З вій­ни ре­аль­ної – на бю­ро­кра­ти­чну

Уряд зо­бов'язав вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб під­твер­джу­ва­ти свій ста­тус

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Що да лі, то біль ше но ва - цій за про вад жує уряд для пе ре се лен ців. І не зав ж ди по зи тив них. На по чат ку бе­ре­зня Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ухва­лив по ста но ву № 79, за якою пе ре - се­лен цям тре ба фак тич но під - твер­ди ти, що во ни та ки ми є на - справ­ді. На зво­ро­тно­му бо­ці їхніх до ві док має з’ яви ти ся штамп від Дер жав ної міг ра цій ної служ би, що во ни дій с но внут ріш ньо пе ре - мі­ще ні осо би. Без та кої по знач ки до від ка не дій с на. Від по від но — на адре­сну до­по­мо­гу чи якісь со­ці­аль ні ви пла ти мож на не роз ра хо - ву­ва­ти. І ще й зні­муть з облі­ку пе­ре­се­лен­ців.

Уряд про­по­нує на­сту­пну схе­му пе­ре­вір­ки да­них вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. Дер­жав­на мі­гра цій на служ ба от ри мує елек т - рон­ною по­штою від управ­лінь со­ці аль но го за хис ту пе ре лік осіб, яких уже взя ли на обік. Про тя - гом двох мі ся ців пра ців ни ки ДМС ра зом із пра во охо рон ця ми ма ють здій с ни ти бук валь но по - квар­тир­ний об­хід ука­за­них тим­ча­со­вих місць про­жи­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців (уявіть мас­шта­би ро­бо­ти, ко ли мо ва йде про міль йон ВПО!). Якщо не за­ста­нуть ко­гось удо ма, за ли шать по ві дом лен ня, що про­тя­гом де­ся­ти днів лю­ди­на має з’яви­тись у від­по­від­ний під­роз­діл і до­ве­сти, що справ­ді жи­ве за ці­єю адре­сою і має всі не­об­хі­дні до­від­ки на ру­ках.

І на цьо­му ще не все. Ко­жно­го мі ся ця пред с тав ни ки міг ра цій - ної слу­жби ра­зом із пред­став­ни­ка ми ор га нів міс це вої вла ди та під­роз­ді­лів МВС про­во­ди­ти­муть ви­бір­ко­ву пе­ре­вір­ку «на­ве­де­них у до від ках ві до мос тей про фак - тич не міс це про жи ван ня осіб, які пе­ре­мі­щу­ю­ться (не менш як 10 від­со­тків за­галь ної кіль­ко­сті та­ких осіб)».

БЕЗ ПРА­ВА НА ВІЛЬ­НЕ ПЕ­РЕ­СУ­ВА­Н­НЯ

Це ж яку сис те му тре ба за - пу­сти ти і для чо го? За кра да єть - ся дум ка, щоб зе ко но ми ти і від­би ти вся ке ба жан ня до від ку пе ре се лен ця от ри му ва ти, щоб по­тім ще сто ра­зів до­во­ди­ти, що ти справ ді вті кав від вій ни. Ди­вує і те, що пер ші до від ки по­ча ли от ри му ва ти у жов т ні — лис то па ді. Дій с ні во ни всьо го пів­ро­ку, по­тім лю­дям до­ве­де­ться про хо ди ти бю ро кра тич но- па пе - ро­ву си­сте­му ще раз, тоб­то вже у кві­тні-трав­ні. То чо­му б не за­че­ка­ти, ко­ли пер­ші отри­му­ва­чі до­ку мен тів са мі прий дуть до со ці - аль­них служб, да­ти їм но­ві до­від­ки з не об хід ни ми від міт ка ми, і так по ко­лу?

Та­кі но­ви­ни, ясна річ, не отри­ма­ли схва­ле­н­ня ні се­ред пе­ре­се­лен­ців, ні се­ред во­лон­те­рів, які їм до­по­ма­га­ють. Рі­ше­н­ня уря­ду оби­дві сто­ро­ни вва­жа­ють про­ти­за­кон­ним та дис­кри­мі­на­цій­ним. Оскіль­ки по­ру­шу­є­ться пра­во гро­ма­дян на віль­не пе­ре­су­ва­н­ня, з’яв­ля­є­ться шту­чна пе­ре­шко­да для отри­ма­н­ня ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги. Юри­сти по­рів­ню­ють це із за­хо­да­ми, які вжи­ва­ють пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни у кри­мі­наль­но­му про­це­сі, ко­ли про ко­жне пе­ре­су­ва­н­ня лю­ди­ни ма­ють зна­ти дер­жор­га­ни.

