«Ви­то­ки та апо­геї укра­їн­сько­го бароко»

Під та­кою на­звою уЛьво­ві від­кри­то ви­став­ку­ску льптур Пін­зе­ля та Пфі­сте­ра

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів Фото Пав­ла ПАЛАМАРЧУКА

Екс­по­зи­цію роз­гор­ну­то в Му­зеї са­краль­ної ба­ро­ко­вої скуль­пту­ри. На ви­став­ці пред­став­ле­но збір­ку скуль­птур май­стрів сві­то­во­го рів­ня — Йо­ган­на Ге­ор­га Пін­зе­ля та Яна Пфі­сте­ра — з фон­дів Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв іме­ні Бо­ри­са Во­зни­цько­го та ін­ших му­зе­їв Укра­ї­ни, зокре­ма Дер­жав­но­го істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­но­го за­по­від­ни­ка мі­ста Бе­ре­жа­ни, що на Тер­но­піль­щи­ні.

Екс­по­зи­ція су­про­во­джу­є­ться ві­зу­аль­ним ря­дом: на стен­дах — текс­то­ві ма­те­рі­а­ли та фо­то­гра­фії тво­рів Пфі­сте­ра у хра­мах Укра­ї­ни та Поль­щі (ко­стел єзу­ї­тів, ка­пли­ці Бо­ї­мів та Кам­пі­а­нів у Льво­ві, зам­ко­ві ка­пли­ці в Бе­ре­жа­нах, ка­фе­драль­ній ба­зи­лі­ці в Тар­ну­ві (Поль­ща) та ін.

У му­зеї роз­по­від­а­ють, що ко­ле­кцію ба­ро­ко­вої скуль­пту­ри зі­бра­но у Львів­ській кар­тин­ній га­ле­реї в ре­зуль­та­ті екс­пе­ди­цій­ної ро­бо­ти му­зей­них пра­ців­ни­ків у 1960— 1970 ро­ках. То­ді вда­ло­ся вря­ту­ва­ти близь­ко двох ти­сяч тво­рів ми­сте­цтва.

На­га­да­є­мо, що Йо­ганн Ге­орг Пін­зель — один із най­та­ла­но­ви­ті­ших єв­ро­пей­ських скуль­пто­рів ХVIII ст., твор­чість яко­го на­бу­ває осо­бли­во­го роз­ма­ху і си­ли в дру­гій по­ло­ви­ні XVIII ст. Під впли­вом схі­дно-ві­зан­тій­сько­го ми­сте­цтва ство­рив ори­гі­наль­ну спад­щи­ну, що не ма­ла со­бі рів­них у Єв­ро­пі, за­по­ча­тку­вав Львів­ську шко­лу ба­ро­ко­вої скуль­пту­ри, де на­вча­ли­ся близь­ко со­ро­ка май­стрів. Зу­мів до­ся­гну­ти до­ско­на­ло­сті в зо­бра­жен­ні мі­сти­чно­го й дра­ма­ти­чно­го, що до­бре ви­дно в тво­рах, які екс­по­ну­ю­ться в му­зеї, се­ред яких: «Ан­гел», «Розп’ят­тя», «Жер­тво­при­но­ше­н­ня Ав­ра­а­ма», «Сам­сон, що роз­ди­рає па­щу ле­ва» та ін­ші все­сві­тньо ві­до­мі тво­ри.

Ян (Йо­ганн) Пфі­стер — най­ви­да­тні­ший скуль­птор на ме­жі XVI — XVII стст., що тво­рив у Вро­цла­ві, Тар­ну­ві, Льво­ві та Бе­ре­жа­нах. Пра­цю­вав пе­ре­ва­жно з мар­му­ром та але­ба­стром, ін­ко­ли — де­ре­вом. Ство­рив на­д­гроб­ки Я. Сво­щов­сько­го в До­мі­ні­кан­ській цер­кві у Льво­ві, А. Си­няв­сько­го в Бе­ре­жа­нах, Острозь­ких у Тар­но­ві, оздо­блю­вав ка­пли­цю Бо­ї­мів.

Екс­по­зи­цію «Ви­то­ки та апо­геї укра­їн­сько­го бароко » бу­де роз­гор­ну­то в Му­зеї Пін­зе­ля до кін­ця лі­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.