На­та­ля ТРЕ­НІ­НА, ко­ор­ди­на­тор Гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Во­сток-SOS»:

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

— Уряд ра­птом зна­хо­дить і ви­ді­ляє ве­ли­кі ко­шти на опла­ту шта­ту пе­ре­ві­ря­ю­чих, но­ві штам­пи, блан­ки, облі­ко­ві фор­ми то­що. І це в той час, ко­ли за­кон про пе­ре­се­лен­ців при­йма­ли пів­ро­ку ли­ше то­му, що уряд не мі­г­зна­йти ко­шти на со­ці­аль­ні ви­пла­ти ВПО, ко­ли в бю­дже­ті не ви­ста­чає за­со­бів для пов­но­цін­ної ева­ку­а­ції мир­но­го на­се­ле­н­ня... І на за­ку­ску — уявіть со­бі кіль­кість гро­шей, що по­те­че без­по­се­ре­дньо в ки­ше­ні пе­ре­ві­ря­ю­чих, тоб­то за­мість до­стой­них зар­плат уряд зно­ву ство­рює держ­слу­жбов­цям зру­чний при­від про­си­ти ха­ба­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.