Ка­бмін ска­су­вав сер­ти­фі­ка­цію бен­зи­ну та диз­па­ли­ва

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі ска­су­ва­ло обов’яз­ко­ву сер­ти­фі­ка­цію ав­то­мо­біль­но­го бен­зи­ну, ди­зель­но­го, ко­ра­бель­но­го та ко­тель­но­го па­ли­ва. Від­по­від­ний на­каз роз­мі­ще­но на сай­ті Мі­не­кон ом­ро­з­ви­тку, по­ві­дом­ляє УНІАН. Згі­дно з до­ку­мен­том, сер­ти­фі­ка­ції бу­дуть під­ля­га­ти ли­ше ті ви­ди па­ли­ва, на які не по­ши­рю­є­ться дія те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту що­до ви­мог до ав­то­мо­біль­но­го бен­зи­ну, ди­зель­но­го, ко­ра­бель­но­го та ко­тель­но­го па­ли­ва, ада­пто­ва­но­го до за­ко­но­дав­ства Єв­ро­со­ю­зу. На­га­да­є­мо, що про­ект на­ка­зу бу­ло опу­блі­ко­ва­но на по­ча­тку гру­дня 2014 ро­ку. Та­ка ініціатива Мі­не­ко­но мро­з­ви­тку зу­мов­ле­на вве­де­н­ням в дію з 10 ли­пня 2014 ро­ку те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту, який від­по­від­ає стан­дар­там Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і не ви­ма­гає до­да­тко­во­го під­твер­дже­н­ня яко­сті па­ли­ва на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.