За­ли­шок на ка­зна­чей­сько­му ра­хун­ку до­сяг істо­ри­чно­го ма­кси­му­му

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ста­ном на 1 червня 2015 ро­ку за­ли­шки ко­штів на єди­но­му ка­зна­чей­сько­му ра­хун­ку (ЄКР) ста­нов­лять 27,7 мі­льяр­дів гри­вень. Це у 3,4 ра­зу пе­ре­ви­щує минулорічні по­ка­зни­ки, по­ві­до­ми­ла Дер­жав­на ка­зна­чей­ська слу­жба Укра­ї­ни (ДКСУ). Згі­дно з її да­ни­ми, за тра­вень цьо­го ро­ку об­сяг ко­штів на ЄКР зріс на 4,1 мі­льяр­да гри­вень (на 17,8%). Це істо­ри­чний ма­кси­мум за всю істо­рію кра­ї­ни. По­пе­ре­дній ре­корд був вста­нов­ле­ний у гру­дні 2005 ро­ку, ко­ли зав­дя­ки при­ва­ти­за­ції «Кри­во­ріж­ста­лі» вда­ло­ся на­ко­пи­чи­ти 27,3 мі­льяр­да гри­вень. На­га­да­є­мо, що в бе­ре­зні Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд (МВФ) ви­ді­лив Укра­ї­ні пер­ший транш за но­вою про­гра­мою роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня EFF роз­мі­ром близь­ко 5 мі­льяр­дів до­ла­рів. Біль­ше по­ло­ви­ни ко­штів уряд отри­мав для під­трим­ки дер­жав­но­го бю­дже­ту (ін­ші ко­шти — Нац­банк). Зав­дя­ки цьо­му за­ли­шки на ЄКР в кін­ці кві­тня до­ся­га­ли 26,6 мі­льяр­да гри­вень. Окрім то­го, з бе­ре­зня по кві­тень до­хо­ди бю­дже­ту ви­яви­ли­ся ви­ще за­пла­но­ва­них зав­дя­ки де­валь­ва­ції та ін­фля­ції. Уряд за­зна­чає, що йо­му не­об­хі­дно на­ко­пи­чи­ти до че­твер­то­го квар­та­лу 25 мі­льяр­дів гри­вень для ви­пла­ти до­та­цій у зв’яз­ку з під­ви­ще­н­ням енер­го­та­ри­фів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.