500 го­дин до­сві­ду

У Кі­ро­во­гра­ді уча­сни­ків АТО та пе­ре­се­лен­ців на­вча­ти­муть ве­сти вла­сний бі­знес

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кі­ро­во­град

Кі­ро­во­град­ська бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція «БТ «Бе­ре­ги­ня Укра­ї­ни» роз­ро­би­ла на­вчаль­ну про­гра­му для уча­сни­ків АТО та пе­ре­се­лен­ців, пі­сля про­хо­дже­н­ня якої ко­жен змо­же від­кри­ти вла­сну спра­ву. На­вчаль­ний курс роз­ра­хо­ва­но на чо­ти­ри мі­ся­ці, він скла­да­ти­ме­ться із 500 го­дин. Про­гра­ма пе­ред­ба­чає ви­вче­н­ня 12 на­вчаль­них ди­сци­плін, про­ве­де­н­ня кон­суль­та­цій та пра­кти­чних за­нять. До ви­кла­да­н­ня пла­ну­ють за­лу­чи­ти фа­хів­ців, які ма­ють пра­кти­чний до­свід ро­бо­ти за від­по­від­ни­ми спе­ці­аль­но­стя­ми.

За сло­ва­ми про­від­но­го спе­ці­а­лі­ста про­е­кту Оле­ни Ща­по­вої, слу­ха­чі кур­су за­хи­ща­ти­муть вла­сні бі­знес-про­е­кти у при­су­тно­сті по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів. «Що да­лі че­кає на чо­ло­ві­ка, який пі­сля го­спі­та­лю вже не мо­же про­дов­жи­ти вій­сько­ву слу­жбу? На що спо­ді­ва­ти­ся пе­ре­се­лен­цям, які, мо­жли­во б, і хо­ті­ли спро­бу­ва­ти по­ча­ти жи­т­тя спо­ча­тку, але без під­трим­ки не на­ва­жу­ю­ться за­по­ча­тку­ва­ти хо­ча б ма­лень­кий бі­знес? Ви­хо­дить, що най­більш не­за­хи- ще­ни­ми ви­яви­ли­ся во­ї­ни, які отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, і укра­їн­ці, ви­му­ше­ні по­ки­ну­ти своє по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня. Ни­ні ані дер­жа­ва, ані бі­знес не в змо­зі за­без­пе­чи­ти всіх, хто цьо­го по­тре­бує, ро­бо­чи­ми мі­сця­ми. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся до­по­мог­ти по­стра­жда­лим під час вій­ни ство­ри­ти для се­бе но­ве ро­бо­че мі­сце або зна­йти ро­бо­ту, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи здо­бу­ті зна­н­ня. Зви­чай­но, за три мі­ся­ці не­мо­жли­во ви­вчи­ти всі за­ко­ни бі­зне­су, про­те на­ші тре­не­ри — не ви­кла­да­чі-те­о­ре­ти­ки, а бі­зне­сме­ни і ме­не­дже­ри, які на цей мо­мент ма­ють вла­сний бі­знес. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що наш про­ект сти­му­лю­ва­ти­ме роз­ви­ток ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су в кра­ї­ні», — роз­по­ві­ла про­від­ний спе­ці­а­ліст про­е­кту Оле­на Ща­по­ва.

Фі­нан­су­ва­н­ня на­вчаль­ної про­гра­ми здій­сню­ва­ти­ме­ться за ра­ху­нок бла­го­дій­ни­ків із Поль­щі, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Ли­тви, Іта­лії та Нор­ве­гії. Бі­знес-тре­не­ри на­вча­ти­муть основ су­ча­сної рин­ко­вої еко­но­мі­ки, мар­ке­тин­гу, опо­да­тку­ва­н­ня, під­при­єм­ни­цтва, пра­во­вих основ під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, ме­не­джмен­ту, стра­ху­ва­н­ня, пла­ну­ва­н­ня та облі­ку.

Щоб узя­ти участь у про­гра­мі, мо­жна звер­ну­ти­ся за адре­сою: м. Кі­ро­во­град, вул. Ор­джо­ні­кі­дзе, 5, оф.230 або за те­ле­фо­ном 050-921-82-42.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.