Но­ва ро­бо­та для трьох ти­сяч лю­дей

ПРООН обіцяє ві­тчи­зня­ним ро­бо­то­дав­цям 67% ком­пен­са­ції на опла­ту пра­ці та при­дба­н­ня обла­дна­н­ня

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

ВУкра­ї­ні — близь­ко­го одно­го міль­йо­на вті­ка­чів із зо­ни бо­йо­вих дій. Щоб під­три­ма­ти їх, Про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні по­ча­ла при­йом по­пе­ре­дніх за­явок від мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди, під­при­ємств, ор­га­ні­за­цій та уста­нов дер­жав­ної та при­ва­тної фор­ми вла­сно­сті, а та­кож ФОП і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які ба­жа­ють ство­ри­ти ро­бо­чі мі­сця. Про­по­зи­ція сто­су­є­ться ро­бо­то­дав­ців, які мо­жуть за­без­пе­чи­ти ро­бо­че мі­сце мі­сце­во­му на­се­лен­ню До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей.

— До­по­мо­га вну­трі­шньо-пе­ре­мі­ще­ним осо­бам та ві­днов­ле­н­ня Дон­ба­су — один із прі­о­ри­те­тів для Про­гра­ми роз­ви­тку ООН. Зна­чну фі­нан­со­ву під­трим­ку нам у цьо­му на­дає уряд Японії. Со­ці­аль­но- еко­но­мі­чне ві­днов­ле­н­ня ре­гіо­ну та ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць для пе­ре­се­лен­ців та на­се­ле­н­ня До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей — одне з клю­чо­вих зав­дань для ПРООН, — за­зна­чи­ла за­сту­пник По­стій­но­го Пред­став­ни­ка ПРООН в Укра­ї­ні Іні­та Па­у­ло­віч.

На цей про­ект Про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні ви­ді­ляє по­над два міль­йо­ни до­ла­рів. « За ра­ху­нок цих ко­штів, за на­ши­ми оцін­ка­ми, від одні­єї ти­ся­чі до трьох ти­сяч лю­дей змо­жуть отри­ма­ти по­стій­ну чи тим­ча­со­ву ро­бо­ту. Ця ініціатива є ча­сти­ною ря­ду про­грам ПРООН, які спря­мо­ва­ні на ви­рі­ше­н­ня со­ці­аль­но- еко­но­мі­чних про­блем вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб в Укра­ї­ні та ві­днов­ле­н­ня Дон­ба­су. Її за­галь­ний бю­джет ста­но­вить 17 міль­йо­нів до­ла­рів і фі­нан­су­є­ться уря­дом Японії. Те­ри­то­рі­аль­не охо­пле­н­ня про­гра­ми спів­фі­нан­су­ва­н­ня ро­бо­чих місць вклю­чає пе­ред­усім обла­сті із най­біль­шою кіль­кі­стю пе­ре­мі­ще­них осіб — Хар­ків­ська, Дні­про­пе­тров­ська, За­по­різь­ка, Оде­ська, Пол­тав­ська, До­не­цька, Лу­ган­ська, Ки­їв­ська та м. Київ. Мо­жуть бу­ти роз­гля­ну­ті про­по­зи­ції і з ін­ших ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Однак за­яв­ки що­до ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць для мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня роз­гля­да­ти­му­ться тіль­ки з До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, — роз­по­ві­ла Ка­те­ри­на Рибальченко, стар­ший про­грам­ний ме­не­джер ПРООН в Укра­ї­ні.

За її сло­ва­ми, ро­бо­то­дав­ців за­про­шу­ють іні­ці­ю­ва­ти ство­ре­н­ня ди­стан­цій­них ро­бо­чих місць (тим­ча­со­вих чи по­стій­них) — для тих осіб, які ме­шка­ють у мі­сцях ком­па­ктно­го про­жи­ва­н­ня, від­да­ле­них від на­се­ле­них пун­ктів або від­да­ле­них від ро­бо­то­дав­ця.

— Для нас ва­жли­вою умо­вою є те, що роз­мір за­ро­бі­тної пла­ти має бу­ти не ниж­чим за ана­ло­гі­чні ви­ди ро­біт на цьо­му під­при­єм­стві або се­ре­дньо­го по ре­гіо­ну. До то­го ж, но­во­ство­ре­не по­стій­не ро­бо­че мі­сце має бу­ти збе­ре­же­не для пе­ре­мі­ще­них осіб на пе­рі­од не мен­ше 12 мі­ся­ців. У ра­зі ро­зір­ва­н­ня уго­ди на ство­ре­не ро­бо­че мі­сце має бу­ти за­ра­хо­ва­ний ін­ший пра­ців­ник зі ста­ту­сом пе­ре­мі­ще­ної осо­би. Тим­ча­со­ва зайня­тість, а та­кож гро­мад­ські ро­бо­ти, ма­ють бу­ти роз­ра­хо­ва­ні на тер­мін від 60 до 180 днів, — по­ясни­ла ме­не­джер про­е­кту «Під­трим­ка ре­фор­ми со­ці­аль­но­го се­кто­ру в Укра­ї­ні Оле­на Іва­но­ва.

Згі­дно з умо­ва­ми про­е­кту, ком­па­нія, яка хо­че по­да­ти за­яв­ку, має ство­ри­ти як мі­ні­мум п’ ять ро­бо­чих місць будь- яко­го ви­ду та за­без­пе­чи­ти спів­фі­нан­су­ва­н­ня не мен­ше ніж 33% су­ку­пних ви­трат, що вклю­чає в се­бе за­ро­бі­тну пла­ту, при­дба­н­ня обла­дна­н­ня чи ін­стру­мен­тів.

— Не на­ле­жать до ви­трат на ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць пла­та за орен­ду чи при­дба­н­ня при­мі­щень, при­дба­н­ня ви­тра­тних ма­те­рі­а­лів, си­ро­ви­ни то­що. На­яв­не обла­дна­н­ня та ін­стру­мен­ти не мо­жуть вра­хо­ву­ва­ти­ся у скла­ді ви­трат на ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць. Не мо­жуть бу­ти за­про­по­но­ва­ні для фі­нан­су­ва­н­ня зі сто­ро­ни ПРООН та­кож на­ра­ху­ва­н­ня на за­ро­бі­тну пла­ту та ін­ші ви­ди опо­да­тку­вань, — під­кре­слив ме­не­джер про­е­кту ПРООН «Опе­ра­тив­не ре­а­гу­ва­н­ня на со­ці­аль­ні та еко­но­мі­чні про­бле­ми вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб в Укра­ї­ні Ру­слан Фе­до­ров.

Про­ект під­три­має та­кі про­по­зи­ції від ро­бо­то­дав­ців: ство­ре­н­ня по­стій­них ро­бо­чих місць ( не мен­ше 12 мі­ся­ців), ство­ре­н­ня тим­ча­со­вих ро­бо­чих місць ( від 60 до 180 ро­бо­чих днів), ор­га­ні­за­ція тим­ча­со­вої зайня­то­сті на гро­мад­ських ро­бо­тах ( від 60 до 180 ро­бо­чих днів). Ор­га­ні­за­ція тим­ча­со­вих ро­бо­чих місць та гро­мад­ських ро­біт має здій­сню­ва­ти­ся від­по­від­но до По­ряд­ку ор­га­ні­за­ції гро­мад­ських та ін­ших ро­біт тим­ча­со­во­го ха­ра­кте­ру, за­твер­дже­но­го Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.