Ко­му «це» ви­гі­дно?

Екс­пер­ти — про три про­бле­ми зі ство­ре­н­ня На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

До кін­ця 2015 ро­ку в Укра­ї­ні має з’яви­ти­ся На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції (НАЗК). Про це по­ві­до­мив мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко пі­сля зу­стрі­чі з європейськими екс­пер­та­ми з пи­тань бо­роть­би із ко­ру­пці­єю на чо­лі з ди­ре­кто­ром Сві­то­во­го бан­ку у спра­ва­хУкра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі та Мол­до­ви Чи­мяо Фа­ном.

Цей ор­ган, на від­мі­ну від На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, не ма­ти­ме пра­ва роз­слі­ду­вань. але він фор­му­ва­ти­ме й ве­сти­ме дер­жав­ний ре­єстр де­кла­ра­цій всі­хчи­нов­ни­ків — від най­мен­шо­го до гла­ви дер­жа­ви.

За сло­ва­ми мі­ні­стра, до цьо­го ча­су про­ве­дуть конкурсний до­бір чле­нів агент­ства і роз­ро­блять си­сте­му еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів чи­нов­ни­ків. «Має бу­ти мо­ні­то­ринг сти­лю їхньо­го жи­т­тя, що­би чи­нов­ни­ки, не­чи­сті на ру­ку, бу­ли звіль­не­ні та при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті... Якщо чи­нов­ник вно­си­ти­ме не­прав­ди­ві да­ні ( у де­кла­ра­цію. — Авт.), то, крім звіль­не­н­ня, він та­кож бу­де при­тя­гу­ва­ти­ся до від­по­від­аль­но­сті», — так по­яснив мі­ністр. «Укра­ї­на до­ся­гла зна­чно­го про­гре­су в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, але ще ба­га­то тре­ба зро­би­ти для про­дов­же­н­ня ці­єї бо­роть­би. У су­спіль­стві є ве­ли­кий по­пит на ро­бо­ту ан­ти­ко­ру­пці йни­хор­га­нів. Пі­сля ство­ре­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи для бо­роть­би з ко­ру­пці­єю не­об­хі­дно яко­мо­га швид­ше пе­ре­хо­ди­ти до пра­кти­чних кро­ків», — на­го­ло­сив Чи­мяо Фан.

Однак, схо­же, по­ки що бо­я­ти­ся чи­нов­ни­кам ні­чо­го. Адже, за сло­ва­ми пред­став­ни­ків гро­мад­ськи­хо рга­ні­за­цій, ство­ре­н­ня НАЗК вла­да всі­ля­ко за­тя­гує. На­га­да­є­мо, го­лов­ний від­по­від­аль­ний за йо­го ство­ре­н­ня — КМУ. На­ра­зі, роз­по­від­ає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Transparency International Укра­ї­на Оле­ксій Хма­ра, оби­ра­ють чле­нів кон­кур­сної ко­мі­сії ан­ти­ко­ру­пцій­но­го На­ц­агентст- ва. Із во­сьми кан­ди­да­тів, які й по­да­дуть уря­до­ві на за­твер­дже­н­ня п’ять чле­нів НАЗК, є вже сім. Але до про­зо­ро­сті до­бо­ру де­ко­го з ни­хє за­пи­та­н­ня.

По-пер­ше — не зро­зумі­ла до кін­ця ситуація з обра­н­ням чо­ти­рьох пред­став­ни­ків від гро­мад­сько­сті. На­га­да­є­мо, 17 трав­ня 51 гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція на іні­ці­а­тив ни­хзбо­рах у Ка­бмі­ні обра­ла свою че­твір­ку до кон­кур­сної ко­мі­сії. З 19 кан­ди­да­тів ві­ді­бра­ли чо­ти­рьох: Ро­ма­на Ве­ре­ша, Оле­га Са­му­ся, Віктора Шлін­ча­ка та Олександра Ру­жи­цько­го. За сло­ва­ми Хма­ри, ці лю­ди — ма­ло­ві­до­мі в ко­ла­хбор­ців про­ти ко­ру­пції, тим ча­сом як пред­став­ни­ки від ор­га­ні­за­цій, які актив­но бо­рю­ться з ко­ру­пці­єю, на­при­клад «Центр про­ти­дії ко­ру­пції», РПР і Transparency International, не про­йшли у фі­нал.