— На мою дум­ку, по­ста­но­ва № 79 зна­чно ускла­днить жи­т­тя вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, бо це до­да­тко­вий кон­троль за ни­ми. Нам ві­до­мо про ба­га­то ви­пад­ків, ко­ли ВПО фа­кти­чно по­стій­но пе­ре­мі­щу­ю­ться по те­ри­то­рії Укра­ї­ни у по­шу­ках ро­бо­ти чи по­стій­но­го мі­сця про­жи­ва­н­ня. Вве­де­н­ня в дію ці­єї по­ста­но­ви зо­бов’ яже пе­ре­мі­ще­них осіб або очі­ку­ва­ти ві­зи­ту пред­став­ни­ка ДМС за мі­сцем про­жи­ва­н­ня (во­че­видь, це бу­де від­бу­ва­тись у ро­бо­чий час), або ви­сто­ю­ва­ти чер­ги в па­спорт­но­му сто­лі. Мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що КМУ ба­жає по­вер­ну­ти до від­но­сно пе­ре­мі­ще­них осіб обов’ язок що­до « про­пи­ски » , — ко­мен­тує ек­сперт дні­про­пе­тров­сько­го бла­го­дій­но­го фон­ду «Го­рі­н­ня» Ін­не­са Ма­зур.

«ЯКЕ ПРИ­НИ­ЖЕ­Н­НЯ ДО­ВО­ДИ­ТИ, ЩО ТИ — НЕ ВЕР­БЛЮД...»

Ко ор ди на тор « Вос ток- SOS » На­та­ля Тре­ні­на че­рез со­цме­ре­жі по­ді­ли­ла­ся вла­сни­ми дум­ка­ми з при во ду по ста но ви: « Див но, як уряд зна хо дить і на дає ве ли кі ко­шти на опла­ту шта­ту пе­ре­ві­ряю чих, но ві штам пи, блан ки, об - лі­ко­ві фор­ми то­що. І це то­ді, ко- ли за­кон про пе­ре­се­лен­ців при­йма ли пів ро ку ли ше то му, що уряд не міг зна­йти ко­шти на со­ці аль ні ви пла ти ВПО, ко ли в бю­дже­ті не ви­ста­чає за­со­бів для пов но цін ної ева ку а ції мир но го на­се­ле­н­ня... І на за­ку­ску, уявіть со­бі кіль­кість гро­шей, що по­те­че без по се ред ньо в ки ше ні пе ре ві - ря­ю­чих, тоб­то за­мість до­стой­них зар­плат уряд зно­ву ство­рює держ с луж бов цям зруч ний при від про­си­ти ха­ба­ра».

Де хто із чи та чів сто рін ки Тре­ні ної про ко мен ту вав це так: « Бо же мій, яке при ни жен ня до­во ди ти, що ти — не вер б - люд...» І це так, во­дно­час, і при­ни жен ня, і зай вий го лов ний біль, але аж ні­як не опі­ка чи тур­бо та дер жа ви про пе ре се лен ців. На щас тя, по ста но ва ще не на - бра­ла чин­но­сті, є шан­си щось ви­пра ви ти. Бо пра во за хис ни ки зна­йшли у її текс­ті де­кіль­ка ри­зи­ко­ва­них мо­мен­тів. По-пер­ше, не точ но вка за но, які са ме да ні пе ре се лен ців пе ре да ва ти муть ДМС і як їх бу де за хи ще но. По­дру­ге, ні­би­то ні­я­ких до­да­тко­вих ре сур сів для ви ко нан ня по - ста но ви не пе ред ба че но. От­же, пра­ців­ни­ків мі­гра­цій­ної слу­жби крім пря­мих обов’яз­ків бу­де до­да­тко­во на­ван­та­же­но ще й пе­ре­вір­кою пе­ре­се­лен­ців. На ча­сти­ну ро бо ти прос то за брак не ча су. І ба­жа­н­ня ро­би­ти її які­сно.

А ство ри ли та ку по ста но ву для то го, щоб не бу ло злов жи - вань що­до ста­ту­су пе­ре­се­лен­ців і от ри ман ня со ці аль ної до по мо ги ти ми осо ба ми, які на справ ді не ви­їха­ли за ме­жі рі­дно­го до­му. Ін­не­са Ма­зур нам під­твер­ди­ла, що теж фі­ксу­ва­ли ви­пад­ки так зва­но­го «пен­сій­но­го ту­ри­зму», ко­ли лю­ди отри­му­ють рі­зні со­ці­аль­ні ви­пла­ти, фа­кти­чно про­жи­ва­ю­чи при цьо­му на те­ри­то­рі­ях, не­під­кон­троль­них Укра­ї­ни. То­ді вар- то роз­слі­ду­ва­ти окре­мі ви­пад­ки, а не ство рю ва ти проб ле му для усіх без ви­ня­тку.

