ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1545 — народився Іван Ви­шен­ський, ви­да­тний український ре­лі­гій­ний пи­сьмен­ник- по­ле­міст, за­хи­сник пра­во­слав’ я, чер­нець Афон­сько­го мо­на­сти­ря. По­мер 1621 р. 1621 — за­сно­ва­но гол­ланд­ську Вест-Ін­ду­ську ком­па­нію, зго­дом— одну з най­ба­га­тших у ці­ло­му сві­ті, що отри­ма­ла мо­но­поль­не пра­во на осво­є­н­ня Пів­ні­чної та Пів­ден­ної Аме­ри­ки. 1638 — по­ча­ла­ся Жов­нин­ська би­тва — ви­рі­шаль­ний бій пов­стан­ців на чо­лі з Дми­тром Гу­нею про­ти поль­сько­шл яхет­сько­го війська під час пов­ста­н­ня Остря­ни­на. 1785 — у Лон­до­ні ви­про­бу­ва­но пер­ший па­ра­шут (ви­на­хі­дник — Фран­суа Блан­шар, 1753—1809). Пер­шим­па­ра шу­ти­стом­став со­ба­ка, яко­го ски­ну­ли з по­ві­тря­ної ку­лі з 300-ме­тро­вої ви­со­ти. 1846 — США від­во­ю­ва­ли у Ме­кси­ки по­се­ле­н­ня Єр­ба-Бу­е­на. У сі­чні на­сту­пно­го ро­ку йо­го пе­ре­йме­ну­ва­ли на Са­нФран­ци­ско. 1863 — народився Єв­ген Пе­тру­ше­вич, український по­лі­ти­чний ді­яч до­би на­ціо­наль­но-ви­зволь­них зма­гань, Пре­зи­дент За­хі­дно­укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки. По­мер 1940 р. 1875 — від сер­це­во­го на­па­ду пі­сля чер­го­во­го про­ва­лу опе­ри «Кар­мен» по­мер Жорж Бі­зе (народився 1838 р.), ве­ли­кий фран­цузь­кий ком­по­зи­тор. Зго­до­мо­пе­ру ви­зна­ли ше­дев­ромм исте­цтва. 1906 — у Пе­тер­бур­зі по­чав ви­хо­ди­ти ча­со­пис «Український ві­сник» — ор­ган укра­їн­ської гро­ма­ди. 1924 — по­мер Франц Ка­фка, ви­да­тний ав­стрій­ський пи­сьмен­ник, кла­сик сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри ХХ сто­лі­т­тя («Про­цес», «За­мок», « Аме­ри­ка » ) . Народився 1883 ро­ку. 1928 — народився Ко­стян­тин Сте­пан­ков (Во­ло­щук), ви­зна­чний український актор те­а­тру та кі­но, на­ро­дний ар­тист УРСР та СРСР («Ка­мін­ний хрест», « Бі­лий птах з чор­ною озна­кою » , « За­хар Бер­кут»). По­мер 2004 р. 1963 — по­мер Па­па Рим­ський Іо­анн ХХІІІ (Ан­дже­ло Рон­кал­лі), ви­да­тний ре­фор­ма­тор Церкви, який пра­гнув зро­би­ти її спро­мо­жною від­по­від­а­ти на ви­кли­ки су­ча­сно­сті. Ор­га­ні­за­тор Все­лен­сько­го со­бо­ру в Ри­мі. Народився 1881 р.

1924 р.

1863 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.