«Хо­рея ко­за­цька» про­ве­де до­бро­чин­ну акцію

Den (Ukrainian) - - Культура -

1 кві­тня в Му­зеї Іва­на Гон­ча­ра від­бу­де­ться до­бро­чин­ний кон­церт для збо­ру ко­штів уча­сни­ку гур­ту «Хо­рея ко­за­цька» Ва­ди­му «Яре­мі» Шев­чу­ку, ві­до­мо­му лір­ни­ку та ху­до­жни­ку, що ни­ні за­хи­щає Укра­ї­ну у скла­ді до­бро­воль­чо­го фор­му­ва­н­ня. У про­гра­мі за­хо­ду: по­каз філь­му Ган­ни Яро­вен­ко «Віль­ні люде», де один із го­лов­них ге­ро­їв — лір­ник «Яре­ма»; ви­сту­пи бра­тчи­ків Ки­їв­сько­го ко­бзар­сько-лір­ни­цько­го це­ху, уча­сни­ком яко­го є Ва­дим Шевчук. Гра­ти­муть і спів­а­ти­муть Ми­ко­ла Тов­кай­ло, Та­рас Ком­па­ні­чен­ко та «Хо­рея ко­за­цька», Та­рас Си­лен­ко, Свя­то­слав Си­лен­ко, Ми­хай­ло Хай, а та­кож Ва­силь Лю­тий, Орест Кри­са та ін­ші.

За­хід від­бу­де­ться в ме­жах Ми­сте­цької обо­рон­ної то­ло­ки «За­хи­сти­мо Ба­тьків­щи­ну Ра­зом!» Під час кон­цер­ту від­бу­ва­ти­ме­ться збір про­ду­ктів, не­об­хі­дних ре­чей та ко­штів для бій­ців АТО.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ВИ­СТУ­ПАЄ ГУРТ КОМПАНІЧЕНКА

«ХО­РЕЯ КО­ЗА­ЦЬКА» ПІД ОРУ­ДОЮ ТА­РА­СА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.