У Ки­є­ві від­кри­ли «Сті­ну пам’яті»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уздовж ву­ли­ці Трьо­хсвя­ти тель­ської (му­ри Ми­хай­лів­сько­го мо­на­сти ря) роз міс ти ли фо то гра фії і біо - гра фії 800 вій сь ко во служ бов ців, пра­во­охо­рон­ців і до­бро­воль­ців, які за­ги­ну­ли на схо­ді Укра­ї­ни... Це — спіль ний про ект На ці о наль но го війсь ко во- іс то рич но го му зею та Укра їнсь кої пра во слав ної цер к ви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту.

« День » теж уже рік вша но вує пам’ять за­ги­блих в зо­ні АТО вій­сько­вих пу­блі­ка­ці­єю їхніх істо­рій. У на шій спе ці аль ній руб ри ці « Во ни за ги ну ли за нас... » біль ше сот ні роз­по­від­ей про тих, хто во­ю­вав і по­ліг за єд ність Укра ї ни... Чи тай те, пам’ ятай те, а за на го ди від не сіть кві­ти і за па літь свіч ку бі ля « Сті ни пам’яті».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.