра­блі вві­йшли в Аден­ську затоку і го­то­ві присікти спро­би бун­тів­ни­ків, а, мо­жли­во, і Іра­ну пе­ре­шко­ди­ти транс­пор­ту­ван­ню на­фти. Сам Ємен на неї бі­дний, але має ва­жли­ве стра­те­гі­чне по­ло­же­н­ня, оскіль­ки по­бли­зу йо­го бе­ре­гів про­хо­дять най­ва­жли­ві­ші транс­порт­ні шля­хи тан­ке­рів, які ве­зуть на­фту до Ін­дії, Па­ки­ста­ну, Ки­таю і кра­їн Ти­хо­оке­ан­сько­го ре­гіо­ну.

За­гро­за то­го, що транс­пор­ту­ва­н­ня на­фти кон­тро­лю­ва­ти­ме­ться про­і­ран­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми, і зму­си­ла Са­у­дів­ську Ара­вію з со­ю­зни­ка­ми по­ча­ти вій­сько­ву опе­ра­цію в цій бі­дній, фа­кти­чно на­пів­фе­одаль­ній кра­ї­ні. Іран­сько- ши­їт­ська за­гро­за спри­я­ла то­му, що кра­ї­ни Пер­ської за­то­ки, які завжди во­ро­гу­ва­ли одна з одною, не ли­ше зва­жи­ли­ся на спіль­ні вій­сько­ві дії, але і ство­рю­ють об’ єд­на­ні зброй­ні си­ли. Про це по­ві­до­ми­ло агент­ство Agence France-Presse із по­си­ла­н­ням на єги­пет­сько­го пре­зи­ден­та Абдель Фат­та­ха Ас-Сі­сі.

У Те­ге­ра­ні швид­ко зро­зумі­ли, яку спря­мо­ва­ність має ця ко­а­лі­ція. Ситуація для іран­сько­го ке­рів­ни­цтва скла­ла­ся ду­же не­лег­ка.

По-пер­ше. По­сла­ти свої війська для до­по­мо­ги хо­уси­там-ши­ї­там Іран не мо­же, оскіль­ки ду­же сер­йо­зно зав’язнув у бо­роть­бі з бо­йо­ви­ка­ми Іслам­ської дер­жа­ви (ІД) в Іра­ку і час­тко­во в Си­рії. На­ступ ірак­ських та іран­ських ча­стин на мі­сто Ті­крит, ба­тьків­щи­ну Сад­да­ма Ху­сей­на, за­хли­нув­ся. За­хо­пле­н­ня Ті­кри­та в бо­роть­бі з ІД має не ли­ше стра­те­гі­чне, але і пси­хо­ло­гі­чне зна­че­н­ня, то­му без до­ся­гне­н­ня там вій­сько­во­го успі­ху іран­ська ар­мія не мо­же на­сту­па­ти на ін­ших на­прям­ках.

Скла­дність іран­сько­го ста­но­ви­ща тут же від­би­ло­ся в Си­рії. Там уря­до­ві війська по­ча­ли від­сту­па­ти під ти­ском бо­йо­ви­ків.

По-дру­ге. Нав­ряд Іран по­чне ре­аль­но до­по­ма­га­ти пов­стан­цям у Єме­ні, оскіль­ки це по­ста­вить під за­гро­зу до­ся­гне­н­ня домовленості із За­хо­дом, у пер­шу чер­гу зі США, що­до ядер­ної про­гра­ми. Те­ге­ра­ну по­трі­бне хоч би по­сла­бле­н­ня сан­кцій, оскіль­ки кра­ї­на від них про­сто за­ди­ха­є­ться. Ри­зи­ку­ва­ти мо­жли­вим ком­про­мі­сом іран­ське ке­рів­ни­цтво не бу­де.

По-тре­тє. Іран завжди грав на про­ти­річ­чях між мо­нар­хі­я­ми Пер­ської за­то­ки, їх стра­хом пе­ред Са­у­дів­ською Ара­ві­єю. Ймо­вір­но, що в Те­ге­ра­ні во­че­видь не че­ка­ли та­кої згур­то­ва­но­сті ко­ли­шніх во­ро­гів. Опи­ни­ти­ся одно­му про­ти со­ю­зни­ків, до яких у тій чи ін­шій мі­рі го­то­ві при­єд­на­ти­ся й ін­ші араб­ські кра­ї­ни, — за­до­во­ле­н­ня вель­ми не­ве­ли­ке. До то­го ж про­ти Іра­ну та йо­го втру­ча­н­ня в спра­ви Єме­ну ви­сту­пи­ла до­сить різ­ко Ту­реч­чи­на.

Пре­зи­дент Та­їп Ре­джеп Ер­до­ган зви­ну­ва­тив Те­ге­ран у до­по­мо­зі ємен­ських пов­стан­ців-хо­уси­тів і пра­гнен­ні до­мі­ну­ва­н­ня в близь­ко­схі­дно­му ре­гіо­ні. «Іран пра­гне до па­ну­ва­н­ня в ре­гіо­ні. Це вже по­ча­ло дра­ту­ва­ти США, Са­у­дів­ську Ара­вію та кра­ї­ни Пер­ської за­то­ки. Це справ­ді не­тер­пи­мо, і Іран по­ви­нен це по­ба­чи­ти». Ер­до­ган та­кож за­кли­кав Іран « ви­ве­сти всі свої си­ли » з Єме­ну, Си­рії та Іра­ку.

