Ми­ко­ла КУЛІНИЧ,

Ігор ХАРЧЕНКО — про очі­ку­ва­н­ня Ки­є­ва від істо­ри­чно­го ві­зи­ту япон­сько­го прем’єра

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

ре­ктор Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії при МЗС Укра­ї­ни, екс-по­сол Укра­ї­ни в Японії:

Япон­ці ува­жно сте­жать, ку­ди їздить їхній прем’єр-мі­ністр. Це не пе­ре­сі­чний по­лі­тик, а то­му йо­го ві­зит роз­гля­да­ють як де­мон­стра­цію на­мі­рів Японії. Зва­жа­ю­чи на те, що ЛДП при вла­ді по­над 50 ро­ків, та­кий ві­зит її лі­де­ра де­мон­струє, що по­лі­ти­чний мейн­стрим Японії на­ла­што­ва­ний на під­трим­ку Укра­ї­ни

5—6 червня Укра­ї­ну з офі­цій­ним ві­зи­том відвідає прем’ єр­мі­ністр Японії Сіндзо Абе. Це бу­де пер­ший в істо­рії укра­їн­сько­я­пон ськи­хві­дно­син ві­зит гла­ви япон­сько­го уря­ду до на­шої кра­ї­ни. Тим ча­сом Япо­нію вже від­ві­да­ли три укра­їн­ські пре­зи­ден­ти та прем’ єр- мі­ністр. Фа­кти­чно єди­ним ре­зуль­та­том ци­хві­зи­тів ста­ло під­пи­са­н­ня в сі­чні 2011 ро­ку укра­їн­сько- япон­сько­го гло­баль­но­го пар­тнер­ства.

У прес- слу­жбі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни за­зна­чи­ли, що ві­зит Сіндзо Абе напередодні са­мі­ту G7 ста­не по­ту­жним про­я­вом твер­дої й все­бі­чної по­лі­ти­чної під­трим­ки Укра­ї­ни. «У хо­ді зу­стрі­чей і пе­ре­го­во­рів сто­ро­ни обго­во­рять увесь ком­плекс пи­тань дво­сто­рон­ньої вза­є­мо­дії в по­лі­ти­чній, еко­но­мі­чній, на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чній, гу­ма­ні­тар­ній сфе­рах, акту­аль­ні про­бле­ми гло­баль­но­го та ре­гіо­наль­но­го по­ряд­ку ден­но­го, а та­кож спів­пра­цю Укра­ї­ни та Японії в рам­ках між­на­ро­дни хор­га­ні­за­цій», — за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні.

«День» звер­нув­ся до по­сла Укра­ї­ни в Японії Ігоря ХАРЧЕНКА з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти про очі­ку­ва­н­ня Ки­є­ва від цьо­го ві­зи­ту, а та­кож про те, як гло­баль­не укра­їн­сько-япон­ське пар­тнер­ство на­пов­ни­ти кон­кре­тним змі­стом.

— Япо­нія під­три­мує Укра­ї­ну як член «Гру­пи се­ми» в ООН та ін­шихм іжна­родн ихорг ані­за­ці­ях . Сьо­го­дні мо­жна ска­за­ти, що в ре­гіо­ні АТР Япо­нія для нас — ре­аль­но клю­чо­вий і го­лов­ний пар­тнер.

До­ку­мент про гло­баль­не пар­тнер­ство Укра­ї­на — Япо­нія бу­ло укла­де­но ще кіль­ка ро­ків то­му. Але по-справ­жньо­му во­но так і не за­пра­цю­ва­ло, хі­ба що в га­лу­зі спів­пра­ці по лі­нії Фу­ку­сі­ма — Чор­но­биль.

Не бу­де ве­ли­ким се­кре­том ска­за­ти, що го­лов­на про­ви­на за це ле­жить на укра­їн­ській сто­ро­ні. Але про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку це пар­тнер­ство, яке має гло­баль­ний ви­мір, справ­ді ста­ло пар­тнер­ством. Ка­бі­нет прем’єра Сіндзо Абе, який здій­снює дня­ми пер­ший в істо­рії на­ши­хві­дно­син ві­зит до Укра­ї­ни, від са­мо­го по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни зайняв чі­тку та без­ком­про­мі­сну по­зи­цію на під­трим­ку Укра­ї­ни та за­хист основ між­на­ро­дно­го пра­ва. Япо­нія ста­ла одні­єю з чіль­ни­хкра­їн, які на­да­ють Укра­ї­ні до­по­мо­гу не тіль­ки сло­вом, а й ді­лом. Мас­шта­би фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної до­по­мо­ги від Японії без­пре­це­ден­тні.

