Че­хи ві­та­ють аме­ри­кан­ські війська

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Три аме­ри­кан­ські вій­сько ві ко ло ни при бу ли до Че­ської Ре­спу­блі­ки ці­єї не­ді лі. Аме ри кан ці по вер - та­ю­ться з Поль­щі, де від­бу- ли­ся нав чан ня НАТО, до вій­сько­вої ба­зи у Ні­меч­чи­ні. Сьо­го­дні, 31 бе­ре­зня, вій­сько ві про ве дуть для че хів день від к ри тих две рей. А вже на­сту­пно­го дня, 1 кві­тня, аме­ри­кан­ські вій­сько­ві від­бу­дуть до мі­сця дис­ло­ка­ції в Ні­меч­чи­ні. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше че­ський уряд на­го­ло- сив, що на­да­ю­чи до­звіл на про­їзд, Че­хія та­ким чи­ном ви ко нує со юз ниць кі зо - бов’яза­н­ня що­до пар­тне­рів у НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.