«Мо­лодь має жи­ти актив­но!»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ще одна шко­ла отри­ма­ла у по­да­ру­нок спор­тив­ний май­дан­чик

Цьо­го ра­зу по­ща­сти­ло учням cе­ре­дньої за­галь­но­осві­тньої шко­ли №3 м. Пе­ре­я­слав-Хмельницький Ки­їв­ської обла­сті. Це й не див­но, адже юні пе­ре­я­слав­ча­ни обо­жню­ють спорт і осо­бли­во слав­ля­ться сво­ї­ми спор­тив­ни­ми до­ся­гне­н­ня­ми на ра­йон­но­му рів­ні!

«У ве­ре­сні я при­йду на пер­ший урок із біль­шим ба­жа­н­ням, ніж завжди, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми се­ми­кла­сник Єв­ген. — Бо зна­ти­му, що тут на ме­не че­кає но­вий спор­тив­ний май­дан­чик! До цьо­го ми про­сто гра­ли у фут­бол на по­двір’ї, й це бу­ло ду­же не­зру­чно».

За 62 ро­ки існу­ва­н­ня шко­ли спор­тив­не уста­тку­ва­н­ня та ін­вен­тар май­же не змі­ню­ва­ли­ся, адже бю­дже­тних ко­штів ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­чає, роз­по­від­ає ди­ре­ктор СЗШ №3 у Пе­ре­я­сла­ві-Хмель­ни­цько­му Во­ло­ди­мир Кон­дусь. «Цей спор­тив­ний май­дан­чик був по­трі­бним для нас як по­ві­тря. Ді­тям, у прин­ци­пі, не бу­ло де за­йма­ти­ся. У те­плі по­ри ро­ку во­ни про­сто бі­га­ли по шкіль­но­му дво­рі, а взим­ку роль спор­тив­ної за­ли ви­ко­ну­вав акто­вий зал, то­му до­во­ди­ло­ся при­би­ра­ли з ньо­го стіль­ці» — ка­же він.

Со­ці­аль­ний про­ект « Клич дру­зів — грай­мо ра­зом!», в рам­ках яко­го шко­ли отри­му­ють спор­тив­ні май­дан­чи­ки, за­по­ча­тко­ва­ний з ме­тою роз­ви­тку спор­тив­ної ін­фра­стру­кту­ри для ді­тей. Тож, та­кий по­да­ру­нок ді­тям бла­го­дій­ни­ки ро­блять не впер­ше, 2015-го іні­ці­а­ти­ві вже 10 ро­ків! "За цей час на шкіль­них по­двір’яхпо всій Укра­ї­ні з’яви­ло­ся по­над 160 май­дан­чи­ків для пів­міль­йо­на ді­тла­хів (ли­ше по­то­чно­го ро­ку — 20).

При но­вень­ко­му май­дан­чи­ку з трав’яним по­кри­т­тям є кіль­ка сто­лів для на­стіль­но­го те­ні­су, ба­скет­боль­ні кіль­ця, тур­ні­ки та дра­би­ни для гім­на­сти чни­хв­прав, а та­кож фут­боль­ні та ба­скет­боль­ні м’ячі.

«Ком­па­нія Coca-Cola пра­цює у по­над 200 кра­ї­на­хсві­ту, і скрізь ми по­ши­рю­є­мо основ­не по­ві­дом­ле­н­ня: мо­лодь по­вин­на жи­ти актив­но й за­йма­ти­ся спор­том. Ми ж ра­ді, що ма­є­мо на­го­ду спіль­но з пар­тне­ра­ми ре­а­лі­зо­ву­ва­ти цей про­ект і да­ру­ва­ти учням мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся спор­тив­ним май­дан­чи­ком та ін­вен­та­рем, який там вста­нов­ле­но » , — на­го­ло­шує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Ком­па­нії « Ко­ка- Ко­ла Укра­ї­на» Ро­джер Га­ун­тлет.

Ор­га­ні­за­то­ри ка­жуть: на до­ся­гну­то­му зу­пи­ня­ти­ся не зби­ра­ю­ться й на­ма­га­ти­му­ться мо­дер­ні­зу­ва­ти про­ект. При­мі­ром, цьо­го ро­ку впер­ше при­йма­ли за­яв­ки в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, й вже за кіль­ка днів на еле­ктрон­ну скринь­ку на­ді­йшло по­над 2000 ан­кет від се­ре­дні­х­шкіл.

Утім, ни­ні в Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться близь­ко 15 ти­сяч шкіл, ко­трі по­тре­бу­ють на­ле­жно­го спор­тив­но­го за­без­пе­че­н­ня. А то­му фун­да­ція ра­дить на­вчаль­ним за­кла­дам не зво­лі­ка­ти й від­прав­ля­ти за­яв­ки на но­ві май­дан­чи­ки. Тим па­че, що для цьо­го по­трі­бно ли­ше ве­ли­че­зне ба­жа­н­ня отри­ма­ти но­вень­кий май­дан­чик, пра­гне­н­ня до но­ви­хспор­тив ни­хзвер­шень і за­пов­не­на фор­ма за­яв­ки.

ФОТО СВІ­ТЛА­НИ ЯРЕМ­ЧУК

Те­тя­на ШВЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.