При­фрон­то­ва ре­кон­стру­кція

До об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни під­клю­че­но онов­ле­ний дев’ятий блок Ку­ра­хов­ської ТЕС

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Від лі­нії по­ді­лу, а пра­виль­ні­ше, від лі­нії фрон­ту до Ку­ра­хов­ської ТЕС (м. Ку­ра­хо­ве, До­не­цька область) усьо­го 18 кі­ло­ме­трів. За остан­ній рік на стан­ції не раз чу­ли гар­ма­тні зал­пи, сю­ди не раз до­лі­та­ли якщо не сна­ря­ди, то їхні оскол­ки. Не ви­пад­ко­во го­стям, що при­їха­ли на пуск ре­кон­стру­йо­ва­но­го 9-го бло­ка бу­ло на­ка­за­но на­віть по­за ви­ро­бни­чи­ми кор­пу­са­ми хо­ди­ти в ка­сках — все­та­ки за­хист. Але зов­ні тут все спо­кій­но. Ма­со­во цві­туть ака­ції, і по­ві­тря на те­ри­то­рії, як в пар­ку. Ще зда­ле­ка звер­та­ють на се­бе ува­гу тру­би стан­ції. З одні­єї з ни­хшу­гає чор­ний дим, з ін­шої він на­віть по­бли­зу май­же не по­мі­тний — це ре­зуль­тат ре­кон­стру­кції. Жур­на­лі­сти кор­по­ра­тив­но­го ви­да­н­ня під­ра­ху­ва­ли, що но­вий еле­ктро­фільтр до­зво­ляє в 40 ра­зів змен­ши­ти ви­ки­ди ву­гіль­ної зо­ли.

«Мо­дер­ні­за­ція про­хо­ди­ла з кві­тня 2014 ро­ку, фа­кти­чно один рік, — го­во­рить ди­ре­ктор стан­ції Ана­то­лій Бо­ри­чев­ський, — у ре­зуль­та­ті очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня вста­нов­ле­ної по­ту­жно­сті бло­ка з 210 до 225 МВт. Ді­а­па­зон ма­нев­ре­но­сті (він ха­ра­кте­ри­зує опе­ра­тив­ність ви­ко­на­н­ня ко­манд дис­пе­тче­ра Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни) те­пер ста­но­ви­ти­ме від 50% до 100%, пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва зни­зи­ться на 10%. Ре­кон­стру­кція про­дов­жить тер­мін екс­плу­а­та­ції енер­го­бло­ка на 15 ро­ків, під­ви­щить йо­го ККД. За рік ро­бо­чі та ін­же­не­ри від­но­ви­ли основ­ні ву­зли бло­ка №9 (з се­ми пра­цю­ю­чи­хвін був мо­дер­ні­зо­ва­ний п’ятим) — тур­бі­ну, ко­тел, ге­не­ра­тор, транс­фор­ма­тор».

На пуск бло­ка при­їхав (у су­про­во­ді озбро­є­ної охо­ро­ни) го­ло­ва вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції ге­не­рал Оле­ксандр Ки­хтен­ко. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», він ска­зав: «Це тру­до­вий по­двиг енер­ге­ти­ків. Стан­ція пра­цює в ду­же скла­дни­ху­мо­вах . По­шко­дже­но лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач, бра­кує ву­гі­л­ля, дер­жа­ва має за­бор­го­ва­ність пе­ред стан­ці­єю за ви­ро­бле­ну еле­ктро­енер­гію, і те, що біль­ше 700 міль­йо­нів гри­вень вкла­де­но в ре­кон­стру­кцію бло­ка — це по­зи­тив не ли­ше для стан­ції, але і для всі­єї енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни. Це при­клад то­го, що і в та­ки­хскла дни­ху­мо­вах , фа­кти­чно в зо­ні ве­де­н­ня бо­йо­вих дій, мо­жна і по­трі­бно ду­ма­ти про еко­но­мі­ку, про бла­го­по­луч­чя лю­дей і роз­ви­ток дер­жа­ви».

Про­дов­жу­ю­чи спіл­ку­ва­н­ня з жур­на­лі­ста­ми, ге­не­рал чує до­кір. Мов­ляв, не ли­ше на се­па­ра­тист­ських, але і на укра­їн­ських блок-по­ста­хви­ма­га­ють ха­ба­рі. «Про це го­во­рять, але ні­хто ще що­до на­ших вій­сько­ви­хне зро­бив за­яви, — па­ри­рує ге­не­рал. — Я про­по­ную: на­пи­шіть офі­цій­ну за­яву, і ми по­ру- шу­ва­ти­ме­мо кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти тих, хто пра­кти­чно бо­ре­ться та­ким чи­ном про­ти дер­жа­ви Укра­ї­на. Якщо зло є, йо­го по­трі­бно пе­ре­мог­ти. Ми сьо­го­дні теж спо­сте­рі­га­ли не­ефе­ктив­ну ро­бо­ту на про­пу­скно­му пун­кті. До­ки ми ру­ха­ли­ся сю­ди, я дав від­по­від­ну ко­ман­ду те­ле­фо­ном, і ке­рів­ник при­кор­дон­ної слу­жби вже при­був на мі­сце і з’ясо­вує пи­та­н­ня. Я ві­зьму це на осо­би­стий кон­троль, і, га­даю, за­хо­ди бу­де вжи­то».

