Ко­ли за­кін­ча­ться «до­го­вор­ня­ки»?

Ек­сперт: «Якщо со­ра­тни­ків Яну­ко­ви­ча не бу­де по­ка­ра­но, то це озна­чає, що Ген­про­ку­ра­ту­ра не мо­же роз­слі­ду­ва­ти оче­ви­дні ре­чі»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Іван КАПСАМУН, На­та­лія БІЛОУСОВА, Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Ситуація із зня­т­тям де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті з Сер­гія Клю­є­ва та Сер­гія Мель­ни­чу­ка — по­ка­зо­ва. Во­на свід­чить, що ні­ку­ди ми ще не ді­ли­ся від «си­сте­ми Ку­чми-Яну­ко­ви­ча». «Май­же вся «по­стмай­дан­на елі­та» не скла­да­є­ться, по су­ті, з но­вих осіб. Це ті ж са­мі ко­ли­шні на­ші пра­ви­те­лі, які зви­клі до ігор без пра­вил, ні­хто не вва­жає не­го­жим «ки­ну­ти один одно­го», — ска­зав по­за­фра­кцій­ний на­ро­дний де­пу­тат Бо­рис Філатов в ін­терв’ю obozrevatel.com.

Са­ме то­му ми і ма­є­мо сьо­го­дні та­кий ре­зуль­тат із при­тя­гне­н­ням до від­по­від­аль­но­сті осіб по­пе­ре­дньо­го по­лі­ти­чно­го ре­жи­му за зло­чи­ни на Єв­ро­май­да­ні. А то­чні­ше їх від­су­тність. Учо­ра ре­гла­мен­тний ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з ве­ли­ки­ми тру­дно­ща­ми та­ки ре­ко­мен­ду­вав го­ло­ві пар­ла­мен­ту Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну вне­сти на роз­гляд пи­та­н­ня що­до зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті з двох де­пу­та­тів. Ко­ли го­ту­вав­ся но­мер про ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня ще не бу­ло ві­до­мо.

Про­те епо­пея з пе­ре­ки­да­н­ням від­по­від­аль­но­сті що­до зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті з Клю­є­ва і Мель­ни­чу­ка — це вже сигнал з ми­ну­ло­го. Як все ві­дбу­ва­ло­ся? Опів­дні спі­кер ВР Во­ло­ди­мир Грой­сман зі­брав за­сі­да­н­ня Ра­ди ко­а­лі­ції з цьо­го пи­та­н­ня. «Пар­ла­мент має ви­ко­на­ти ча­сти­ну сво­їх пов­но­ва­жень що­до роз­гля­ду пи­та­н­ня й ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня. І ні у ко­го — я на цьо­му на­го­ло­шую — не­має пра­ва за­тя­гу­ва­ти цей про­цес», — ска­зав Грой­сман.

Пі­сля не­дов­го­три­ва­лої на­ра­ди бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня пе­ре­да­ти по­да­н­ня для по­втор­ної пе­ре­вір­ки Ко­мі­те­том з пи­тань ре­гла­мен­ту та ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти ВРУ. Втім, в Ко­мі­те­ті від­мо­ви­ли­ся ще раз роз­гля­да­ти до­ку­мент, оскіль­ки пе­ре­ко­на­ні, що під­став для зна­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­ка­но­сті з Сер­гія Клю­є­ва — біль­ше, ніж до­ста­тньо. На­то­мість в.о. го­ло­ви Ко­мі­те­ту Пав­ло Пин­зе­ник са­мо­усу­нув­ся від роз­гля­ду пи­та­н­ня. За йо­го сло­ва­ми, Во­ло­ди­мир Грой­смав мав пе­ре­да­ти до­ку­мент або на го­ло­су­ва­н­ня, або на­зад на до­о­пра­цю­ва­н­ня в Ген­про­ку­ра­ту­ру, але аж ні­як на­зад в Ко­мі­тет.

