Кар­ти­ну Пі­ро­сма­ні про­да­но на ау­кціо­ні Christie’s за $1,2 млн

Den (Ukrainian) - - Культура -

Кар­ти­ну гру­зин­сько­го ху­до­жни­ка-при­мі­ти­ві­ста Ні­ко Пі­ро­сма­ні «Ар­се­наль­ська го­ра вно­чі» бу­ло про­да­но на ау­кціо­ні Christie’s у Лон­до­ні за $1,2 млн. На тор­гах ро­бо­та Пі­ро­сма­ні бу­ла пред­став­ле­на у від­ді­лі «Ро­сій­ське ми­сте­цтво», і це спри­чи­ни­ло обу­ре­н­ня мі­ні­стер­ства куль­ту­ри й охо­ро­ни пам’яток Гру­зії. Хто при­дбав кар­ти­ну, на­ра­зі не по­ві­дом­ля­є­ться. Ім’я по­пе­ре­дньо­го вла­сни­ка та­кож не­ві­до­ме. Ра­ні­ше гру­зин­ський співак Ні­яз Ді­а­са­мі­дзе за­про­по­ну­вав ство­ри­ти фонд для збо­ру ко­штів, щоб по­вер­ну­ти кар­ти­ну до Гру­зії. На пер­шо­му ета­пі за кар­ти­ну ма­ла за­пла­ти­ти дер­жа­ва, щоб да­ти фон­ду час зі­бра­ти не­об­хі­дну су­му. Про­те в Мін­куль­ті кра­ї­ни за­яви­ли, що ві­дом­ство не має пра­ва бра­ти участь в ау­кціо­ні як при­ва­тна осо­ба і ви­ку­пля­ти кар­ти­ну за бю­дже­тні ко­шти.

ФОТО З САЙТА CHRISTIE’S

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.