«Укра­їн­ські пов’яз­ки» вря­ту­ють жи­т­тя, якщо...

Ви­на­хід на­у­ков­ців Ін­сти­ту­ту фі­зи­ки, що ва­жли­вий для вій­ськов ої­ме­ди­ци­ни, че­кає на ін­ве­сто­рів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Не­що­дав­но Ін­сти­тут фі­зи­ки НАН Укра­ї­ни пред­ста­вив свою роз­роб­ку, вкрай не­об­хі­дну у вій­сько­вій ме­ди­ци­ні, — пе­рев’ язу­валь­ний бинт на осно­ві ра­ді­а­цій­но зши­тих гі­дро­ге­лів. Йо­го при­зна­че­н­ня — лі­ку­ва­н­ня ран та опі­ків. Як ствер­джу­ють вче­ні Ін­сти­ту­ту фі­зи­ки, гі­дро­гель на 90—95% скла­да­є­ться з во­ди. Ре­шта — це роз­чи­не­ні у ній по­лі­ме­ри, які ро­блять пе­рев’я зу­валь­ний ма­те­рі­ал схо­жим на же­ле. Опро­мі­ню­ва­н­ня цьо­го «же­ле» ви­со­ко­енер­ге­ти­чною ра­ді­а­ці­єю ро­бить ге­ле­ву пов’ яз­ку при­да­тною до ви­ко­ри­ста­н­ня в по­льо­ви­ху­мо­вах— без про­ми­ва­н­ня ра­ни, без її оброб­ки, та­кож — не до­пу­скає по­тра­пля­н­ня ба­кте­рій та ві­ру­сів під неї.

Пов’яз­ка на осно­ві обро­бле­но­го в та­кий спо­сіб гі­дро­ге­лю має фор­му пла­стин­ки зав­тов­шки 3—5мм і роз­мі­ром 10х10 або 10х20см. Во­на дає мит­тє­вий ефект зне­бо­ле­н­ня — во­да одра­зу охо­ло­джує ра­ну й зу­пи­няє про­цес руй­ну­ва­н­ня тка­нин. Пе­рев’язу­валь­ні ма­те­рі­а­ли на осно­ві гі­дро­ге­лів є сте­риль­ни­ми. Во­ни очи­щу­ють ра­ну, вби­ра­ю­чи з неї рі­зні ви­ді­ле­н­ня — кров, се­кре­ти, від­мер­лі тка­ни­ни. Їм вла­сти­ва ан­ти­се­пти­чна дія. Окрім цьо­го, до ге­лю мо­жна до­да­ва­ти рі­зні лі­кар­ські пре­па­ра­ти (як під пов’яз­ку, так і звер­ху). Тоб­то, якщо пов’яз­ку по­ли­ти звер­ху рід­ким лі­кар­ським пре­па­ра­том (зне­бо­лю­валь­ни­ми, кро­во­спин­ни­ми), то во­на ма­ти­ме й від­по­від­ний ефект.

Ма­те­рі­ал не при­ли­пає до ра­ни, то­му зня­т­тя пов’яз­ки про­хо­дить без­бо­лі­сно. До то­го ж, пов’яз­ка є пра­кти­чно гер­ме­ти­чною. Та­ка її фун­кція ду­же ста­не в на­го­ді при ря­ту­ван­ні бій­ця із про­стре­ле­ною гру­дною клі­ткою (не дає по­тра­пи­ти повітрю в се­ре­ди­ну). Пов’ яз­ка, як ствер­джу­ють роз­ро­бни­ки, є ціл­ком без­пе­чною.

Во­ло­ди­мир НЕЙМАШ, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії ра­ді­а­цій­них те­хно­ло­гій Ін­сти­ту­ту фі­зи­ки НАН Укра­ї­ни, до­ктор фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чних на­ук:

— У ла­бо­ра­тор­ни­ху мо­ва­хра­ді­а­цій­но зши­ті гі­дро­ге­лі впер­ше у сві­ті отри­ма­ли близь­ко 20 ро­ків то­му. І сьо­го­дні у роз­ви­не­ни хкра­ї­на­хво­ни ви­ро­бля­ю­ться у про­ми­слов ихмас­шта­бах, а ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться, зокре­ма, для при­швид­ше­н­ня про­це­сів за­го­ю­ва­н­ня опі­ків і ран вже де­сять ро­ків. На­у­ков­ці на­шо­го ін­сти­ту­ту ма­ли на ме­ті не ви­на­йти якийсь ціл­ком уні­каль­ний ма­те­рі­ал, а роз­ро­би­ли ори­гі­наль­ну ві­тчи­зня­ну те­хно­ло­гію ви­ро­бни­цтва за­со­бу, який за сво­ї­ми вла­сти­во­стя­ми не по­сту­па­є­ться за­ру­бі­жним ана­ло­гам. З ін­шої сто­ро­ни, на­ші пов’яз­ки — де­шев­ші за за­ру­бі­жні ана­ло­ги (до­слі­дни­цький про­ект так і на­зи­вав­ся — «Укра­їн­ські пов’яз­ки». — Авт.). Для ви­го­тов­ле­н­ня гі­дро­ге­лів не­об­хі­дно за­ді­я­ти по­ту­жне дже­ре­ло іо­ні­за­цій­но­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня на зра­зок лі­ній­но­го при­ско­рю­ва­ча еле­ктро­нів. Для цьо­го не­об­хі­дно ма­ти до­ро­ге обла­дна­н­ня, яке по­тре­бує від­по­від­ни­хсу­мі­жни­хін­фра­стру­ктур­ни­хспо­руд. Один із та­кий при­стро­їв має у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні Ін­сти­тут фі­зи­ки НАН Укра­ї­ни: він роз­та­шо­ва­ний під бу­дів­лею уста­но­ви і за­хи­ще­ний екра­ном із за­лі­зо­бе­то­ну зав­тов­шки 1,5 м, а то­му є аб­со­лю­тно еко­ло­гі­чно без­пе­чним, не ство­рює на­ве­де­ної ра­ді­а­ції і де­з­акти­ву­є­ться про­стим зне­струм­ле­н­ням еле­ктро­жив­ле­н­ня.

Ра­ді­а­цій­но зши­ті гі­дро­ге­лі ма­ють ва­жли­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки, не при­та­ман­ні ін­шим лі­ку­валь­ним за­со­бам та тра­ди­цій­ним ме­ди­чним пов’яз­кам із тка­нин. На жаль, в дер­жав­но­му бю­дже­ті Укра­ї­ни не­має стат­ті на їхнє се­рій­не ви­го­тов­ле­н­ня. То­му на­у­ков­ці на­шо­го ін­сти­ту­ту спіль­но із спів­ро­бі­тни­ка­ми ка­фе­дри ви­со­ко­мо­ле­ку­ля рни­хспо­лук Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шевченка, ко­трі пов­ні­стю ство­ри­ли ла­бо­ра­тор­ну те­хно­ло­гію, за­про­шу­ють при­ва­тни хпід­при­єм­ців про­фі­нан­су­ва­ти цей по­тен­цій­но при­бу­тко­вий бі­знес. Во­дно­час — до­лу­чи­ти­ся до по­ря­тун­ку люд­ськи­хжит­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.