Про це свід­чить вся ця ситуація? «Я по­ба­чив ду­же не­при­єм­ні ре­чі, — ко­мен­тує «Дню» по­за­фра­кцій­ний на­ро­дний де­пу­тат Ві­та­лій КУПРІЙ. — Нам по­ка­зу­ють ці­лі схе­ми з роз­кра­да­н­ня держ­бю­дже­ту, але ме­не, як прав­ни­ка, не­по­ко­їть один факт: Клюєв ро­бив це не сам, а за­лу­чав де­ся­тки та со­тні лю­дей. Та чи хоч одна лю­ди­на з них за­раз си­дить за ґра­та­ми? Я вва­жаю, що про­ку­ра­ту­ра по­чи­нає не з то­го. По­трі­бно бу­ло ви­су­ну­ти пі­до­зру всім тим, хто брав участь у роз­кра­дан­ні, ви­су­ну­ти зви­ну­ва­че­н­ня, пе­ре­да­ти спра­ву до су­ду, обра­ти за­по­бі­жний за­хід, аре­шту­ва­ти. І по­тім лю­ди, які зна­хо­дя­ться під вар­тою, да­ли б свід­че­н­ня про­ти ор­га­ні­за­то­ра схе­ми. Це бу­ло б нор­маль­но і зро­зумі­ло де­пу- та­там та ре­гла­мен­тно­му ко­мі­те­ту. За мо­єю ін­фор­ма­ці­єю, ГПУ не на­да­ла жо­дних­до­ка­зів, то­му йде гра в під­дав­ки, адже за за­ко­ном ко­мі­тет зо­бов’яза­ний пе­ре­ві­ря­ти об­ґрун­то­ва­ність та за­кон­ність. На мі­сці ген­про­ку­ро­ра я б роз­крив всю схе­му, роз­слі­ду­вав би всі об­ста­ви­ни, при­тя­гнув до від­по­від­аль­но­сті всі­х­при­че­тни­хі вже на остан­ньо­му ета­пі, із без­за­пе­ре­чни­ми до­ка­за­ми я б при­йшов до де­пу­та­тів у від­по­від­ний ко­мі­тет із по­да­н­ням про зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті. Від­бу­ва­є­ться якась гра».

Але гра ду­же не­без­пе­чна для на­шої кра­ї­ни. Чо­му?

Як по­ві­до­ми­ли напередодні укра­їн­ські ЗМІ з по­си­ла­н­ням на брюс­сель­сько­го ко­ре­спон­ден­та «Ра­діо Сво­бо­да» Рі­кар­да Йо­звя­ка, Єв­ро­со­юз пла­нує ви­клю­чи­ти з-під дії сан­кцій си­на екс-пре­зи­ден­та Віктора Яну­ко­ви­ча, та ще трьо­х­йо­го со­ра­тни­ків. «Сан­кції про­ти Та­ба­чни­ка і Лу­каш про­дов­же­ні на один рік, про­ти Сер­гія Клю­є­ва — на 4 мі­ся­ці. Ві­ктор Яну­ко­вич-мо­лод­ший ви­лу­че­ний зі спи­ску», — на­пи­сав у сво­є­му Твіт­те­рі жур­на­ліст. На­га­да­є­мо, що кін­ця ти­жня Єв­ро­со­юз по­ви­нен прийня­те чер­го­ве рі­ше­н­ня про про­дов­же­н­ня сан­кцій ко­ли­шнім укра­їн­ським чи­нов­ни­кам із ото­че­н­ня екс-пре­зи­ден­та Віктора Яну­ко­ви­ча.

«ІН­ТЕР­ПО­ЛУ НЕ ВИ­СТА­ЧИ­ЛО ДО­КА­ЗІВ»

Оче­ви­дно, Ген­про­ку­ра­ту­рі по­трі­бно цьо­го ра­зу біль­ше по­ста­ра­ти­ся над пред­став­ле­н­ням до­ка­зів зло­чи­нів осіб із са­на­цій­но­го спи­ску. Адже по­пе­ре­дньо­го ра­зу, 6 бе­ре­зня Єв­ро­пей­ський со­юз зняв сан­кції з ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка гла­ви АП Ан­дрія Пор­тно­ва, ко­ли­шніх очіль­ни­ків СБУ Олександра Яки­мен­ка та Ігоря Ка­лі­ні­на, а та­кож си­на ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра — Оле­ксія Аза­ро­ва. Як свід­чать фа­кти, по­ки що за­бра­ної ін­фор­ма­ції на­віть не ви­ста­чи­ло, аби Ін­тер­пол ого­ло­сив їх у роз­шук.