ВІД ПО­ДА­ТКІВ НА ДО­ПО­МО­ГУ ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦЯМ ЗВІЛЬ­НЯТЬ... НЕ ВСІХ

На­ра­зі екс­пер­ти ба­чать мі­ну­сів біль­ше, ніж плю­сів. І до ко­гор­ти май­бу­тніх не­при­єм­но­стей дня­ми до­дав­ся ще один: Пре­зи­ден­том під­пи­са­но за­кон «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни», що звіль­няє від опо­да­тку­ва­н­ня бла­го­дій­ну до­по­мо­гу ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям. Зву­чить гар­но, та за ми лою на­звою кри­є­ться шлях до ру­чно­го фор­му­ва­н­ня спи­ску та­ких уго­дних ор­га­ні­за­цій. У за­ко­ні вка­за­но, що пе­ре­лік та­ких об’єд­нань бу­де ви­зна­ча­тись Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів. Але яким чи­ном, за яки­ми кри­те­рі­я­ми, хто з 10 ти­сяч за­ре­є­стро­ва­них на сьо­го­дні бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій по­тра­пить у цей спи­сок, а хто ні — ве­ли­ка та­єм­ни­ця. Бла­го­дій­ни­ки, ді­знав­шись ли­ше про цей за­ко­но­про­ект, одра­зу по­ча­ли зби­ра­ти та над­си­ла­ти ли­сти гла­ві дер­жа­ви, що під­пи­су­ва­ти та­кий ва­рі­ант не вар­то. Але під­пис та­ки з’явив­ся. Те­пер акти­ві­сти ви­ма­га­ють вне­сти прав­ки до ухва­ле­но­го до­ку­мен­ту.

Го­ло­ва Укра­їн­сько­го фо­ру­му бла го дій ни ків Ан на Гу левсь ка­Чер­ниш по­яснює чо­му: «Тре­ба бу де йти до мов ля ти ся, щоб по - тра­пи­ти у цей спи­сок? Бу­дуть одра зу по лі тич ні пре фе рен ції. Якщо ми бу­ду­є­мо пра­во­ву дер­жа­ву, то ма­ють бу­ти рів­ні пра­ва для усіх. Не мо­жна обме­жу­ва­ти ор­га­ні­за­ції у їхній ді­яль­но­сті, у пра­ві ви зна ча ти, ко му до по ма га ти. Тре­ба ли­ше узго­ди­ти пе­ре­лік до­ку мен тів, який дає під ста ву ви - зна­чи­ти вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ні осо би, на прик лад, за до від кою пе­ре­се­лен­ця, то­ді будь-яку бла­го­дій­ну ор­га­ні­за­цію звіль­ня­ють від та­ко­го по­да­тку».

Крім то­го, за­кон не звіль­няє від опо­да­тку­ва­н­ня до­по­мо­гу від між­на­ро­дних мі­сій. Ан­на на­га­дує, що у лю­то­му бу­ло рі­ше­н­ня від ООН про до­по­мо­гу на су­му 360 міль­йо­нів гри­вень для одно­го міль­йо­на пе­ре­се­лен­ців. Усі ці ко­шти те­пер теж під­ля­га­ють опо­да­тку­ван­ню.

Де ж сві­тло у кін­ці ту­не­лю? Бо чо­мусь біль­шість рі­шень від вла­ди на­ра­жа­ю­ться на кри­ти­ку гро­мад­сько­сті, що про­пу­скний ре­жим між кон­тро­льо­ва­ни­ми та не­під­кон­троль­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми, що сам за­кон про пе­ре­се­лен­ців, що не­до­ско­на­ла си­сте­ма ви­да­чі до­від­ок... Ко­ли ж у цьо­му спи­ску з’яви­ться та­ке рі­ше­н­ня, яке отри­має під­трим­ку від пер­шо­го до остан­ньо­го сло­ва?

ФОТО ІВА­НА ЛЮ­БИШ-КІР­ДЕЯ

РО­ДИ­НА ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІВ У НА­МЕ­ТІ, ЯКИЙ У ЛЮ­ТО­МУ ОР­ГА­НІ­ЗУ­ВА­ЛА В КО­СТЯН­ТИ­НІВ­ЦІ ДО­НЕ­ЦЬКОЇ ОБЛА­СТІ ДЕР­ЖАВ­НА СЛУ­ЖБА УКРА­Ї­НИ З НАД­ЗВИ­ЧАЙ­НИХ СИ­ТУ­А­ЦІЙ. ТУТ ЛЮ­ДЕЙ, ЩО ВТЕ­КЛИ ВІД ОБ­СТРІ­ЛІВ, ГО­ДУ­ВА­ЛИ, ДА­ВА­ЛИ ЇМ НЕ­ОБ­ХІ­ДНІ РЕ­ЧІ ТА КВИ­ТКИ НА ПО­ЇЗД В ІН­ШІ РЕ­ГІО­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.