Мі­сія МВФ: «Ін­фля­ція в Укра­ї­ні до­ся­гне 46%»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Вла­да кра­ї­ни ви­знає, що рі­шу­че впро­ва­дже­н­ня еко­но­мічн ихре­форм є не­від’єм­ною умо­вою для за­крі­пле­н­ня фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті та ві­днов­ле­н­ня на­дій­но­го і ста­ло­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Во­на та­кож здій­снює подаль­ші кро­ки в на­прям­ку оздо­ров­ле­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми і по­лі­пше­н­ня бі­знес-се­ре­до­ви­ща для під­ви­ще­н­ня ви­ро­бни­чо­го по­тен­ці­а­лу еко­но­мі­ки», — йде­ться в за­яві МВФ, яку ци­тує «Укр­ін­форм». Ра­зом з тим, за­зна­чи­ли в МВФ, ви­ко­на­н­ня бю­дже­ту в пер­ші мі­ся­ці 2015 ро­ку бу­ло кра­щим за очі­ку­ва­не че­рез дію тим­ча­со­вих фа­кто­рів. На­га­да­є­мо, що екс­пер­ти мі­сії Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду (МВФ) при­бу­ли в Київ 12 трав­ня. Їхнім зав­да­н­ням бу­ло скла­сти по­пе­ре­дні ви­снов­ки, сфор­му­льо­ва­ні за ре­зуль­та­та­ми ві­зи­ту до кра­ї­ни в рам­ка­хпер­шо­го пе­ре­гля­ду Про­гра­ми в рам­ка­хМех ані­зму роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня (EFF), спря­мо­ва­ної на під­трим­ку еко­но­мі­чни хре­форм уря­ду Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.