Кон­кре­тно бу­де за­пу­ще­но про­ект Бор­тни­цької стан­ції ае­ра­ції — це по­над мі­льярд до­ла­рів. До ре­чі, япон­ські прем’ єри ду­же рід­ко їздять у Єв­ро­пу. Те, що Сіндзо Абе від­ві­дує Укра­ї­ну пе­ред са­мі­том G7, — це якраз і кон­кре­тний ви­яв то­го, що укра­їн­ські спра­ви на­ра­зі є, по су­ті, гло­баль­ни­ми, а Япо­нія як від­по­від­аль­ний член клу­бу сві­то­ви­хрозв ине­них­дер­жав це чу­до­во ро­зу­міє. Як ка­же япон­ський прем’ єр, « спра­ва сьо­го­дні не тіль­ки в Укра­ї­ні » , ро­сій­ська по­лі­ти­ка на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі — це гло­баль­ний ви­клик сві­то­во­му по­ряд­ку.

КОМЕНТАР

Ми­ко­ла КУЛIНИЧ, ре­ктор Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії при МЗС Укра­ї­ни, екс-по­сол Укра­ї­ни в Японії, Київ:

— По-пер­ше, дій­сно впер­ше в істо­рії ди­пло­ма­ти чни­хві­дно­син між на­ши­ми кра­ї­на­ми прем’єр­мі­ністр Японії при­бу­ває в Укра­ї­ну. По- дру­ге, це де­мон­стра­ція під­трим­ки Японії. І по-тре­тє, це єди­на азій­ська кра­ї­на, яка при­єд­на­лась до сан­кції про­ти Ро­сії. І вче­твер­те, це сигнал для япон­сько­го бі­зне­су у той час, ко­ли йде­ться про де­фолт Укра­ї­ни, про­бу­ксу­ва­н­ня ре­форм. Від­так, це мо­же ду­же по­зи­тив­но впли­ну­ти на рі­вень на­шої тор­го­вель­но- еко­но­мі­чної вза­є­мо­дії. Ко­ли япон­ські бі­зне­сме­ни ба­чать, що їхній прем’єр їде в та­кий час в Укра­ї­ну, то зна­чить «зе­ле­не сві­тло» для ін­ве­сто­ра, для бі­зне­су як ве­ли­ко­го, так і ма­ло­го.

А по­лі­ти­чний ав­то­ри­тет Сіндзо Абе як ні­ко­ли за­раз ви­со­кий. Адже зав­дя­ки сво­їй Абе­но­мі­ці, він фа­кти­чно здій­снив чу­до, ря­ту­ю­чи еко­но­мі­ку і по­вер­нув­ши Лі­бе­раль­нод емо­кра­ти­чну пар­тію (ЛДП) до вла­ди. І це все йо­му до­да­ло ва­ги, по­лі­ти­чно­го та еко­но­мі­чно­го ав­то­ри­те­ту. Те, що Абе при­бу­ває в Укра­ї­ну пе­ред са­мі­том G7, є де­мон­стра­ці­єю не стіль­ки кон­со­лі­до­ва­ної по­зи­ції «Гру­пи се­ми», але й то­го, що для Японії це дов­го­гра­ю­ча стра­те­гія, це не по­лі­ти­чна кон’юн­кту­ра чи як хтось ду­має, ви­ко­на­н­ня Япо­ні­єю сво­ї­хзо бов’язань пе­ред США.

Япо­нія не про­сто під­три­мує Укра­ї­ну, а під­три­мує у скла­дний час для Укра­ї­ни і са­ме го­лов­не по ти­хна­прям­ках , де Укра­ї­на більш всьо­го за­ці­кав­ле­на: енер­го­збе­ре­же­н­ня, так зва­ні зе­ле­ні про­е­кти, які фі­нан­сує Япо­нія. А це все не­об­хі­дне для на­шо­го енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру, мо­дер­ні­за­ції на­шої еко­но­мі­ки.

Япон­ці ува­жно слід­ку­ють, ку­ди їздить їхній прем’єр-мі­ністр. Це не пе­ре­сі­чний по­лі­тик, а то­му йо­го ві­зит роз­гля­да­є­ться як де­мон­стра­ція на­мі­рів Японії. Зва­жа­ю­чи на те, що ЛДП пе­ре­бу­ває при вла­ді біль­ше 50 ро­ків, та­кий ві­зит її лі­де­ра де­мон­струє, що по­лі­ти­чний мейн­стрім Японії на­ла­што­ва­ний на під­трим­ку Укра­ї­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.