Ви­став­ка пам’яті Бо­г­да­на Со­ро­ки

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­на МАЛЮГА, Іри­на ЦЕБЕНКО, на­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки ЛМІР

Львів­ський му­зей істо­рі­ї­ре­лі­гії— один із не­ба­га­тьох, де збе­рі­га­ю­ться ро­бо­ти ві­до­мо­го ми­тця

Бо­г­дан Ми­хай­ло­вич Со­ро­ка (2 ве­ре­сня 1940, Львів — 9 кві­тня 2015, Ря­шів) — український ху­до­жник-гра­фік, пер­ший за­ві­ду­вач ка­фе­дри про­ми­сло­вої гра­фі­ки Львів­ської ака­де­мії ми­стецтв. Це був ми­тець не­зви­чай­ної до­лі. Він народився і про­вів пер­ші ві­сім мі­ся­ців сво­го жи­т­тя у тюр­мі, де бу­ла ув’язне­на йо­го ма­ти, Ка­те­ри­на За­ри­цька, член­ки­ня ОУН, зв’яз­ко­ва Ро­ма­на Шу­хе­ви­ча, донь­ка ви­да­тно­го ма­те­ма­ти­ка Ми­ро­на За­ри­цько­го. По­над 30 ро­ків в’язнем ра­дянськ ихта­бо­рів був і йо­го ба­тько, Ми­хай­ло Со­ро­ка, уча­сник укра­їн­сько­го ру­ху опо­ру, член ОУН, ор­га­ні­за­тор спро­ти­ву в’язнів «ОУН-Північ».

Гі­дний син ба­тьків, Бо­г­дан Со­ро­ка зу­мів збе­рег­ти ви­со­ку гі­дність і був та­ким не­по­втор­ним в укра­їн­сько­му ми­сте­цтві: це йо­го ор­га­ні­чна, пи­то­ма спад­ко­вість від ба­тька й опо­се­ред­ко­ва­но, че­рез ба­тька, від ге­не­ра­ції ви­да­тних ми­тців, ін­те­ле­кту­а­лів, — так го­во­рять про ньо­го ми­тці.

Бо­г­дан Со­ро­ка на­ле­жить до по­ко­лі­н­ня ти­хми­тців-ші­ст­де­ся­тни­ків, яки­ми ці­ка­вив­ся КДБ. Впро­довж де­ся­ти ро­ків ху­до­жни­ку за­бо­ро­ня­ли ви­став­ля­ти свої ро­бо­ти, але він все одно пра­цю­вав. У дов­кіл­лі умів спо­сте­рі­га­ти жи­т­тя, по­ба­чи­ти й від­ре­а­гу­ва­ти на ба­га­то ма­ло­по­мі­тних, але зна­ко­вих про­це­сів, звід­си — роз­ма­ї­т­тя у те­ма­ти­чно­му ді­а­па­зо­ні — від укра­їн­ської мі­фо­ло­гії до су­то ав­тор­ських притч, фі­ло­со­фі­чни­хк он­стру­ю­вань.

Про­фе­сор Ро­ман Яців за­зна­чає: «Для ньо­го най­ва­жли­ві­ше — сам про­цес пра­ці й про­фе­сій­на та на­ціо­наль­на від­по­від­аль­ність». Си­ла йо­го тво­рів — у на­ро­дно­сті, на­ціо­наль­но­му ко­ло­ри­ті. Укра­їн­ські­стю про­ни­за­ні тво­ри низ­ки гра­фі­чни­хци­клів: «Укра­їн­ська мі­фо­ло­гія», «Ку­паль­ські за­ба­ви», «По­хід гно­ми­ків», «Ар­хі­те­кту­ра Льво­ва», «Стра­сті Хри­сто­ві», «Сим­во­ли та ем­бле­ми»...

П’ятнад­цять лі­но­ри­тів Бо­г­да­на Со­ро­ки, ство­ре­ни­ху 1970 — 1980-ті, збе­рі­га­ю­ться у Львів­сько­му му­зеї істо­рії ре­лі­гії. Це лі­но­гра­вю­ри з ци­клів «Укра­їн­ська мі­фо­ло­гія», «Ар­хі­те­кту­ра Льво­ва». В екс­по­зи­цій­но­му від­ді­лі «Ре­лі­гії Дав­ньо­го Сві­ту» роз­мі­ще­но сім ро­біт. Мі­ні­ви­став­ка пред­став­ляє ав­тор­ське ба­че­н­ня слов’ян ськи­хбо­гів: «Ве­лес», «Сва­рог», «Да­ждьбог», «Бі­ло­бог та Чор­но­бог», «Стри­бог», а та­кож ін­ші ро­бо­ти: «За­ву­лок у Льво­ві», «Си­на­го­га у Жов­кві», «Бі­ля си­на­го­ги».

Ви­став­ка «Пам’яті Бо­г­да­на Со­ро­ки» — ли­ше одна сто­рін­ка об’єм­ної твор­чої кни­ги ху­до­жни­ка, ма­лень­кий штрих про зна­но­го ми­тця, ба­гат­ство йо­го ду­ші, твор­чої уяви.

ФОТО З САЙТА ZBRUC.EU

Б. СО­РО­КА. «ПРИБИВАННЯ ДО ХРЕ­СТА». З ЦИ­КЛУ «ХРЕСНА ДО­РО­ГА», 1990

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.