Не­за­ле­жне те­сту­ва­н­ня

У Ки­є­ві три­ває під­го­тов­ка до ЛГБТ-прай­ду; офі­цій­на на­зва — «Марш рів­но­сті»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Га­лас дов­ко­ла по­дії на­ба­га­то мен­ший, ніж 2013 ро­ку, ко­ли Марш — упер­ше в істо­рії Укра­ї­ни — вда­ло­ся про­ве­сти. Але мо­раль­ним сте­ри­лі­за­то­рам все одно не си­ди­ться на мі­сці. З’яв­ля­ю­ться за­яви — цьо­го ра­зу на сай­ті «Пра­во­го се­кто­ру», що, з огля­ду на іде­о­ло­гію гру­пи, не див­но. Там є весь зви­чний на­бір ба­наль­но­стей, сте­ре­о­ти­пів і від­вер­тих дур­ниць: «Со­до­міт­ські ша­ба­ші у Ки­є­ві не­при­пу­сти­мі! На ін­тер­нет-ре­сур­сах, що на­ле­жать рі­зним де­ге­не­ра­тив­ним се­ре­до­ви­щам, з’яви­ли­ся по­ві­дом­ле­н­ня, що так зва­ні «ЛГБТ-акти­ві­сти» на по­ча­тку червня 2015 ро­ку пла­ну­ють про­ве­сти у Ки­є­ві низ­ку за­хо­дів, спря­мо­ва­ни­хна ви­прав­да­н­ня, ле­гі­ти­мі­за­цію і про­па­ган­ду го­мо­се­ксу­а­лі­зму та ін­ших ста­те­ви­хзбо­чень /.../ Ми, бій­ці 13-го ЗБ ДУК ПС, ра­зом з ін­ши­ми на­ціо­на­лі­ста­ми зро­би­мо все від нас за­ле­жне, щоб не допу­сти­ти у Ки­є­ві цьо­го со­до­міт­сько­го ша­ба­шу... ми ма­є­мо фронт усе­ре­ди­ні кра­ї­ни... бо­ре­мо­ся як про­ти мо­сков­ської аген­ту­ри, так і про­ти низ­ки су­спіль­но шкі­дли­ви­хя­вищ — нар­ко­тор­гів­лі, не­ле­галь­но­го граль­но­го бі­зне­су, ко­ру­пції. Не є ви­ня­тком і про­па­ган­да ста­те­вих збо­чень, які не­об­хі­дно лі­ку­ва­ти, а не по­пу­ля­ри­зу­ва­ти... «ЛГБТ-акти­ві­сти» пра­гнуть не про­сто на­зва­ти хво­ро­бу нор­мою, а й зруй­ну­ва­ти будь-які тра­ди­цій­ні уяв­ле­н­ня про лю­ди­ну».

Ну і так да­лі, й та­ке ін­ше; по­гро­жу­ють «де­ге­не­ра­там», обі­ця­ють про­ти­ді­я­ти «лі­бе­раль­ним екс­тре­мі­стам», мрі­ють про дер­жа­ву, яка «дба­ти­ме про су­спіль­ну мо­раль і бо­ро­ти­ме­ться про­ти хво­ро­бли­вих явищ» (бо­же­чки, що ж це за «Ком­со­моль­ська прав­да» 1984 ро­ку, що за со­вок та­кий!). І як­би тіль­ки ЛГБТ: пра­во­се­ктор­на ін­кві­зи­ція вже бе­ре­ться ке­ру­ва­ти ми­сте­цтвом — не­що­дав­но по­гро­жу­ва­ли Кон­гре­су ри­су­валь­ни­ків у Іва­но-Фран­ків­ську, зму­сив­ши пе­ре­ро­би­ти (тоб­то зни­щи­ти) один із тво­рів.

До ре­чі, що­до «Ком­со­моль­ської прав­ди» за­уваж­те, на­скіль­ки при­стра­сно про­фе­сій­ні укра­їн­ці со­лі­да­ри­зу­ю­ться з крем­лів­ським ре­жи­мом: «про­па­ган­да го­мо­се­ксу­а­лі­зму» — пря­ма ци­та­та з там­те­шньої офі­цій­ної ри­то­ри­ки, там на­віть кри­мі­наль­ну ста­т­тю з та­ким фор­му­лю­ва­н­ням вве­ли. Ще зво­ру­шли­ві­ше ви­гля­да­ло єд­на­н­ня про­мо­ско вськи­хпра­вос лав­ни­хфа­на­ти­ків та ві­тчи­зня­них на­ціо­на­лі­стів по­за­ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли во­ни спро­бу­ва­ли ата­ку­ва­ти зга­да­ний гей-прайд: від­рі­зни­ти пер­ши­хвід дру­гих бу­ло пра­кти­чно не­мо­жли­во.

А втім, за остан­ні пів­то­ра ро­ку ба­га­то змі­ни­ло­ся. Спро­би вста­но­ви­ти пу­тін­ські по­ряд­ки в Укра­ї­ні за­зна­ли кра­ху, тож на­ші до­мо­ро­ще­ні са­ва­на­ро­ли ви­ко­ри­сто­ву­ють до­бро­воль­ців як остан­ній ар­гу­мент. Сла­бень­ко. Якщо ма­ють на ува­зі ве­те­ра­нів фрон­ту, які ба­чи­ли справ­жню кров і справ­жню смерть, то в їхній на­пад на гру­пу мирних ма­ні­фе­стан­тів скла­дно ві­ри­ться. Якщо ж це та уль­тра­пра­ва пу­блі­ка, що до­бле­сно во­ює з ро­бі­тни­ка­ми ав­то­за­пра­вок, то це ні­які не до­бро­воль­ці, а зви­чай­ні бан­ди­ти. А з бан­ди­та­ми ма­ють роз­би­ра­ти­ся пра­во­охо­рон­ці, ко­трі, спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, ви­ко­ну­ва­ти­муть свої обов’яз­ки.

За­га­лом, спро­сто­ву­ва­ти го­мо­фо­бну ма­я­чню — спра­ва нев­дя­чна: ра­ціо­наль­ні ар­гу­мен­ти на па­ра­но­ї­ків не ді­ють. А пи­та­н­ня «чи за це би­ли­ся на Май­да­ні?» має одно­зна­чну від­по­відь: так, і за це теж. За те, щоб будь-яка гру­па гро­ма­дян, зі­брав­шись мир­но та без зброї, мо­гла ви­сло­ви­ти свої пе­ре­ко­на­н­ня. І щоб ні­які по­лі­ти­чні угру­по­ва­н­ня не на­ка­зу­ва­ли, що нам ма­лю­ва­ти, що пи­са­ти, за що чи про­ти чо­го ви­сту­па­ти. На то­му Єв­ро­па й сто­їть, а ми все ж та­ки йде­мо в Єв­ро­пу, як би «Пра­во­му се­кто­ру», «Сво­бо­ді», «Но­во­ро­сії», Мо­сков­сько­му па­трі­ар­ха­ту та осо­би­сто Пу­ті­ну не хо­ті­ло­ся про­ти­ле­жно­го.

Тож го­лов­не пи­та­н­ня зву­чить тро­хи іна­кше: чи лег­ше про­ве­сти ЛГБТ-прайд в Укра­ї­ні пі­сля Єв­ро­май­да­ну, ніж в Укра­ї­ні Яну­ко­ви­ча?

По­ба­чи­мо у най­ближ­чі дні.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.