«Крок у пра­виль­но­му на­прям­ку»

Су­до­вим рі­ше­н­ням Дні­про­пе­тров­ський вій­сько­вий го­спі­таль по­вер­не­ний у дер­жав­ну вла­сність

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Це пер­ший крок у пра­виль­но­му на­прям­ку, але на­віть не по­ло­ви­на шля­ху», — так про­ко­мен­ту­ва­ли в Дні­про­пе­тров­сько­му вій­сько­во­му го­спі­та­лі цю звіс­тку. Но­ви­ну про су­до­ве рі­ше­н­ня в ме­ре­жі «Фейс­бук» роз­мі­стив ко­ли­шній за­сту­пник го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ген­на­дій Корбан. «У роз­пал вій­сько­вих­дій ми­ну­ло­го лі­та до Дні­про­пе­тров­ська при­во­зи­ли ба­га­то по­ра­не­них. І ми по­си­ле­но ви­бу­до­ву­ва­ли ме­ди­чну ло­гі­сти­ку. У якийсь мо­мент ми зро­зумі­ли, що вій­сько­вий го­спі­таль у цен­трі мі­ста не наш. Він те­пер «ро­сій­ський». За­га­лом, увесь го­спі­таль ра­ні­ше Мі­н­обо­ро­ни про­да­ло в му­тний спо­сіб одно­му бі­зне­сме­но­ві за без­цінь. Під­при­є­мець збан­кру­ту­вав і за­клав го­спі­таль у ро­сій­ський банк. І ось банк при­йшов за­бра­ти за­ста­ву » , — опи­сав по­дро­би­ці ці­єї істо­рії на сво­їй сто­рін­ці Г.Корбан. Да­лі він роз­по­вів, як йо­му вда­ло­ся ви­рі­ши­ти не­про­сте пи­та­н­ня: « . .. Я ви­кли­кав до се­бе юри­стів, про­ку­ро­рів і спів­ро­бі­тни­ків Фон­ду дер­жмай­на і по­ста­вив пе­ред ни­ми зав­да­н­ня — не­гай­но по­да­ти по­зов на по­вер­не­н­ня го­спі­та­лю дер­жа­ві. Ме­ні за­пе­ре­чи­ли: ска­за­ли, що це не­мо­жли­во. За остан­ні­хсім ро­ків із по­ді­бни­ми по­зо­ва­ми вже звер­та­ла­ся Ген­про­ку­ра­ту­ра — не­вда­ло, спра­ви про­гра­ли. Всі ці ар­гу­мен­ти бу­ли по­ро­жнім мі­сцем на тлі до­сві­ду про­фе­сій­но­го рей­де­ра. Я знав, що про­дав­лю цей суд. І ось те­пер це май­но по­вер­ну­ло­ся в дер­ж­вла­сність. Рі­ше­н­ня су­ду в ме­не на ру­ках. З одно­го бо­ку, рей­дер­ство — це не­га­тив­не яви­ще. Але ін­ко­ли зво­ро­тна сто­ро­на до­по­ма­гає го­спі­таль по­вер­ну­ти дер­жа­ві. Ха-ха-ха! І все — в рам­ка­хза­ко­ну», — пи­ше Г.Корбан.

«Про цю но­ви­ну ми теж ді­зна­ли­ся з со­ці­аль­ної ме­ре­жі, — ска­зав для «Дня» за­сту­пник на­чаль­ни­ка Дні­про­пе­тров­сько­го вій­сько­во­го го­спі­та­лю Сер­гій БАЧИНСЬКИЙ. — Мо­жу ска­за­ти, що це рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції і всьо­го ли­ше пер­ший крок у пра­виль­но­му на­пря­мі. Але це на­віть не по­ло­ви­на шля­ху. Го­во­ри­ти про пов­не по­вер­не­н­ня, на­пев­но, ще ра­но » . За йо­го сло­ва­ми, про те, що при­мі­ще­н­ня про­да­ні і по­тра­пи­ли в ру­ки при­ва­тни­х­вла­сни­ків, у са­мо­му го­спі­та­лі до­від­а­ли­ся від­но­сно не­дав­но. Но­ві го­спо­да­рі про­по­ну­ва­ли за­мість ме­ди­чної уста­но­ви при­мі­ще­н­ня на око­ли­ці Дні­про­пе­тров­ська, але по­тім бу­дів­лі за­кла­ли в бан­ку, по­тім по­ча­ла­ся вій­на. «Ми на­ма­га­ли­ся звер­та­ти­ся в Київ, а та­кож до­по­ві­ли в обл­держ­адмі­ні­стра­цію, — роз­по­від­ає С.Бачинський. — Зви­чай­но, в об­ста­нов­ці, ко­ли в го­спі­таль по­ча­ли при­во­зи­ти по­ра­не­ни­хіз зо­ни АТО, нас ні­хто осо­бли­во не чі­пав, але, з ін­шо­го бо­ку, оскіль­ки це при­ва­тна вла­сність, ми не мо­гли ро­би­ти ка­пі­таль­ний ре­монт бу­ді­вель за бю­дже­тні гро­ші, адже нас мо­гли зви­ну­ва­ти­ти в не­ці­льо­во­му ви­тра­чан­ні ко­штів. Мо­гли ку­пу­ва­ти ли­ше уста­тку­ва­н­ня, яке мо­жна при ви­се­лен­ні за­бра­ти з со­бою. Ви­ру­ча­ли во­лон­те­ри, які за свій ра­ху­нок ре­мон­ту­ва­ли при­мі­ще­н­ня го­спі­та­лю». За­сту­пник на­чаль­ни­ка го­спі­та­лю го­во­рить, що за час вій­ни во­ни роз­ши­ри­ли­ся в два ра­зи і пла­ну­ють роз­ши­ри­ти­ся ще вдві­чі. « Те­пер, якщо го­спі­таль бу­де по­вер­не­ний у дер­жав­ну вла­сність, ми змо­же­мо пра­цю­ва­ти спо­кій­но і роз­ви­ва­ти свою лі­ку­валь­ну ба­зу», — ска­зав С.Бачинський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.