У цих умо­вах ско­рі­ше за все іран­ське ке­рів­ни­цтво вва­жа­ти­ме за кра­ще ді­я­ти з-за ку­ліс і утри­му­ва­ти­ся від пря­мо­го втру­ча­н­ня в Єме­ні. На­скіль­ки це бу­де ефе­ктив­но, по­ка­же най­ближ­че май­бу­тнє. При­найм­ні, ре­сур­сів у араб­ських про­тив­ни­ків Іра­ну зна­чно біль­ше. І це чин­ник дов­го­три­ва­лий.

Ін­ший мо­жли­вий гра­вець — Ро­сія — та­кож го­то­ва взя­ти участь у цьо­му кон­флі­кті. За ча­сів Ра­дян­сько­го Со­ю­зу на пів­дні Єме­ну існу­ва­ла умов­но мар­ксист­ська ре­спу­блі­ка, яка орі­єн­ту­ва­ла­ся на Мо­скву. Пі­сля роз­па­ду СРСР, во­на пра­кти­чно са­ма со­бою об’єд­на­ла­ся з ре­штою кра­ї­ни. Але пев­ні зв’яз­ки і вплив у Мо­скви на цю те­ри­то­рію збе­ре­гли­ся.

Де­я­кі ро­сій­ські екс­пер­ти вва­жа­ють, що Кремль хо­тів би обмі­ня­ти свій вплив на Близь­ко­му Схо­ді на ві­днов­ле­н­ня нор­маль­них сто­сун­ків із США та За­хо­дом у ці­ло­му. Те­хні­чно, зро­зумі­ло, Мо­скві ду­же важ­ко до­мо­ви­ти­ся про участь у ко­а­лі­ції під ке­рів­ни­цтвом Спо­лу­че­них Шта­тів, що бо­рю­ться про­ти ІД в Іра­ку та Си­рії. Про­те, в Мо­скві ду­же б хо­ті­ли обмі­ня­ти пев­не спри­я­н­ня ан­ти­і­ран­ській ко­а­лі­ції на по­сла­бле­н­ня про­ти­сто­я­н­ня зі США що­до Укра­ї­ни.

Уза­га­лі ма­нія обмі­ну із За­хо­дом на спри­я­н­ня йо­му в яки­хось ре­гіо­нах на мо­жли­вість отри­ма­ти сво­бо­ду дій в Укра­ї­ні по­сту­по­во пе­ре­тво­рю­є­ться в Крем­лі в нав’язли­ву ідею. То При­дні­стров’я хо­ті­ли б обмі­ня­ти на ви­зна­н­ня ане­ксії Кри­му, те­пер ось Ємен на­ма­лю­вав­ся. Без­ви­хідь ро­сій­ської по­лі­ти­ки на Дон­ба­сі стає оче­ви­дною, але в Мо­скві вва­жа­ють за кра­ще вда­ва­ти, що все до­бре.

Вза­га­лі кри­зу на Ара­вій­сько­му пів­остро­ві в Бі­ло­кам’яній спро­бу­ють ви­ко­ри­ста­ти для мо­жли­вої ата­ки на по­зи­ції укра­їн­ської ар­мії. У на­дії, що зайня­тий Єме­ном Ва­шинг­тон не ду­же за­йма­ти­ме­ться Укра­ї­ною.

Дру­ге зав­да­н­ня Мо­скви полягає в то­му, щоб ма­кси­маль­но за­тя­гну­ти кри­зу. Кремль не за­ці­кав­ле­ний у вій­сько­вій по­раз­ці Са­у­дів­ської Ара­вії. Про­те, три­ва­лий кон­флікт на дум­ку мо­сков­ських стра­те­гів по­ви­нен при­зве­сти до зро­ста­н­ня цін на на­фту. І пер­ші по­ві­дом­ле­н­ня про бом­бар­ду­ва­н­ня са­у­дів­ською авіа­ці­єю справ­ді ви­кли­ка­ли де­яке зро­ста­н­ня вар­то­сті ба­ре­ля.

Хо­ча ска­чки вар­то­сті на­фти мо­жли­ві, але во­ни не ма­ти­муть дов­го­стро­ко­во­го ха­ра­кте­ру. У при­зу­пи­нен­ні по­ста­чань ні­хто не за­ці­кав­ле­ний. Іра­ну гро­ші від про­да­жу на­фти по­трі­бні ще біль­ше, ніж со­ю­зни­кам у ємен­ській кри­зі. Во­че­видь, що по­ру­шу­ва­ти ста­біль­ність по­ста­чань ні­хто не бу­де. Якщо це так, то тренд ру­ху цін ви­зна­ча­ти­ме­ться дов­го­стро­ко­ви­ми чин­ни­ка­ми, а во­ни во­че­видь не спри­я­ють їх зро­стан­ню.

Ємен­ська кри­за зна­хо­ди­ться на роз­до­ріж­жі. Або Іран при­пи­нить під­три­му­ва­ти хо­уси­тів — і ситуація ста­бі­лі­зу­є­ться, або кон­флікт роз­ро­ста­ти­ме­ться і ви­плі­ску­ва­ти­ме­ться в Цен­траль­ну Азію.

В Узбе­ки­ста­ні сер­йо­зно роз­гля­да­ють не­га­тив­ні про­гно­зи про акти­ві­за­цію ІД у Пів­ні­чно­му Аф­га­ні­ста­ні, а та­кож йо­го об’єд­на­н­ня з бо­йо­ви­ми гру­па­ми Іслам­сько­го ру­ху Узбе­ки­ста­ну (ІРУ). У м’якій під­че­ре­ви­ні Ро­сії ви­зрі­ває ще одна кри­за. І то­ді Мо­скві во­че­видь бу­де не до ЛНР і ДНР як ра­зом, так і по­рі­зно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.