Аме­ри­кан­ська тор­го­ва па­ла­та під­три­ма­ла ідею при­хо­ду PayPal

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це по­ві­дом­ляє «Еко­но­мі­чна прав­да». Го­ло­ва асо­ці­а­ції «Аме­ри­кан­ська тор­го­ва па­ла­та» Ан­дрій Гун­дер звер­нув­ся з офі­цій­ним ли­стом до НБУ та Мі­н­еко­но­мі­ки, в яко­му про­сить Нац­банк усу­ну­ти ре­гу­ля­тор­ні бар’єри для ви­хо­ду си­сте­ми на ри­нок. У ли­сті та­кож зга­да­но й ін­ші між­на­ро­дні си­сте­ми, які че­рез ре­гу­ля­тор­ні обме­же­н­ня по­ки не мо­жуть пра­цю­ва­ти в на­шій кра­ї­ні, — Apple Pay і Google Wallet. «Та­ким чи­ном, за­раз у НБУ є фор­маль­ний лист від Аме­ри­кан­ської тор­го­вої па­ла­ти та під­ста­ва для за­пу­ску змін у ро­бо­ту. М’яч те­пер на бо­ці НБУ», — за­зна­чає іні­ці­а­тор ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи з PayPal Іл­ля Ке­ніг­штейн. У ли­сті йде­ться про те, що не­до­сту­пність PayPal та ін­ши­хпо­діб ни­хси­стем за­ва­жає дрі­бним екс­пор­те­рам з Укра­ї­ни пра­цю­ва­ти із за­хі­дни­ми рин­ка­ми. «В Укра­ї­ні не­має її пов­но­го фун­кціо­на­лу, а от­же, для укра­їнськ ихбрен­дів від­па­дає ці­лий пласт клі­єн­тів, які мо­гли б за­мо­ви­ти со­бі про­ду­кцію. Її при­су­тність в кра­ї­ні для по­ку­пця — га­ран­тія че­сно­сті про­дав­ця і без­пе­ки», — йде­ться в ли­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.