Чи­стий че­твер... із пер­фо­ра­то­ром

Вчо­ра во­лон­те­ри пі­дго­ту­ва­ли до ре­мон­ту огля­до­ву та мий­ну у Го­лов­но­му вій­сько­во­му клі­ні­чно­му го­спі­та­лі у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Де­ся­ток чо­ло­ві­ків з ін­стру­мен­та­ми за де­кіль­ка го­дин об­би­ли пли­тку у двох кім­на­тках. Тут про­гни­ла сте­ля, по­трі­ска­ли­ся ві­кон­ні ра­ми, по­ре­па­ла­ся під­ло­га. Ста­ру сан­те­хні­ку при­бра­ли за­зда­ле­гідь. Акти­ві­сти бла­го­дій­но­го фон­ду «Центр до­по­мо­ги» ви­рі­ши­ли до­ве­сти ці при­мі­ще­н­ня до між­на­ро­дних стан­дар­тів лі­ку­ва­н­ня. Ро­блять це у рам­ках про­е­кту «Центр до­по­мо­ги по­ра­не­ним». «Тут бу­де кра­си­во. Зро­блять мі­цну сте­лю, но­ві пли­тку, сан­те­хні­ку, ві­кна — остан­ні вже ку­пи­ли. Бу­дуть но­ва ду­шо­ва та праль­на ма­ши­на», — роз­по­від­ає Юрій Ко­гу­тяк, го­ло­ва «Цен­тру до­по­мо­ги».

На то­ло­ку при­йшло ба­га­то май­стрів з ре­мон­ту. Так, Ва­дим за­йма­є­ться вста­нов­ле­н­ням вен­ти­ля­ції та кон­ди­ціо­не­рів, ін­стру­мен­ти по­стій­но три­має під ру­кою. «За­раз у ро­бо­ті пе­рер- ва, «се­зон» по­пе­ре­ду. Щоб не си­ді­ти вдо­ма, при­їхав сю­ди, — по­яснює Ва­дим. — У ме­не завжди все на­по­го­то­ві, у ма­ши­ні. Є пер­фо­ра­тор, по­дов­жу­вач, дра­би­на. Що­до ста­ну при­мі­ще­н­ня — ба­чив і гірше. Ні­чо­го стра­шно­го, від­ре­мон­ту­є­мо». До ре­чі, ко­што­рис ро­біт, що ви­ко­на­ли во­лон­те­ри, скла­дає дев’ять ти­сяч гри­вень — стіль­ки до­ве­ло­ся б за­пла­ти­ти за де­мон­таж пли­тки фа­хів­цям.

Умо­ва уча­сті у то­ло­ці — вла­сний ін­стру­мент. Охо­чі до­лу­чи­ти­ся до по­дії за­пов­ню­ва­ли еле­ктрон­ну ан­ке­ту. За­ре­є­стру­ва­ло­ся 11 уча­сни­ків — як і роз­ра­хо­ву­ва­ли ор­га­ні­за­то­ри. По­дію нав­ми­сно вла­шту­ва­ли у бу­дній день: мий­на та огля­до­ва не­ве­ли­кі за роз­мі­ра­ми, ба­га­то лю­дей за­ва­жа­ли б одне одно­му. Та­кож то­ло­ку при­уро­чи­ли до Чи­сто­го че­твер­га.

На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці сі­чня про­йшов пер­ший су­бо­тник у від­ді­лен­ні ре­а­ні­ма­ції та ін­тен­сив­ної те­ра­пії для ін­фе­кцій­них хво­рих го­спі­та­лю. Пра­цю­ва­ли у су­мі­жних з мий­ною та огля­до­вою при­мі­ще­н­нях. То­ді близь­ко 200 акти­ві­стів — за­мість очі­ку­ва­них 30 — обди­ра­ли ста­рі пли­тку та під­ло­гу, зні- ма­ли ві­кна. За­раз у цих кім­на­тах вста­но­ви­ли кон­ди­ціо­не­ри, вен­ти­ля­цію, осві­тле­н­ня, ві­кна та гар­ну сан­те­хні­ку, по­фар­бу­ва­ли сті­ни. Май­стри за­ли­ва­ють під­ло­гу, щоб по­кла­сти лі­но­ле­ум. Ре­монт має скін­чи­ти­ся на­при­кін­ці на­сту­пно­го ти­жня, бла­го­дій­ни­ки роз­ра­хо­ву­ють, що від­ді­ле­н­ня за­пра­цює у трав­ні. «Все за­ле­жа­ти­ме від ме­ди­чно­го обла­дна­н­ня, це — до­ро­га історія. Ліж­ка вже є, про­сті ре­чі, ти­пу кра­пель­ниць, змо­же­мо ку­пи­ти. До­ро­ге і скла­дне уста­тку­ва­н­ня або Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни ку­пить, або якісь фон­ди пе­ре­да­дуть», — по­яснює Юрій Ко­гу­тяк.

Історія обла­го­ро­джу­ва­н­ня вій­сько­во­го го­спі­та­лю про­дов­жи­ться. Юрій Ко­гу­тяк пла­нує пі­сля ре­мон­ту в ін­фе­кцій­но­му від­ді­лен­ні зби­ра­ти ко­шти на обла­дна­н­ня для ре­а­бі­лі­та­ції па­ці­єн­тів. Зокре­ма, по­трі­бні апа­ра­ти для роз­роб­ки м’язів та су­гло­бів. Во­лон­тер «Цен­тру до­по­мо­ги» Алі­на Совенко до­дає: «Га­даю, у го­спі­та­лі ще бу­дуть ма­со­ві то­ло­ки — на­при­клад, з при­би­ра­н­ня те­ри­то­рії».

Тож, є шанс до­по­мог­ти в обла­шту­ван­ні шпи­та­лю — на­віть, якщо не вмі­є­те пра­цю­ва­ти з ін­стру­мен­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.