Чи з’яви­ться у на­шій сто­ли­ці ву­ли­ця Єв­ге­на Свер­стю­ка?

Den (Ukrainian) - - Культура -

На сай­ті Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції роз­по­ча­лось гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­ли­ці Ма­ри­ни Ра­ско­вої у Дні­пров­сько­му ра­йо­ні мі­ста Ки­є­ва на ву­ли­цю Єв­ге­на Свер­стю­ка. Ра­ні­ше Український ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті звер­нув­ся з від­по­від­ним ли­стом до ки­їв­сько­го мі­сько­го го­ло­ви про те, щоб ву­ли­цю, на якій жив український фі­ло­соф, пра­во­за­хи­сник, ди­си­дент Єв­ген Свер­стюк, бу­ло на­зва­но йо­го іме­нем. За­раз ця ву­ли­ця про­стя­га­є­ться від Бро­вар­сько­го про­спе­кту до буль­ва­ру Вер­хов­ної Ра­ди у жи­тло­во­му ма­си­ві Лі­в­обе­ре­жний і на­зи­ва­є­ться іме­нем спів­ро­бі­тни­ці НКВД, ра­дян­ської льо­тчи­ці Ма­ри­ни Ра­ско­вої.

ЄВ­ГЕН СВЕР­СТЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.