Тим ча­сом у дис­пе­тчер­ській ре­кон­стру­йо­ва­но­го бло­ка, де змон­то­ва­но су­ча­сну ав­то­ма­ти­зо­ва­ну си­сте­му управ­лі­н­ня те­хно­ло­гі­чни­ми про­це­са­ми, за­вер­шу­є­ться під­го­тов­ка до пу­ску. «День» ви­ко­ри­став не­ве­ли­ку па­у­зу, щоб по­спіл­ку­ва­ти­ся з на­чаль­ни­ком змі­ни стан­ції Оле­ксан­дром Ка­рою. Мо­ло­дий фа­хі­вець упев­не­ний, що опе­ра­то­ри пуль­та управ­лі­н­ня бло­ком за змі­ну втра­ча­ють при­бли­зно пів­кі­ло­гра­ма ва­ги. «І на ста­ро­му обла­днан­ні, і на но­во­му, яке змон­то­ва­не на 9-му бло­ці втра­ти ці одна­ко­ві?» — за­пи­тав «День». «На но­ви­хпул ьта­хро­бо­че мі­сце опе­ра­то­ра вдо­ско­на­ле­не, пра­цює ав­то­ма­ти­ка, тоб­то люд­ський чин­ник на­бли­жа­є­ться до ну­ля. То­му нер­ву­єш ку­ди мен­ше. Го­лов­не — сте­жи­ти за си­гна­ла­ми ав­то­ма­ти­ки».

Лу­нає ко­ман­да: збіль­ши­ти обо­ро­ти до трьо­хти­сяч. «Єсть збіль­ши­ти до трьо­хти­сяч!» — від­по­від­ає дис­пе­тчер. «Під­клю­чи­ти блок до Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми», — й ін­же­нер на­ти­скує якусь кно­пку. Блок ви­дав на­пру­гу в ме­ре­жу — лю­ди кри­чать «Ура!» і апло­ду­ють, хо­ча ця уро­чи­ста про­це­ду­ра ще не го­во­рить про те, що всі ро­бо­ти за­вер­ше­но — по­пе­ре­ду ре­тель­не пу­ско-на­ла­го­дже­н­ня, яке по­трі­бне для то­го, щоб уся апа­ра­ту­ра пра­цю­ва­ла на­дій­но, як го­дин­ник.

На жаль, так ви­хо­дить не завжди. До­сить ска­за­ти, що, за сло­ва­ми Бо­ри­чев­сько­го, на Ку­ра­хов­ській стан­ції на скла­ді бу­ло всьо­го 90 ти­сяч тонн ву­гі­л­ля. А це ви­ста­чає ли­ше на шість днів ро­бо­ти, ка­же ди­ре­ктор. Ки­хтен­ко звер­тає роз­мо­ву з жур­на­лі­ста­ми на те­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки дер­жа­ви. «Якщо ми сьо­го­дні не вжи­ве­мо за­хо­дів, існує ре­аль­на за­гро­за зу­пин­ки енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни. Це ду­же не­без­пе­чно для дер­жа­ви. Ме­ні ду­же не­при­єм­но, що зу­пи­ни­ла­ся Слов’ян­ська ТЕЦ, то­му що тро­хи біль­ше мі­ся­ця то­му я брав там участь у пу­ску від­ре­мон­то­ва­но­го бло­ка, який зро­би­ли пра­кти­чно з ну­ля. Я бу­ду спіль­но з ке­рів­ни­цтвом Слов’ян­ської ТЕЦ го­ту­ва­ти офі­цій­ні ма­те­рі­а­ли для Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів і Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни — по­трі­бно вжи­ва­ти за­хо­дів».

І справ­ді, у день пу­ску 9-го бло­ка на Ку­ра­хов­ській ТЕС, що спри­йма­ло­ся на під­при­єм­стві як ра­ді­сна подія, ситуація в енер­ге­ти­ці Укра­ї­ни в ці­ло­му зно­ву за­го­стри­ла­ся. Окрім Слов’ян­ської, бу­ла ви­мкну­та ще і Змі­єв­ська ТЕС. Де­я­кі стан­ції пра­цю­ва­ли ли­ше одним бло­ком, що озна­чає, як по­ясню­ють фа­хів­ці, що в та­ко­му ре­жи­мі ним не те що сво­ї­хро­бі­тни­ків не про­го­ду­ва­ти, а й із ша­хта­ря­ми не роз­ра­ху­ва­ти­ся. Ви­хо­дить, що ви­гі­дні­ше зов­сім зу­пи­ни­ти­ся, ніж так пра­цю­ва­ти. Про­те «Укр­енер­го» по­ві­дом­ля­ло, що за­па­си ву­гі­л­ля на скла­да­хТЕС у вів­то­рок ста­но­ви­ли 954 ти­ся­чі тонн. Ли­ше не­о­бі­зна­но­му ця ци­фра не зда­сться за­гроз­ли­вою.