Як по­яснив го­ло­ва укра­їн­сько­го бю­ро Ін­тер­по­лу Ва­силь Не­во­ля в ін­терв’ю одно­му із ві­тчи­зня­них ЗМІ, укра­їн­ське бю­ро отри­му­ва­ло зав­да­н­ня на про­ве­де­н­ня роз­шу­ку ко­ли­шніх мо­жно­влад­ців — екс-прем’єр-мі­ні­стра Миколи Аза­ро­ва, екс-ген­про­ку­ро­ра Віктора Пшон­ки, екс-гла­ви МВС Ві­та­лія За­хар­чен­ка, екс-за­сту­пни­ка мі ніс тра внут ріш ніх справ Сер гія Ра­ту­шня­ка та ін­ших чи­нов­ни­ків. «Ми на­прав­ля­ли ма­те­рі­а­ли в юри­ди­чний офіс ге­не­раль­но­го се­кре­та­рі­а­ту Ін­тер­по­лу, во­ни три­ва­лий час про­во­ди­ли екс­пер­ти­зи і ді­йшли ви­снов­ку, що ого­ло­ше­н­ня в роз­шук всіх цих осіб, у то­му чи­слі і екс-ко­ман­ди­ра спе­цро­ти «Бер­ку­та» Дми­тра Са­дів­ни­ка, з ви­ко­ри­ста­н­ням ка­на­лів і ме­ха­ні­змів Ін­тер­по­лу бу­де су­пе­ре­чи­ти пра­ви­лам ст.3 ста­ту­ту», — по­ві­до­мив Не­во­ля.

Він на­га­дав, що ба­зо­вим основ­ним прин­ци­пом ді­яль­но­сті Ін­тер­по­лу є до­три­ма­н­ня прин­ци­пу ней­тра­лі­те­ту, тоб­то ор­га­ні­за­ції за­бо­ро­ня­є­ться бу­дья­ке втру­ча­н­ня у спра­ви, які ма­ють по­лі­ти­чний, вій­сько­вий, ра­со­вий і ре­лі- гій­ний ха­ра­ктер. «Зі­став­ля­ю­чи ха­ра­ктер і зміст пі­дозр, які ви­су­ну­ті всім екс-по­са­дов­цям у спра­вах Май­да­ну до по­ло­жень ст. 3 і 2 ста­ту­ту Ін­тер­по­лу, екс­пер­ти зро­би­ли ви­сно­вок, що так чи іна­кше ці по­дії пов’яза­ні зі змі­ною по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні», — по­яснив він. Зві­сно, за­пев­нив Не­во­ля, Ін­тер­пол ро­зу­міє всю ва­жли­вість при­тя­гне­н­ня ви­ну­ва­тців до від­по­від­аль­но­сті, але не мо­же ні­чо­го вді­я­ти, якщо під­став на­зи­ва­ти ту чи ін­шу осо­бу зло­чин­цем йо­му не на­да­ли.

Во­дно­час Не­во­ля за­зна­чив, що в укра­їн­сько­му бю­ро зна­ють про мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня ко­ли­шніх чи­нов­ни­ків. «Пе­ре­ва­жно усі во­ни пе­ре­бу­ва­ють або в РФ або на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни, яка пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем Ро­сії», — ска­зав він.

«ГПУ ХО­ЧЕ ПО­ЗБА­ВИ­ТИ НЕ­ДО­ТОР­КАН­НО­СТІ КО­ЛИ­ШНІХ ЧИ­НОВ­НИ­КІВ»

То­му за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня до укра­їн­ської вла­ди: чо­му фа­кти­чно за рік ро­бо­ти Ген­про­ку­ра­ту­ра так і не змо­гла до­ве­сти зло­чин­ність дій Яну­ко­ви­ча та йо­го со­ра­тни­ків?

