«Зо­ло­ті» вір­ту­о­зи!

У На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­ні­ї­Украї ни від­був­ся кон­церт, при­свя­че­ний Дню за­хи­сту ді­тей

Den (Ukrainian) - - Культура - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Це — пер­ший ви­ступ (у рам­ка­х­про­е­кту «Му­зи­чний ча­со­пис Укра­ї­ни»), який за­по­ча­тку­вав На­ціо­наль­ний ка­мер­ний ан­самбль «Ки­їв­ські со­лі­сти». На кон­цер­ті ра­зом із ан­сам­блем гра­ли ла­у­ре­а­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів, які на­вча­ю­ться в Ки­їв­ській се­ре­дній спе­ці­а­лі­зо­ва­ній му­зи­чній шко­лі-ін­тер­на­ті ім. М. Ли­сен­ка, ди­ри­гу­вав Во­ло­ди­мир Сі­рен­ко.

— Зна­мен­но, що са­ме в пер­ший день лі­та, в День за­хи­сту ді­тей, ми по­чи­на­є­мо ми­сте­цький про­ект «Му­зи­чний ча­со­пис Укра­ї­ни», — акцен­ту­вав ху­до­жній ке­рів­ник ан­сам­блю «Ки­їв­ські со­лі­сти» Олесь ЯСЬКО. — Цей про­ект — по­гляд на на­шу кра­ї­ну з рі­зни­хбо­ків, по­гляд на її куль­ту­ру, істо­рію, лю­дей. Ми роз­по­чи­на­є­мо «Му­зи­чний ча­со­пис Укра­ї­ни» ра­зом із най­та­ла­но­ви­ті­ши­ми ді­тьми кра­ї­ни, які вча­ться у шко­лі з ви­да­тною істо­рі­єю. Сим­во­лі­чно, що на цьо­му кон­цер­ті ді­ти гра­ють єв­ро­пей­ську му­зи­ку. Адже ми то­ру­є­мо шлях­до Єв­ро­пи, на­ша до­ля — Єв­ро­па, а Укра­ї­на — це Єв­ро­па!»

У про­гра­мі ви­ко­ну­ва­ли тво­ри Ан­то­ніо Ві­валь­ді, Йо­ган­на Се­бас- тья­на Ба­ха, Ні­ко­ло Па­га­ні­ні, Вольф­ган­га Ама­дея Мо­цар­та то­що. Со­лі­сти-шко­ля­рі вра­зи­ли і грою, й впев­не­ним по­во­дже­н­ням на сце­ні. Окса­ми­то­ве со­ло са­ксо­фо­ні­ста Кен­та Іга­ра­ші в «Арії» Еже­на Боц­ца, чи­ста та дзвін­ка гра ма­лень­ких скри­па­льок Дар’ї Во­ляр­чук та Оле­ксан­дри Хма­ри, те­пле флей­то­ве со­ло Ка­те­ри­ни Мов­чан — усе це отри­ма­ло свої пор­ції опле­сків і кві­тів від гля­да­чів.

Се­ред ар­ти­стів бу­ла й дав­ній друг «Дня», юна скри­паль­ка Вар­ва­ра Васильєва. Два ро­ки то­му дів­чин­ка ста­ла пер­шою укра­їн­ською уча­сни­цею Між­на­ро­дно­го му­зи­чно­го кон­кур­су Bravo в Бель­гії. Ба­тькам Ва­рі тре­ба бу­ло опла­ти­ти до­ро­гу донь­ки до Бель­гії та на­зад, во­ни шу­ка­ли на це ко­шти й звер­ну­ли­ся до «Дня» за під­трим­кою. Ми під­клю­чи­ли сво­ї­хпар­тне­рів, які до­по­мо­гли юній скри­паль­ці гро­ши­ма. Зго­дом ми ви­ко­на­ли ще одну мрію Ва­рі — дів­чин­ка по­бу­ва­ла в Па­ри­жі. Не­що­дав­но Вар­ва­ра ста­ла одні­єю з ге­ро­їнь на­шо­го но­во­го «Мар­шру­ту №1» про ді­тейін­ди­го — в ма­те­рі­а­лі дів­чин­ка роз­по­ві­ла про но­ві пе­ре­мо­ги та пла­ни на май­бу­тнє.

