Но­ве жи­т­тя го­го­лів­ських пер­со­на­жів

У сто­ли­ці від­бу­ла­ся прем’єра фольк-ба­ле­ту «Май­ська ніч» Є. Стан­ко­ви­ча

Den (Ukrainian) - - Культура - Іри­на СІКОРСЬКА, му­зи­ко­зна­вець

Ки­їв­ський му­ні­ци­паль­ний те­атр опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей і юна­цтва ( КМАТОБ) у про­сто­люд­ді на­зи­ва­ють «Опер­ним те­а­тром на Подолі». На ми­ну­ло­му ти­жні ко­ле­ктив по­ра­ду­вав ша­ну­валь­ни­ків відновленням чу­до­во­го фольк-ба­ле­ту ме­тра су­ча­сної укра­їн­ської му­зи­ки Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча в по­ста­нов­ці хо­ре­о­гра­фа Віктора Га­чен­ка, ди­ри­ген­та Єв­ге­на Во­ронь­ка, сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру, хо­ру, ар­ти­сти та со­лі­сти ба­ле­ту.

До ре­чі, Єв­ген Фе­до­ро­вич (який був при­су­тній на ви­ста­ві ра­зом із дру­жи­ною та донь­кою) роз­по­вів, що на­пи­сав цей твір іще 26 ро­ків то­му: «То­ді, ко­ли ме­ні да­ли «по ша­пці» за фольк-опе­ру». На­га­даю, що йде­ться про ге­ні­аль­ну фольк-опе­ру «Цвіт па­по­ро­ті», на­пи­са­ну на­при­кін­ці 1970-хдля Хо­ру іме­ні Г. Ве­рьов­ки й за­бо­ро­не­ну то­ді­шньою вла­дою пі­сля ге­не­раль­ної ре­пе­ти­ції... Та на ща­стя, пі­сля та­ко­го ни­щів­но­го уда­ру то­ді­шньої си­сте­ми ком­по­зи­тор не зла­мав­ся, а про­дов­жив свої по­шу­ки вже у ба­ле­тно­му жан­рі. Ма­е­стро на­ди­хну­ла на твор­чість го­го­лів­ська «Май­ська ніч» із ци­клу по­ві­стей «Ве­чо­ри на ху­то­рі бі­ля Ди­кань­ки». Твір бу­ло успі­шно по­став­ле­но хо­ре­о­гра­фом Ві­кто­ром Га­чен­ком. По­тім «Май­ська ніч» пев­ний час ішла в по­ста­нов­ці Ал­ли Ру­бі­ної. За­раз мо­ло­да ко­ман­да, яка пра­гне сут­тє­во по­жва­ви­ти ре­пер­ту­ар те­а­тру (а з ним і му­зи­чно-те­а­траль­не жи­т­тя сто­ли­ці) ви­рі­ши­ла від­но­ви­ти ба­лет у пер­ві­сно­му ва­рі­ан­ті й не про­га­да­ла. За до­по­мо­гою ор­га­ні­чно­го син­те­ти­чно­го дій­ства вда­ло­ся пе­ре­да­ти і жи­во­твор­ний го­го­лів­ський гу­мор, і сві­тлу по­е­ти­ку, й ні­жні лі­ри­чні по­чу­т­тя...

У му­зи­ці — той-са­мий український фоль­клор, з яким ком­по­зи­тор до­бря­че-та­ки по­бе­шке­ту­вав: за до­по­мо­гою ор­ке­стро ви­хтем­брів (низь­ка мідь, ще­дре за­сто­су­ва­н­ня удар­них, сур­дин то­що), гар­мо­нії (кла­сте­ри), тем­по­ри­тму (всі­ля­кі ва- рі­а­ції) то­що. Зав­дя­ки си­сте­мі лей­тмо­ти­вів дра­ма­тур­гія є струн­кою і про­зо­рою: по­ява Левка (Ар­тем Тим­чук) й Га­лі (Те­тя­на Ци­ган­ко­ва) су­про­во­джу­є­ться ме­ло­ді­єю пі­сні «Ой зій­ди, зій­ди, ясен мі­ся­цю...» та «Ви­дно шля­хи пол­тав­ськії», за­ба­ви хло­пців — со­ро­мі­цькою «Ка­те­ри­но, від­чи­ни-но!» та ін. У всту­пі лу­нає ді­во­чий хор «Бла­го­сло­ви, ма­ти», у фі­на­лі — ве­сіль­ні пі­сні. Вла­сне у цьо­му уні­каль­ність цьо­го ба­ле­ту — хор май­же увесь час при­су­тній (хор­мей­стер Ан­же­ла Ма­слен­ні­ко­ва роз­та­шу­ва­ла спів­а­ків на балконі, тим са­мим сут­тє­во роз­ши­рив­ши сце­ні­чний про­стір), при то­му жва­во ру­ха­є­ться, «жи­ве» на сце­ні­чній кар­тин­ці, ще й чу­до­во спів­ає «на­ро­дною» ма­не­рою, ча­сом (як і в жит­ті) «роз­би­ва­є­ться» на окре­ми­хсо­лі­стів (со­пра­но На­та­ля Пе­лих, пер­ший те­нор Дми­тро Фо­щан­ка та ін.). За до­по­мо­гою тан­цю­вальн ихме­ло­дій ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться Го­ло­ва (Во­ло­ди­мир Пря­ні­чні­ков) і йо­го по­чет, ві­чно п’яний Ка­ле­ник (Ми­ро­слав Чер­но­ус), Сво­я­чка (Міе На­га­са­ва). Тембр ар­фи «за­крі­пле­но» за Пан­но­чкою (Оль­га По­стер­нак), а дзень­кіт удар­них— за Відьмою (Ігор Хо­ми­щак). До сло­ва, ви­дно бу­ло, з яким за­до­во­ле­н­ням і за­хо­пле­н­ням гра­ли ор­ке­стран­ти (ди­ри­гент — Єв­ген Во­ронь­ко). Все дій­ство роз­цві­че­но влу­чною, до­те­пною, вель­ми про­мо­ви­стою та на­си­че­ною тон­ким гу­мо­ром хо­ре­о­гра­фі­єю.

Чу­до­ві де­ко­ра­ції (ху­до­жник — Ма­рія Ле­вит­ська) зма­льо­ву­ють рі­дний кра­є­вид укра­їн­сько­го се­ла, що, зав­дя­ки мі­ні­ма­ліст­ським транс­фор­ма­ці­ям пе­ре­тво­рю­ю­ться то на бе­рег озе­ра вно­чі, то на сіль­ську околицю, то на ши­нок.

Ви­ста­ва три­ває на одно­му по­ди­ху, ні­ко­го з гля­да­чів не за­ли­шає байдужим і ви­про­мі­нює мо­ре по­зи­ти­ву.

ФОТО СЕР­ГІЯ ЄФАНОВА

НА­СТУ­ПНО­ГО РА­ЗУ ФЕЄРИЧНУ «МАЙСЬКУ НІЧ» МО­ЖНА ПО­БА­ЧИ­ТИ 27 ЧЕРВНЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.