В са­мій Ген­про­ку­ра­трі обі­ця­ють до­ве­сти всі спра­ви до кін­ця. Як за­явив на­чаль­ник управ­лі­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ри з роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пцій­них зло­чи­нів Пав­ло Же­брів­ський, ви­ве­ден­ню акти­вів Клю­є­ва з кра­ї­ни «за­ва­дять». «На жаль, на сьо­го­дні­шній день про­ку­ра­ту­ра обме­же­на у сво­їх пов­но­ва­же­н­нях, бо на­справ­ді існує де­пу­тат­ська не­до­тор­кан­ність і ого­ло­си­ти пі­до­зру ні па­ну Клю­є­ву, ні ін­шим фі­гу­ран­там, на ко­го вне­се­но по­да­н­ня на зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті, не мо­же. Але в прин­ци­пі, я ду­маю, що ми бу­де­мо пра­цю­ва­ти по їх май­ну, для то­го, щоб во­ни не змо­гли ви­ве­сти це май­но по­ки або Вер­хов­на Ра­да прийме рі­ше­н­ня, чи Кон­сти­ту­цій­ний суд ска­сує де­пу­тат­ську не­до­тор­кан­ність», — по­ві­до­мив він.

«СИЛОВІ ВІ­ДОМ­СТВА НЕ ПО­ВИН­НІ БРА­ТИ УЧАСТЬ У ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИХ ІГРАХ»

«На скіль­ки ме­ні ві­до­мо, мо­жли­вість зня­т­тя сан­кцій сто­сов­но Віктора Яну­ко­ви­ча-мо­лод­шо­го, Оле­ни Лу­каш, Дми­тра Та­ба­чни­ка та Сер­гія Клю є ва об го во рю єть ся в ку лу а рах ЄС і з ви­щи­ми дер­жав­ни­ми по­са­дов­ця­ми Укра­ї­ни ще з бе­ре­зня. ЄС чі­тко дав зро­зу­мі­ти, що у ви­пад­ку від­сут нос ті ого ло шен ня про пі до зру сто сов но них, сан к ції бу дуть зня - ті», — го­во­рить ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції (ЦПК) Да­ри­на КАЛЕНЮК.

Від­так, вчо­ра гро­мад­ські акти­ві­сти зі­бра­ли­ся під сті­на­ми Вер­хов­ної Ра­ди, аби «сти­му­лю­ва­ти» де­пу­та­тів зня­ти не­до­тор­кан­ність із Сер­гія Клю­є­ва. «Якщо ми хо­че­мо по­вер­ну­ти акти­ви Сер­гія Клю­є­ва із за­кор­до­ну та в Укра­ї­ні, то зро­би­ти це по­трі­бно бу­ло ще вчо­ра. Сто­сов­но Віктора Яну­ко­ви­ча-мо­лод­шо­го, то є ве­ли­кий ри­зик, що сан­кції та­ки зні­муть. Пер­ша при­чи­на цьо­му — сто­сов­но ньо­го не бу­ло яки­хось ґрун­тов­них роз­слі­ду­вань та кри­мі­наль­них про­ва­джень (са­ме що­до зло­чи­нів, пов’яза­них із роз­кра­да­н­ням дер­жав­но­го май­на). Крім то­го, є сум­ні­ви що­до то­го, чи смерть Віктора Ві­кто­ро­ви­ча не є імі­та­ці­єю. Та­ка ситуація спо­ну­ка­ла ЄС зня­ти сан­кції з ньо­го», — го­во­рить Да­ри­на Каленюк.

