11-рі­чна укра­їн­ська пі­а­ніс­тка пе­ре­мо­гла у Ні­меч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - Культура -

У Ні­меч­чи­ні від­був­ся Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь фор­те­пі­ан­ної та ка­мер­ної му­зи­ки Clavi Cologne на ба­зі все­сві­тньо ві­до­мої Ви­щої шко­ли му­зи­ки і тан­цю Кель­на. У рам­ках за­хо­ду про­від­ні про­фе­со­ри кон­сер­ва­то­рій Єв­ро­пи про­во­ди­ли май­стер-кла­си для мо­ло­дих ви­ко­нав­ців, бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но кон­цер­ти уча­сни­ків та мі­жна­ро­дний кон­курс мо­ло­дих ви­ко­нав­ців, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Участь у фе­сти­ва­лі взя­ли близь­ко ста уча­сни­ків від 8 до 35 ро­ків з 12 кра­їн сві­ту. Одним з ла­у­ре­а­тів кон­кур­су мо­ло­дих пі­а­ні­стів ста­ла уче­ни­ця Ки­їв­ської ди­тя­чої му­зи­чної шко­ли №3 ім. В.С. Ко­сен­ка Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йо­ну мі­ста Ки­є­ва Єв­ге­нія Цу­руль (11 ро­ків). Єв­ге­нія здо­бу­ла Дру­гу пре­мію та за­про­ше­на до уча­сті у фе­сти­ва­лі кла­си­чної му­зи­ки на Маль­ті (у кві­тні 2015 ро­ку) та в Іта­лії (у сер­пні 2015 ро­ку). Обда­ро­ва­на уче­ни­ця вже має у сво­є­му до­роб­ку кіль­ка пе­ре­мог. На Мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця Єв­ге­нія ви­яви­ла­ся най­кра­щою у гру­пі «Дебют», здо­бу­ла І пре­мію на Фе­сти­ва­лі-кон­кур­сі DUGA MONTENEGRO в Чор­но­го­рії та на Мі­жна­ро­дно­му ін­тер­нет-кон­кур­сі INTERNET MUSIC COMPETITION у Сер­бії. Єв­ге­нія є сти­пен­ді­а­том Ки­їв­сько­го мі­сько­го го­ло­ви 2013 та 2014 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.