Що­би пе­ре­свід­чи­ти­ся, що все бу­ло про­зо­ро і в усі­хзни­кли за­пи­та­н­ня, про­по­нує він, уряд по­ви­нен від­кри­ти ін­фор­ма­цію про цю 51 ор­га­ні­за­цію. «Аб­со­лю­тно не факт, що всі во­ни за­йма­ю­ться бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю, бо ін­фор­ма­ції ні­де ні­хто про ни­хне опри­лю­днив. Аб­со­лю­тно не факт, що во­ни не бу­ли в змо­ві між со­бою, то­му що во­ни за пів­го­ди­ни про­го­ло­су­ва­ли бю­ле­те­ня­ми і ду­же син­хрон­но дво­ма тре­тя­ми са­ме за ци­хчо­ти рьо­хлю­дей. Як мо­же так бу­ти, що 51 ор­га­ні­за­ція, між яки­ми нав­ряд чи мо­же бу­ти жва­ве кон­та­кту­ва­н­ня, за пів­го­ди­ни ви­би­ра­ють чо­ти­рьо­хо­сіб? Це схо­же на змо­ву. Ми, як Transparency, хо­че­мо ро­зі­бра­ти­ся, що це за ор­га­ні­за­ції, який во­ни ма­ють до­свід, на­скіль­ки во­ни між со­бою пов’ яза­ні? Чи не­має та­ко­го, що всі во­ни за­ре­є­стро­ва­ні за одні­єю адре­сою? Щоб це з’ ясу­ва­ти, ми за­раз про­си­мо Ка­бмін опри­лю­дни­ти ін­фор­ма­цію про те, що бу­ло», — ре­зю­мує Хма­ра. Та­кож, роз­по­від­ає він, йо­го ор­га­ні­за­ція до­сі не отри­ма­ла від­по­віді від Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів що­до ін­фор­ма­ції про ор­га­ні­за­ції, які обра­ли чо­ти­рьо­хчле­нів кон­кур­сної ко­мі­сії від гро­мад­сько­сті. Все це, вва­жає він, схи­ляє до дум­ки, що обра­н­ня ві­дбу­ва­ло­ся не про­зо­ро, і пред­став­ни­ків від цих­гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій по­трі­бно пе­ре­о­бра­ти.

Аби по­ста­ви­ти кра­пку в пи­тан­ні про­зо­ро­сті виборів від гро­мад­сько­сті кон­кур­сної ко­мі­сії НАЗК, за­сту­пни­ко­ві мі­ні­стра КМУ Ро­ма­ну Гре­бі, який ку­ри­рує ство­ре­н­ня цьо­го На­ц­агент­ства, пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті за­про­по­ну­ва­ли на кру­гло­му сто­лі в п’ ятни­цю опри­лю­дни­ти ін­фор­ма­цію про ці ор­га­ні­за­ції. Про­те він від­мо­вив­ся, по­слав­шись на те, що всі да­ні вже є у від­кри­то­му до­сту­пі.

На­сту­пне — за­твер­дже­н­ня чле­нів ро­бо­чої ко­мі­сії з до­бо­ру кан­ди­да­тів на НАЗК фа­кти­чно бло­кує Пре­зи­дент. За сло­ва­ми Хма­ри, зі сво­ї­ми кан­ди­да­та­ми фор­маль­но уже ви­зна­чи­ла­ся гро­мад­ськість (хоч до них є за­пи­та­н­ня), уряд ( Ро­ман Гре­ба), пар­ла­мент (на цьо­му се­сій­но­му ти­жні Ра­ді про­по­ну­ва­ти­муть зі­бра­ти 226 го­ло­сів за кан­ди­да­ту­ру Оле­ксія Хма­ри), На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань дер­жав­ної слу­жби. Тим ча­сом Пре­зи­дент май­же мі­сяць як зво­лі­кає. Як роз­по­вів Ро­ман Гре­ба, ли­сти-на­га­ду­ва­н­ня про по­да­н­ня кан­ди­да­ту­ри ідуть з уря­ду в Адмі­ні­стра­цію Пре­зи­ден­та, але від­по­від­ей звід­ти по­ки що не­має. Чо­му мов­чить Пре­зи­дент? За­пи­та­ти бу­ло ні­ко­го: ком­пе­тен­тно­го пред­став­ни­ка від Адмі­ні­стра­ції на зі­бран­ні не бу­ло.

І по­тім, до­ки не при­зна­че­но уча­сни­ків ко­мі­сії з до­бо­ру кан­ди­да­тів до НАЗК, не мо­же стар­ту­ва­ти ре­аль­на ро­бо­та з під­го­тов­ки до ді­яль­но­сті май­бу­тньо­го На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції. Уже ві­до­мо, що до йо­го скла­ду увій­де п’ять осіб, по­да­ва­ти за­яв­ку на кон­курс мо­же ко­жен, хто має ви­щу осві­ту і стар­ший 35 ро­ків. Але де пра­цю­ва­ти­ме кон­кур­сна ко­мі­сія з до­бо­ру кан­ди­да­тів, скіль­ки за­га­лом пра­ців­ни­ків бу­де в цьо­му На­ц­агент­стві, які фі­нан­си ви­ді­лять на йо­го ро­бо­ту — від­по­віді на всі ці за­пи­та­н­ня за­ви­сли в по­ві­трі.

Єди­не, в чо­му за­пев­няє Ка­бмін ву­ста­ми Ро­ма­на Гре­би — най­ближ­чим ча­сом бу­де ство­ре­но ці­льо­ву ро­бо­чу гру­пу що­до під­го­тов­ки ро­бо­ти Агент­ства, до якої увій­дуть пред­став­ни­ки Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, ін­ших ор­га­нів вла­ди та Сві­то­во­го бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.