Якщо з ко­ли­шніх чи­нов­ни­ків та­ки звіль­нять від сан­кцій, це озна­ча­ти­ме, що Ген­про­ку­ра­ту­ра не до­пра­цьо­вує в роз­слі­ду­ван­ні що­до осіб, які злов­жи­ва­ю­чи сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем та роз­кра­да­ли дер­жав­не май­но. «Все це го­во­рить про те, що в Укра­ї­ні ко­лапс пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми. Нам по­трі­бно пов­ні­стю ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти та ре­фор­му­ва­ти про­ку­ра­ту­ру, да­ти час для ство­ре­н­ня На­ціо­наль­но Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро і Ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри. По­лі­ти­кам по­трі­бно при­пи­ни­ти впли­ва­ти на пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. Ке­рів­ни­цтво про­ку­ра­ту­ри та ін­ші силові ві­дом­ства не по­вин­ні бра­ти участь в рі­зних по­лі тич них іграх та ко руп цій них «обо­руд­ках». Нам по­трі­бна не­за­ле­жна та не­упе­ре­дже­на пра­во­охо­рон­на си­сте­ма. На це, зви­чай­но, пі­дуть ро­ки, але спра­ви, про які ми го­во­ри­мо (про Клю­є­ва та За­хар­чен­ка), є ду­же по­ка­зо­ви­ми. Во­ни та­кож го­во­рять про те, що Ген­про­ку­ра­ту­ра не мо­же роз­слі­ду­ва­ти оче­ви­дні ре­чі. Спра­ви хоч якось роз­слі­ду­ю­ться ви­клю­чно че­рез тиск гро­мад­ських акти­ві­стів, ме­діа та ЄС», — до­дає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції.

«На мій по­гляд, що­до ви­су­не­н­ня зви­ну­ва­чень про­ти ко­ли­шніх чи­нов­ни­ків укра­їн­ська вла­да під­хо­дить ар­гу­мен­то­ва­но, то­му що швид­ке зба­га­че­н­ня дер­жав­них слу­жбов­ців не­має під со­бою за­кон­них під­став. Мо­жна вва­жа­ти, що ці ко­шти отри­ман­ні не­за­кон­ним шля­хом. Ін­ше пи­та­н­ня — яким са­ме чи­ном укра­їн­ська вла­да до­во­дить ці об­ста­ви­ни, адже во­на, фа­кти­чно, ігно­рує це до­ве­де­н­ня. Пі­сля зви­ну­ва­че­н­ня спра­ва да­лі не роз­ви­ва­є­ться», — стар­ший пар­тнер адво­кат­ської ком­па­нії «Кра­вець та Пар­тне­ри» Ро­сти­слав КРА­ВЕЦЬ. Він на­га­дує, що вже біль­ше ро­ку не­має май­же жо­дно­го про­су­ва­н­ня в спра­ві Не­бе­сної Со­тні та в зви­ну­ва­чен­ні ко­ли­шніх дер­жав­них слу­жбов­ців, які роз­кра­да­ли дер­жав­ні ко­шти. «Все це озна­чає, що Укра­ї­на ли­ше на па­пе­рі на­ма­га­є­ться бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю, а на­справ­ді будь-яких ре­аль­них кро­ків, щоб по­вер­ну­ти вкра­де­ні ко­шти в Укра­ї­ну, не­має. Ні­хто не шу­кає осіб, які зви­ну­ва­че­ні у цих зло­чи­нах», — го­во­рить Ро­сти­слав Кра­вець.

«У нас в кра­ї­ні існує ін­сти­тут за­о­чно­го за­су­дже­н­ня — що­до будь-ко­го мо­жна пе­ре­да­ти спра­ву до су­ду та су­ди­ти за йо­го від­су­тно­сті у за­лі, — під­кре­слює Ві­та­лій Купрій. — Мо­жна ухва­ли­ти та­ке рі­ше­н­ня, ви­ко­ри­ста­ти ре­жим спе­ці­аль­ної кон­фі­ска­ції, і це бу­де об­ґрун­ту­ва­н­ням для єв­ро­пей­ських кра­їн не про­сто не зні­ма­ти сан­кції, а й пе­ре­да­ти Укра­ї­ні за­а­ре­што­ва­не май­но. А тут «до­го­вор­няк» чи­стої во­ди».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.