ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1596 — народився Ре­не Де­карт, ви­да­тний фран­цузь­кий фі­ло­соф, фі­зик, ма­те­ма­тик, ми­сли­тель- ра­ціо­на­ліст, який зро­бив ви­зна­чний вне­сок у роз­ви­ток єв­ро­пей­ської дум­ки Но­во­го ча­су. По­мер 1650 ро­ку. 1685 — народився Йо­ганн Се­ба­стьян Бах, ге­ні­аль­ний ні­ме­цький ком­по­зи­тор, ав­тор ду­хов­них му­зи­чних тво­рів вра­жа­ю­чої си­ли. По­мер 1750 ро­ку. 1889 — офі­цій­не від­кри­т­тя Ей­фе­ле­вої ве­жі в Па­ри­жі: го­лов­ний кон­стру­ктор спо- ру­ди Але­ксандр Гу­став Ей­фель під­няв фран­цузь­кий три­ко­лор на­її ма­ків­ці. 1900 — у Фран­ції на­був чин­но­сті за­кон, що вста­нов­лю­вав ма­кси­маль­ну три­ва­лість ро­бо­чо­го дня для жі­нок та­ді­тей — 11 го­дин. 1901 — ство­ре­но пер­ший ав­то­мо­біль «Мер­се­дес». 1917 — у Ки­є­ві від­кри­то пер­шу укра­їн­ську гім­на­зію. 1952 — від­кри­то Львів­ську фі­лію Ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. 1954 — СРСР звер­нув­ся до НАТО з про­по­зи­ці­єю прийня­ти йо­го в чле­ни ор­га­ні­за­ції. Ке­рів­ни­цтво Альян­су та­від­по­від­них за­хі­дних кра­їн, слу­шно роз­ці­нив­ши це як про­па­ган­дист­ський за­хід, що мав до­ве­сти «ми­ро­лю­бність» СРСР, від­мо­ви­ли. 1991 — на­ре­фе­рен­ду­мі в Гру­зії по­над 90 % на­се­ле­н­ня про­го­ло­су­ва­ло за не­за­ле­жність ре­спу­блі­ки від СРСР. 1991 — на по­за­чер­го­вій на­ра­ді По­лі­ткон­суль­та­тив­но­го ко­мі­те­ту кра­їн Вар­шав­сько­го до­го­во­ру ухва­ле­но рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня вій­сько­вих стру­ктур ці­єї ор­га­ні­за­ції.

1685 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.