#дя­ку­ю­ли­тва

У Ки­є­ві від­був­ся фе­сти­валь укра­їн­сько­ли­тов­ської дру­жби

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ігор САМОКИШ, «День»

По­зма­га­ти­ся у швид­ко­му по­їдан­ні тор­та Ша­ко­тіс, по­ла­су­ва­ти ли­тов­ськи­ми стра­ва­ми, по­ди­ви­ти­ся до­ку­мен­таль­не кі­но, по­слу­ха­ти на­ро­дних пі­сень і пов­чи­ти­ся тан­цям — все це мо­жна бу­ло зро­би­ти на фе­сти­ва­лі укра­їн­сько-ли­тов­ської дру­жби #дя­ку­ю­ли­тва.

Ки­ян­ка Ла­ри­са Ав­та­мо­но­ва при­йшла сю­ди з донь­кою та ону­чкою. У роз­мо­ві з «Днем» жін­ка зі­зна­ла­ся, що її ро­ди­на бу­ва­ла в Лит- ві і «тро­шки знає про неї». «Цей фе­сти­валь — ду­же ва­жли­ва акція. Пре­зи­дент Да­ля Грібаускайте ба­га­то за­сту­па­є­ться за укра­їн­ців, не бо­ї­ться го­во­ри­ти прав­ду про Ро­сію. Тож це — по­дя­ка і від­зна­ка до­по­мо­ги Ли­тви», — го­во­рить па­ні Ла­ри­са.

За сло­ва­ми одно­го з ор­га­ні­за­то­рів за­хо­ду, Олександра То­дор­чу­ка, ідея про­ве­сти цей фе­сти­валь «як­би не у нас ви­ни­кла, то ма­ла би з’яви­ти­ся у ко­гось ін­шо­го». «Остан­ній рік по­ка­зав, що Ли­тва най­біль­ше до­по­мо­гла Укра­ї­ні, пер­шою ви­сту­пи­ла за сан­кції про­ти Ро­сії, на­да­ла нам не­об­хі­дне обла­дна­н­ня. А пре­зи­дент Ли­тви Да­ля Грібаускайте зайня­ла пер­ше мі­сце в рей­тин­гу ло­бі­стів Укра­ї­ни, обі­йшов­ши всіх укра­їн­ських по­лі­ти­ків. Ли­тва — єди­на кра­ї­на, в якій мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся», — ді­ли­ться дум­ка­ми Оле­ксандр. Особ ли­ву ува гу ор га­ні­за­то­ри при­ді­ли­ли ді­тям. В одній з ло­ка­цій фе­сти­ва­лю, ма­ле­ча із за­па­лом бу­ду­ва­ла з кар­тон­них ку­би­ків... най­ви­зна­чні­ші бу­дів­лі Віль­ню­са. Це, зокре­ма — ко­стел Свя­тої Ан­ни, мі­ська ра­ту­ша і пре­зи­дент­ський па­лац. Та­кож усі охо­чі мо­гли за­ли­ши­ти ли­тов­цям сло­ва по­дя­ки на ве­ли­ко­му стен­ді, який цьо­го ти­жня пе­ре­да­дуть до Ли­тви.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.