Шість го­лів як за­яв­ку на чем­піон­ство

зро­би­ла мо­ло­ді­жна збір­на Укра­ї­ни у Но­вій Зе­лан­дії

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Учо­ра за­вер­шив­ся матч 2-го ту­ру мо­ло­ді­жно­го Чем­піо­на­ту сві­ту (U-20) з фут­бо­лу, в яко­му збір­на Укра­ї­ни пе­ре­мо­гла ко­ман­ду М’ян­ми з роз­гром­ним ра­хун­ком 6:0. Ці­ка­во, що су­пер­ник мо­ло­ди хукра­їн­ській фут­бо­лі­стів на до­стой­но­му рів­них про­три­мав­ся увесь пер­ший тайм, але вже на по­ча­тку дру­го­го та­кти­чна пе­ре­ва­га на­ших­грав­ців ре­а­лі­зу­ва­ла­ся у ви­гля­ді за­би­тих­го­лів. Як по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт ФІФА, ра­ху­нок у грі на 51-й хви­ли­ні від­крив Ро­ман Ярем­чук, а вже за три хви­ли­ни Ва­ле­рій Лу­чке­вич по­дво­їв пе­ре­ва­гу укра­їн­ської збір­ної. Да­лі за­би­ва­ли: Ві­ктор Ко­ва­лен­ко (57 хв.), Еду­ард Со­боль ( 68 хв.), Ар­тем Бе­сє­дін (71 хв.) та зно­ву Ві­ктор Ко­ва­лен­ко (77 хв.). На­га­да­є­мо, що напередодні, 30 трав­ня, на­ціо­наль­на мо­ло­ді­жна збір­на Укра­ї­ни зі­гра­ла у ну­ле­ву ні­чию з го­спо­да­ря­ми зма­гань збір­ною Но­вої Зе­лан­дії. Та­ким чи­ном, на да­ний мо­мент на ра­хун­ку збір­ної Укра­ї­ни чо­ти­ри очки й во­на за­ймає дру­гу схо­дин­ку в гру­пі «А». Матч 3-го за­клю­чно­го ту­ру гру­по­во­го ета­пу на­ші фут­бо­лі­сти про­ве­дуть 5 червня з лі­де­ром сво­го «квар­те­ту» ко­ман­дою зі США. Однак вже пі­сля роз­гром­ної пе­ре­мо­ги над ко­ман­дою М’ян­ми збір­ну Укра­ї­ни ві­до­мі сві­то­ві спор­тив­ні ін­тер­нет-ре­сур­си по­ча­ли на­зи­ва­ти цьо­го­рі­чним фа­во­ри­том Чем­піо­на­ту сві­ту.

ФОТО З САЙТА FIFA.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.