Скри­паль Оле­ксій Се­ме­нен­ко в Брюс­се­лі здо­був «срі­бло»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Український скри­паль Оле­ксій Се­ме­нен­ко став во­ло­да­рем дру­гої пре­мії одно­го з най­пре­сти­жні­ших між­на­ро­дних кон­кур­сів кла­си­чної му­зи­ки в Брюс­се­лі — Кон­кур­су ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти. На­го­ро­дже­н­ня від­бу­ло­ся 31 трав­ня. Укра­їн­ця впер­ше бу­ло удо­сто­є­но ви­со­кої на­го­ро­ди цьо­го кон­кур­су, пе­ре­дає «Укр­ін­форм». Для са­мо­го при­зе­ра це по­ки що теж най­ви­ща на­го­ро­да, до цьо­го най­біль­шим йо­го до­ся­гне­н­ням бу­ло тре­тє мі­сце на VI Кон­кур­сі іме­ні Па­га­ні­ні в Мо­скві (2010 рік). За сло­ва­ми Се­ме­нен­ка, «бу­ла, в прин­ци­пі, упев­не­ність» у то­му, що йо­го май­стер­ність бу­де оці­не­но гі­дно. «Спра­ве­дли­вість пе­ре­мо­гла», — ка­же 26-рі­чний вір­ту­оз. На най­ближ­чий мі­сяць — чер­вень га­строль­ний гра­фік скри­па­ля пов­ні­стю роз­пи­са­ний. Він спо­ді­ва­є­ться, що пе­ре­мо­га в кон­кур­сі від­криє для ньо­го но­ві пер­спе­кти­ви в кар’єрі. Ви­сту­пає Се­ме­нен­ко зде­біль­шо­го в Єв­ро­пі та США. Дві­чі на рік при­їздить до рі­дної Оде­си (де він народився, за­кін­чив зна­ме­ни­ту му­зи­чну шко­лу іме­ні Сто­ляр­сько­го і всту­пив до Ака­де­мії іме­ні Не­ж­да­но­вої, пі­сля чо­го став сту­ден­том ви­щої шко­ли му­зи­ки в Кель­ні) і ви­сту­пає там у фі­лар­мо­нії з мі­сце­вим сим­фо­ні­чним ор­ке­стром. Гран-прі кон­кур­су, на фі­на­лі яко­го у Фі­лар­мо­ні­чно­му за­лі Брюс­се­ля бу­ла при­су­тня ко­ро­ле­ва Бель­гії Ма­тиль­да, отри­ма­ла 20-рі­чна скри­паль­ка з Пів­ден­ної Ко­реї Чі-Йонг Лім (Ji Young Lim), «брон­зу» здо­був 22-рі­чний аме­ри­ка­нець Ві­льям Ха­ген. Мі­жна­ро­дний кон­курс му­зи­кан­тів іме­ні ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти вва­жа­є­ться одним з най­біль­ших, най­пре­сти­жні­ших і най­че­сні­ших у сві­ті. Упер­ше йо­го про­ве­ли 1937 ро­ку за іні­ці­а­ти­вою ко­ро­ле­ви Бель­гії Єли­за­ве­ти, яка са­ма вва­жа­ла­ся вір­ту­о­зною скри­паль­кою. Спо­ча­тку він но­сив ім’я Еже­на Ізаї — ви­да­тно­го бель­гій­сько­го скри­па­ля і ком­по­зи­то­ра. З 1951 ро­ку кон­курс що­ро­ку про­во­ди­ться за одні­єю з чо­ти­рьох спеціальностей: скри­пка, фор­те­пі­а­но, соль­ний спів і ком­по­зи­ція. На­га­да­є­мо, що най­швид­шим скри­па­лем у сві­ті вва­жа­є­ться 35-рі­чний бри­та­нець Бен Лі, зда­тний за 58,05 се­кун­ди ви­ко­на­ти «По­літ джме­ля».

ФОТО З FACEBOOK.COM/QEIMCBELGIUM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.