У Ки­таї за­то­нув ко­ра­бель із 450 па­са­жи­ра­ми на бор­ту

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ту­ри­сти­чний те­пло­хід «Зір­ка Схо­ду», на бор­ту яко­го пе­ре­бу­ва­ло не мен­ше 450 осіб, за­то­нув на най­біль­шій рі­чці Ки­таю Янц­зи на пів­дні кра­ї­ни. Со­тні па­са­жи­рів вва­жа­ю­ться зни­кли­ми без­ві­сті, по­ві­дом­ля­ють дер­жав­ні ЗМІ КНР. Су­дно все ще пе­ре­бу­ває у во­ді. На по­верх­ні ви­дно ли­ше ча­сти­ну йо­го дна. На­скіль­ки ві­до­мо, ко­ман­да су­дна не по­си­ла­ла си­гна­лу про ли­хо до то­го ча­су, як су­дно за­то­ну­ло. Ки­тай­ська пре­са по­ві­дом­ляє, що де­яким па­са­жи­рам уда­ло­ся до­плив­ти до бе­ре­га, де во­ни опо­ві­сти­ли вла­ду про ка­та­стро­фу. За остан­ні­ми да­ни­ми, вря­ту­ва­ти вда­ло­ся по­над 10 осіб. Се­ред уря­то­ва­них— ка­пі­тан су­дна і го­лов­ний ін­же­нер. Во­ни роз­по­ві­ли, що ко­ра­бель пе­ред ава­рі­єю по­тра­пив у ци­клон і за­то­нув ду­же швид­ко, за де­кіль­ка хви­лин. На мі­сці ава­рії три­ва­ють пош уко­во­ря­ту­валь­ні ро­бо­ти. За­ді­я­ні ти­ся­чі ря­ту­валь­ни­ків і вій­сько­во­слу­жбов­ців. На мо­мент ка­та­стро­фи біль­шість па­са­жи­рів спа­ла в сво­ї­хка­ю­тах . За ін­фор­ма­ці­єю аген­ції Синь­хуа, на бор­ту пе­ре­бу­ва­ло як мі­ні­мум 410 па­са­жи­рів і 47 чле­нів екі­па­жу. Ту­ри­сти­чне су­дно ви­хо­ди­ло з Нан­кі­на до Чун­ці­на, всі лю­ди, які пе­ре­бу­ва­ли на бор­ту, — гро­ма­дя­ни КНР. Ря­ту­валь­ні ро­бо­ти утру­дне­но че­рез силь­ний ві­тер і дощ у ра­йо­ні НП.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.