Ві­тчи­зня­ні «Опло­ти» по­ста­ча­ти­муть у Та­ї­ланд

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на від­но­ви­ла по­ста­ча­н­ня до Та­ї­лан­ду укра­їнсь ки­хтан­ків но­во­го по­ко­лі­н­ня БМ «Оплот», яке бу­ло при­пи­не­но 2014 ро­ку че­рез ро­сій­ську агре­сію, по­ві­дом­ля­ють в ін­фор­ма­цій­но­му агент­стві «Ін­тер­факс-Укра­ї­на». Ві­дван­та­же­на за­мов­ни­ку на­ве­сні дру­га пар­тія бро­не­те­хні­ки у скла­ді 5 ма­шин дня­ми при­бу­ла в один із тай­ськи­хпор­тів. За умо­ви ри­тмі­чної ро­бо­ти ДП «За­вод іме­ні Ма­ли­ше­ва» цьо­го ро­ку пла­ну­є­ться пе­ре­да­ти ще 39 тан­ків. Кон­тракт об­ся­гом по­над 200 міль­йо­нів до­ла­рів на по­став­ку в Та­ї­ланд 49 укра­їнсь ки­хо­снов ни­хбо­йов ихтан­ків «Оплот» но­во­го по­ко­лі­н­ня бу­ло укла­де­но 2011 ро­ку. В кві­тні 2012 ро­ку ДП «За­вод ім. Ма­ли­ше­ва» по­ча­ли ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­ект. Об­сяг ви­трат на осво­є­н­ня се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва, за да­ни­ми за­во­ду, склав 30 міль­йо­нів до­ла­рів. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, український танк має один із най­ви­щи­хк ое­фі­ці­єн­тів те­хно­ло­гі­чної скла­дно­сті се­ред но­ви­хбо­йо ви­хма­шин у сві­ті — 80%. Він осна­ще­ний су­ча­сни­ми си­сте­ма­ми за­хи­сту зв’яз­ку і управ­лі­н­ня озбро­є­н­ням, вклю­чно з актив­ною си­сте­мою про­ти­дії ви­со­ко­то­чній зброї, при­ла­да­ми ні­чно­го ба­че­н­ня, ди­стан­цій­но-ке­ро­ва­ним ку­ле­ме­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.