Але в енер­ге­ти­ці не бу­ває «се­ре­дньої тем­пе­ра­ту­ри по лі­кар­ні». Пра­цює ли­ше той, у ко­го є ву­гі­л­ля, а той, у ко­го йо­го не­має, сто­їть. За да­ни­ми «Укр­енер­го», у вів­то­рок че­рез від­су­тність па­ли­ва не пра­цю­ва­ли 30 енер­го­бло­ків та два кор­пу­си ТЕС су­мар­ною по­ту­жні­стю близь­ко 8 ти­сяч МВт. У ава­рій­них ре­мон­тах че­рез по­шко­дже­н­ня бу­ли ще один блок і два кор­пу­си су­мар­ною по­ту­жні­стю 450 МВт. Бо­ри­чев­ський по­яснює жур­на­лі­стам, що окрім від­су­тно­сті ву­гі­л­ля, за­раз вже по­чи­нає ді­я­ти чин­ник під­ви­ще­но­го спо­жи­ва­н­ня. «В енер­го­си­сте­мі з’яви­ло­ся та­ке по­ня­т­тя, як лі­тній ма­кси­мум, — по­яснює він, — то­му стан­ції і влі­тку за­ван­та­же­ні, як ка­жуть, під зав’яз­ку. У по­бу­ті те­пер ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ду­же ба­га­то та­ко­го обла­дна­н­ня, як кон­ди­ціо­не­ри, хо­ло­диль­ни­ки, мо­ро­зиль­ни­ки, охо­ло­джу­ва­чі. Узим­ку був не­ба­ланс енер­го­си­сте­ми 2000 МВт, і за­раз май­же та­кий са­мий...»

Пред­став­ник хар­ків­сько­го за­во­ду «Тур­бо­атом» Оле­ксандр Бу­ра­ков, ві­та­ю­чи ко­ле­ктив стан­ції, пра­гнув вне­сти до роз­мо­ви по­зи­тив­ний стру­мінь. Він на­звав у мо­дер­ні­за­цію 9-го бло­ка «вне­ском в на­шу, укра­їн­ську, енер­ге­ти­ку». «Уся ця ро­бо­та ви­ко­на­на укра­їн­ськи­ми ком­па­ні­я­ми. У ній бра­ли участь і ми, ма­ши­но­бу­дів­ни­ки, і мон­та­жни­ки «Еле­ктро­ва­жма­шу». У цьо­му на­пря­мі в кра­ї­ні є ду­же ве­ли­кий об­сяг ро­бо­ти що­до мо­дер­ні­за­ції існу­ю­чи­х­бло­ків, але крім то­го, ми го­то­ві по­став­ля­ти су­ча­сне обла­дна­н­ня ве­ли­кої по­ту­жно­сті для но­ви­х­бло­ків по 500—800 МВт. На­ра­зі ж ми пра­цю­є­мо в основ­но­му на екс­порт. За­раз іде від­ван­та­же­н­ня обла­дна­н­ня на два бло­ки в Ка­зах­ста­ні». Бу­ра­ков за­кли­кав уряд за­ду­ма­тись над тим, щоб ор­га­ні­зу­ва­ти в Укра­ї­ні ви­пуск по­ту­жно­го, на­дій­но­го і еко­но­мі­чно­го обла­дна­н­ня для ТЕС, зав­дя­ки чо­му мо­жна бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мен­ше па­ли­ва.

Спов­не­ний опти­мі­зму і на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Саж­ко. Йду­чи зі стан­ції, він ска­зав «Дню»: «Пуск мо­дер­ні­зо­ва­но­го енер­го­бло­ка, зви­чай­но, по­зна­чи­ться на ста­біль­но­сті ро­бо­ти всі­єї енер­ге­ти­чної га­лу­зі Укра­ї­ни». Чи зго­дні з ці­єю оцін­кою са­мі енер­ге­ти­ки? Во­ни вва­жа­ють, що ста­біль­ність мо­же бу­ти ли­ше в то­му ра­зі, якщо в кра­ї­ні бу­де на­ла­го­дже­но ви­до­бу­ток ву­гі­л­ля, який за­раз, на їхню дум­ку, пра­кти­чно зу­пи­не­но (з шахт ви­во­зи­ться ли­ше «чор­не зо­ло­то», ви­до­бу­те ра­ні­ше), і якщо для те­пло­вої ге­не­ра­ції бу­де вста­нов­ле­но спра­ве­дли­вий та­риф за­мість ни­ні­шньо­го, пра­кти­чно рів­но­го та­ри­фу для гі­дро­стан­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.