«Ні­хто не має пра­ва зну­ща­ти­ся з нас»

Фа­хів­ців з усі­єї Укра­ї­ни вчи­ти­муть, як до­по­ма­га­ти жін­кам — жер­твам зну­щань

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Учо­ра в пар­ку іме­ні Та­ра­са Шевченка від­кри­ли ін­ста­ля­цію «Па­ра­соль­ка від на­силь­ства». Кіль­ка де­ся­тків па­ра­со­льок роз­ві­си­ли на де­ре­ві, що­ве­чо­ра про­тя­гом ти­жня їхпід­сві­чув ати­муть 1 386 се­кунд — стіль­ки укра­ї­нок що­дня по­тер­па­ють від зну­щань. Так роз­по­чав­ся про­ект «Сво­бо­да від на­силь­ства: по­кра­ще­н­ня до­сту­пу до со­ці­альн ихпо­слуг в Укра­ї­ні». Це — спіль­на ініціатива між­на­ро­дно­го бла­го­дій­но­го фон­ду «Укра­їн­ська фун­да­ція гро­мад­сько­го здо­ров’я» та Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. Про­ект під­три­мав Єв­ро­пей­ський Со­юз. «Па­ра­соль­ка за­хи­щає від не­го­ди. Ми хо­че­мо за­хи­сти­ти жін­ку від жит­тє­ви хне­га­ра­здів, у то­му чи­слі від на­силь­ства», — по­яснює ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Укра­їн­ської фун­да­ції гро­мад­сько­го здо­ров’я» Га­ли­на Скі­паль­ська.

У ме­жа­х­про­е­кту ме­ди­ків, со­ці­аль­ни хпра­ців­ни­ків, мі­лі­ціо­не­рів та во­лон­те­рів на­вча­ти­муть зла­го­дже­но і фа­хо­во до­по­ма­га­ти жін­кам­жер­твам на­силь­ства та їхнім ро­ди­нам. Пер­ший та­кий тре­нінг для ки­ян та ме­шкан­ців де­ся­ти обла­стей кра­ї­ни дня­ми роз­по­чав­ся у сто­ли­ці. По­тім йо­го уча­сни­ки роз’їду­ться ре­гіо­на­ми й по­ді­ля­ться до­сві­дом з ко­ле­га­ми — так про­ект охо­пить близь­ко ти­ся­чі фа­хів­ців.

Ви­пад­ків на­силь­ства в Укра­ї­ні біль­шає че­рез по­га­ну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію і кон­флікт на Дон­ба­сі, кон­ста­тує спе­ці­а­ліст Ки­їв­сько­го мі­сько­го цен­тру со­ці­аль­ни­хслужб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді Окса­на Са­фро­но­ва. «Бій­ці по­вер­та­ю­ться до­до­му з по­ру­ше­ною пси­хі­кою, у ни­хпост трав­ма­ти­чний син­дром, тра­пля­ю­ться спле­ски агре­сії. Та­ке бу­ло під час вій­ни в Аф­га­ні­ста­ні», — ка­же Окса­на Са­фро­но­ва.

В Укра­ї­ні діє ме­ре­жа дер­жав­них за­кла­дів, які опі­ку­ю­ться жер­тва­ми на­силь­ства: там по­стра­жда­лим на­да­ють при­ту­лок, без­ко­штов­ну юри­ди­чну та пси­хо­ло­гі­чну до­по­мо­гу. Жер­тві фі­зи­чно­го на- силь­ства вар­то звер­та­ти­ся до пра­во­охо­рон­ців. Діль­ни­чні ін­спе­кто­ри згі­дно з за­ко­ном ма­ють пра­цю­ва­ти з крив­дни­ка­ми: ви­но­си­ти офі­цій­не по­пе­ре­дже­н­ня, ста­ви­ти агре­со­ра на рік на облік, про­во­ди­ти про­фі­ла­кти­чну ро­бо­ту. «Ко­ли лю­ди­на стає жер­твою, їй важ­ко мі­ня­ти­ся — у неї стра­шен­но за­ни­же­на са­мо­оцін­ка, во­на не ві­рить, що мо­же ви­рва­ти­ся з ко­шма­ру, який її ото­чує. Жін­ки тер­плять зну­ща­н­ня за­ра­ди ді­тей, і це не­пра­виль­но. Адже за де­сять ро­ків у ро­ди­ні бу­де не один крив­дник, а два: ди­ти­на та­кож по­чне обра­жа­ти ма­тір, бо прийме со­ці­аль­ну еста­фе­ту від агре­со­ра. Чи, нав­па­ки, ди­ти­на ви­ро­сте осла­бле­ною, за­знає стра­шни­хпсих оло­гі­чни­хтравм, ма­ти­ме ба­га­то ком­пле­ксів, — акцен­тує Окса­на Са­фро­но­ва. — Ми — лю­ди. Ні­хто не має пра­ва зну­ща­ти­ся з нас. І жер­твам на­силь­ства тре­ба до­по­ма­га­ти, бо са­мі во­ни не завжди мо­жуть це зро­би­ти».

ФОТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.