У фі­лар­мо­нії Вар­ва­ра зі­гра­ла дві ча­сти­ни «Кон­цер­ту №2 для скри­пки і ор­ке­стру» ком­по­зи­то ра­ро­ман­ти­ка Ген­рі­ка Ве­няв­сько­го. Від ба­га­тої на від­тін­ки гри 11-рі­чної скри­паль­ки зал ско­ли­хну­ли опле­ски. Ва­ря ледь ви­не­сла зі сце­ни всі по­да­ро­ва­ні їй тро­ян­ди, пі­во­нії та пів­ни­ки.

Пі­сля кон­цер­ту ми тро­хи по­спіл­ку­ва­ли­ся зі скри­паль­кою. «Емо­цій ба­га­то, одним сло­вом і не пе­ре­да­ти. Ко­жен ви­ступ — це кру­го­обіг енер­гії: я від­даю енер­гію гля­да­чам, а во­ни — ме­ні. Від цьо­го отри­мую ша­ле­не за­до­во­ле­н­ня, — зі­зна­є­ться Вар­ва­ра ВАСИЛЬЄВА. — Ме­ні по­до­ба­є­ться ви­хо­ди­ти на сце­ну й гра­ти. Зда­є­ться, це справ­ді те, чо­го пра­гну, те, що лю­блю ро­би­ти. Це, на мій по­гляд, най­ва­жли­ві­ше: обра­ти про­фе­сію, яка то­бі по­до­ба­є­ться. «Ман­драж» був уже пі­сля ви­сту­пу, ко­ли пі­шла за сце­ну. А на сце­ні я по­чу­ва­ю­ся віль­ною, ні­би це — моя до­мів­ка, моє по­кли­ка­н­ня...»

Мо­ло­ді му­зи­кан­ти вбо­лі­ва­ють одне за одно­го. Кон­церт у рам­ках «Ки­їв­сько­го ча­со­пи­су Укра­ї­ни» за­вер­шу­ва­ли про­ни­зли­ві «Ци­ган­ські на­спі­ви» Па­бло де Са­ра­са­те. Со­ліс­тка, скри­паль­ка Ма­рія Кун­ди­рен­ко, зір­ва­ла ова­ції, в за­лі лу­на­ло: «Бра­во!». За сце­ною му­зи­ку під­три­му­ва­ла Ва­ря Васильєва — дів­ча­тка дру­жать. «Ду­же хви­лю­ва­ла­ся за по­дру­гу, — ка­же Ва­ря. — Вза­га­лі, вдя­чна ор­га­ні­за­то­рам кон­цер­ту, бо отри­ма­ла ве­ли­кий до­свід і по­зна­йо­ми­ла­ся з ба­га­тьма ці­ка­ви­ми лю­дьми. Ді­ти на кон­цер­ті ви­сту­па­ли «зо­ло­ті». І ду­же ра­дію то­му, що Го­сподь звів ме­не з та­ки­ми лю­дьми: щи­ри­ми, які не при­хо­ву­ють сво­їх емо­цій і ра­ді­ють успі­хам ін­ших».

Лю­ди бі­ля кон­цер­тної за­ли жва­во обго­во­рю­ва­ли ви­ступ мо­ло­ди­хсо­лі­стів. Так, ді­ти в нас справ­ді «зо­ло­ті»!

ЮНА ВАР­ВА­РА ВАСИЛЬЄВА ВИКОНУЄ СО­ЛО НА КОН­ЦЕР­ТІ У НА­ЦІО­НАЛЬ­НІЙ ФІ­ЛАР­МО­НІЇ УКРА­Ї­НИ. «День» ДАВ­НО ПІД­ТРИ­МУЄ ТА­ЛА­НО­ВИ­ТУ ДІВ­ЧИН­КУ І СЛІД­КУЄ ЗАЇЇ УСПІ­ХА­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.