Нам є чим пи­ша­ти­ся!

У га­ле­реї «Пе­чер­ська» пред­став­ле­но куль­ту­ро­ло­гі­чний про­ект «Куль­тур­на спадщина Єв­ро­пи»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Бо­г­дан БОНДАРЧУК

У рам­ках про­е­кту від­кри­то ви­став­ку «Скар­би Укра­ї­ни», іні­ці­йо­ва­ну Єв­ро­пей­сько- азі­ат­ською асо­ці­а­ці­єю управ­лі­н­ня про­е­кта­ми. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, ме­та про­е­кту — ство­ре­н­ня пе­ре­сув­ної ви­став­ки, яка пред­став­ля­ти­ме Укра­ї­ну тво­ра­ми су­ча­сних ми­тців, істо­ри­чни­ми ар­те­фа­кта­ми та до­ку­мен­таль­ни­ми філь­ма­ми про ви­да­тних ді­я­чів куль­ту­ри. Під час ман­дру­ва­н­ня сві­том це своє­рі­дне куль­тур­не пред­став­ни­цтво Укра­ї­ни бу­де ор­га­ні­чно до­пов­ню­ва­ти­ся екс­по­зи­ці­я­ми при­йма­ю­чої сто­ро­ни. Про­обра­зом цьо­го про­е­кту був здій­сне­ний в черв­ні- ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку « Ав­то­май­дан- Київ » , що про­вів свої ре­зо­нан­сні акції в дев’яти кра­ї­нах Єв­ро­пи.

На від­крит­ті ви­став­ки бу­ло пред­став­ле­но ро­бо­ти укра­їн­ських май­стрів, се­ред яких: Во­ло­ди­мир Гар­буз, Ла­ри­са Пу­ха­но­ва та Іри­на Но­ві­ко­ва. Го­стей зу­стрі­ча­ли під ме­ло­дії єв­ро­пей­ської кла­си­ки у ви­ко­нан­ні учнів Ки­їв­ської се­ре­дньої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної му­зи­чної шко­ли-ін­тер­на­ту ім. Миколи Ли­сен­ка, сту­ден­тів і ви­пу­скни- ків На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни. Про­лу­на­ли тво­ри Мо­цар­та, Чай­ков­сько­го та ін­ших ві­до­мих ком­по­зи­то­рів. Осо­бли­ве вра­же­н­ня спра­вив на гля­да­чів ви­ступ ма­лень­кої ар­фіс­тки.

Про­ект «Куль­тур­на спадщина Єв­ро­пи» — мас­шта­бна і ам­бі­цій­на ініціатива що­до збли­же­н­ня Єв­ро­пи й Укра­ї­ни. Пра­кти­ка куль­тур­ної ам­ба­са­ди — дав­но ві­до­мий спо­сіб по­кра­ще­н­ня імі­джу кра­ї­ни і по­гли­бле­н­ня зов­ні­шньо-куль­тур­них зв’яз­ків. У цей скла­дний для на­шої кра­ї­ни час по­зи­ціо­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни як акту­аль­но­го уча­сни­ка єв­ро­пей­сько­го куль­тур­но­го про­сто­ру, як скар­бни­ці та­ла­но­ви­тих лю­дей, яким є чим пи­ша­ти­ся і вра­зи­ти увесь світ, бе­зу­мов­но, ду­же ва­жли­ве. Та­кий ін­стру­мент м’яко­го впли­ву на­ле­жить до « ар­се­на­лу » су­ча­сних де­мо­кра­тій — при­су­тність у куль­тур­но­му про­сто­рі, твор­ча спів­пра­ця і ожив­ле­н­ня спіль­но­го кон­текс­ту ство­рює спри­я­тли­ві умо­ви для бу­дья­ко­го між­дер­жав­но­го діа­ло­гу.

Ви­став­ка «Скар­би Укра­ї­ни» три­ва­ти­ме до 29 кві­тня.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.