У Ки­є­ві пред­став­лять «пер­со­на­жів» укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кон­флі­кту на ви­став­ці «Хун­та Ун­дВа­та»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 1 по 6 кві­тня в Цен­трі су­ча­сно­го ми­сте­цтва М17 три­ва­ти­ме ви­став­ка «Хун­та Унд Ва­та» за уча­стю Іва­на Се­ме­сю­ка (Укра­ї­на) та Ан­то­на Чад­сько­го (Ро­сія), по­ві­дом­ля­ють на Facebok-сто­рін­ці. Укра­їн­сько-ро­сій­ська вій­на має ба­га­то ви­мі­рів. Один із них — мі­фо­ло­гі­чний. Пе­ред на­ши­ми очи­ма роз­гор­ну­ла­ся вра­жа­ю­ча би­тва двох про­ти­ле­жних мі­фо­ло­гій, двох рі­зних «ге­ро­ї­чних» тра­ди­цій з рі­зним по­гля­дом на ге­роя, з рі­зни­ми мо­ти­ва­ці­я­ми, з рі­зни­ми куль­тур­ни­ми під­мур­ка­ми. Для укра­їн­сько-ро­сій­ських вза­є­мин це Ра­ґна­рьок — час остан­ньої би­тви, яка ціл­ком ви­рі­шує на­ші подаль­ші до­лі. І якщо український ге­ро­ї­чний епос пе­ре­жи­ває свій ре­не­санс, в яко­му на­ро­джу­є­ться без­ліч но­вих пер­со­на­жів, но­вих сми­слів, но­вих пер­спе­ктив, то ро­сій­ський, оче­ви­дно, пе­ре­жи­ває хво­ро­бли­ву ре­ван­шист­ську кон­вуль­сію, ду­же схо­жу на остан­ню пе­ред­смер­тну су­до­му, — роз­по­від­а­ють ор­га­ні­за­то­ри за­хо­ду. Спіль­ний укра­їн­сько-ро­сій­ський про­ект «Хун­та Унд Ва­та» до­кла­дно ілю­струє стан двох кон­ку­ру­ю­чих мі­фо­ло­гій, і якщо «ва­тнік» у ви­ко­нан­ні Ан­то­на Чад­сько­го ціл­ком кри­ти­чний, то «бан­де­ри­ки» Іва­на Се­ме­сю­ка нав­па­ки — про­ся­кну­ті на­ро­дни­цьким ро­ман­ти­змом та обна­дій­ли­вою пе­ре­мо­жною пер­спе­кти­вою. «Хун­та Унд Ва­та» — це спро­ба до­слі­ди­ти ту ча­сти­ну но­во­го ур­ба­ні­сти­чно­го пост­ра­дян­сько­го фоль­кло­ру, що на­ро­ди­ла­ся під час тяж­кої пос­тко­ло­ні­аль­ної кри­зи ко­ли­шніх спів­ме­шкан­ців по ім­пер­сько­му гур­то­жи­тку», — ствер­джу­ють ав­то­ри ви­став­ки. Про­ект ре­а­лі­зо­ва­но з іні­ці­а­ти­ви Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го фрон­ту (йо­го ку­ра­то­ри — Ан­тін Му­хар­ський та Єлизавета Бєль­ська).

ФОТО З FACEBOOK

АН­ТІН МУ­ХАР­СЬКИЙ, ОДИН ІЗ КУ­РА­ТО­РІВ ВИ­СТАВ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.