По­зи­тив­ні істо­рії

У Во­лин­сько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї роз­ка­зу­ють про те, як пе­ре­ма­га­ли укра­їн­ці

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Цикл бе­сід «Пе­ре­мо­ги укра­їн­ської зброї » за­по­ча­тку­ва­ли у Во­лин­сько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї. Го­тує їхвід­діл дав­ньої істо­рії, зокре­ма на­у­ко­вий пра­ців­ник Бо­г­дан Зек. По­тре­бу в по­пу­ля­ри­за­ції цих­сто­рі­нок укра­їн­ської істо­рії осо­бли­во від­чу­ли під час не­ого­ло­ше­ної вій­ни на схо­ді на­шої дер­жа­ви, ка­же він. Адже не одне сто­лі­т­тя оку­па­цій­ні ре­жи­ми, які змі­ню­ва­ли один одно­го, але не змі­ню­ва­ли сво­єї по­лі­ти­ки, всі­ля­ко на­ма­га­ли­ся зни­щи­ти все, що сто­су­ва­лось укра­їн­ської дер­жав­но­сті. Історія пе­ре­тво­ри­ла­ся на ді­є­вий за­сіб во­ро­жої про­па­ган­ди, яка спо­тво­рює ба­че­н­ня ми­ну­ло­го. А са­ме впев­не­но­сті не ви­ста­чає ни­ні укра­їн­цям, що­би від­сто­я­ти свою те­ри­то­рі­аль­ну не­за­ле­жність. Ма­ло­до­слі­дже­ною є те­ма­ти­ка укра­їн­ських пе­ре­мог і в істо­ри­чній на­у­ці, а до­слі­дже­н­ня, які вже зро­бле­но, не­до­ста­тньо по­пу­ля­ри­зу­ю­ться. То­му в бі­бліо­те­ці Во­лин­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зею є не ли­ше га­зе­та «День», а й май­же всі книж­ки, ви­да­ні нею. Во­ни — ва­го­мий про­сві­тни­цький «еле­мент» для му­зей­ни­ків.

А в на­шій істо­рії, ка­же Бо­г­дан, є не одна би­тва, ко­ли ми пе- ре­ма­га­ли ма­лою, як то ка­жуть, кров’ю, ма­ли­ми си­ла­ми, але з ве­ли­кою мо­ти­ва­ці­єю до пе­ре­мо­ги. Адже укра­їн­ські ко­за­ки не­сли слу­жбу в ар­мі­я­хрі­зни­хєвр опей­ських­дер­жав, то­му ма­ли до­брий вій­сько­вий ви­шкіл. На йо­го дум­ку, ва­жли­вим є рі­вень і за­галь­ної осві­че­но­сті, бо дає ро­зу­мі­н­ня про мі­сце вла­сної дер­жа­ви в істо­рії. Як фа­хів­цю та гро­ма­дя­ни­ну Бо­г­да­ну Зе­ку осо­бли­во ці­ка­вий « мо­сков­ський » по­хід Пе­тра Са­гай­да­чно­го 1618 ро­ку. Під час чер­го­вої поль­сько-ро­сій­ської вій­ни, ко­за­цьке вій­сько Са­гай­да­чно­го за­вда­ло низ­ку по­ра­зок ро­сій­ським пол­чи­щам і взя­ло в обло­гу Мо­скву. Са­ме зав­дя­ки за­по­рож­цям, Річ По­спо­ли­та укла­ла Дев­лін­ське пе­ре­мир’я, вна­слі­док чо­го Мо­сков­ське цар­ство втра­ти­ло зна­чну кіль­кість вла­сни­хзе­мель. Са­ме ню­ан­си « мо­сков­сько­го по­хо­ду » Са­гай­да­чно­го і ста­нуть те­мою на­сту­пної бе­сі­ди у му­зеї. Су­ча­сним за­хи­сни­кам Укра­ї­ни є з ко­го бра­ти при­клад, ба біль­ше, во­ни са­мі вже мо­жуть слу­гу­ва­ти при­кла­дом для під­ро­ста­ю­чо­го по­ко­лі­н­ня. Укра­їн­ці пе­ре­ма­га­ли то­ді, пе­ре­мо­жуть і за­раз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.