У Ки­таї по­бу­ду­ва­ли най­більш на­ди­ха­ю­чу бі­блі­о­те­ку на сві­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пу­блі­чна бі­бліо­те­ка Сань­лянь роз­та­шо­ва­на да­ле­ко і від шум­них трас, і від ба­га­то­лю­дних ву­лиць, а са­ме на без­лю­дно­му пі­ща­но­му бе­ре­зі під мі­стом Цинь­ху­ан­дао. Ли­ше за кіль­ка ме­трів від її стін зна­хо­ди­ться мо­ре — ним мо­жна ми­лу­ва­ти­ся з ві­кон чи­таль­но­го за­лу. До бу­дів­лі, яка вже всти­гла отри­ма­ти ти­тул «най­са­мо­тні­шої бі­бліо­те­ки Ки­таю», не ве­дуть жо­дні ав­то­до­ро­ги — ді­ста­ти­ся мо­жна ли­ше пі­шки, роз­по­від­ає The Daily Mail. Один з ав­то­рів про­е­кту, ар­хі­те­ктор Дон Гун, роз­по­від­ає, що був при­го­лом­ше­ний гли­би­ною са­мо­тно­сті, яка на­ли­ну­ла на ньо­го на цьо­му бе­ре­зі, але во­дно­час він пе­ре­жив «силь­не від­чу­т­тя при­су­тно­сті» і на­тхне­н­ня нав­ко­ли­шнім пей­за­жем. У ре­зуль­та­ті він зро­бив все, щоб ор­га­ні­чно впи­са­ти в ньо­го свій за­дум, ство­рив­ши ди­во­ви­жну атмо­сфе­ру з при­ро­днім осві­тле­н­ням усе­ре­ди­ні бу­дів­лі.

ФОТО З САЙТА DAILYMAIL.CO.UK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.