Сло­вач­чи­на не змен­шу­ва­ти­ме по­ста­вок га­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Як по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі гла­ви дер­жа­ви, в по­не­ді­лок Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко про­вів те­ле­фон­ну роз­мо­ву з прем’єр-мі­ні­стром Сло­вач­чи­ни Ро­бер­том Фі­цо. Спів­ро­змов­ни­ки ско­ор­ди­ну­ва­ли по­зи­ції з клю­чо­ви­хпи­тань дво­сто­рон ні­хві­дно­син, у то­му чи­слі в га­зо­вій сфе­рі. «Лі­де­ри Укра­ї­ни та Сло­вач­чи­ни обго­во­ри­ли ши­ро­ке ко­ло пи­тань еко­но­мі­чної вза­є­мо­дії, вклю­чно з енер­ге­ти­чним, а та­кож аспе­кти за­без­пе­че­н­ня тран­зи­ту при­ро­дно­го га­зу. Прем’єр-мі­ністр Сло­ва­цької Ре­спу­блі­ки під­твер­див на­мір йо­го кра­ї­ни збе­рег­ти об­ся­ги ре­вер­сни хпо­ста­вок га­зу в Укра­ї­ну», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. На­га­да­є­мо, 20 трав­ня пре­зи­дент Сло­вач­чи­ни Ан­дрій Кі­ска під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з Пе­тром По­ро­шен­ком за­явив, що ре­вер­сний по­тік при­ро­дно­го га­зу, ор­га­ні­зо­ва­ний з йо­го кра­ї­ни, фун­кціо­нує і Бра­ти­сла­ва го­то­ва під­три­му­ва­ти Київ у цьо­му пи­тан­ні. До­да­мо, що з по­ча­тку ро­ку Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла 8,7 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів га­зу, що май­же на 30% мен­ше за минулорічні по­ка­зни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.