«До­по­мог­ти ді­тям»

У 23-му­Бла­го­дій­но­му «Про­бі­гу­під ка­шта­на­ми» взя­ли участь по­над 6 тис. охо­чих. Се­ред них тра­ди­цій­но — ко­ман­да «Дня»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ігор САМОКИШ, «День»

Сто­ли­чний марафон «Про­біг під ка­шта­на­ми» що­ро­ку об’єд­нує ти­ся­чі укра­їн­ців. Хтось при­хо­дить пе­ре­ві­ри­ти свої си­ли, хтось ве­се­ло про­ве­сти час, а хтось про­сто — пе­ре­мог­ти. Для уча­сті у за­бі­гу по­трі­бно бу­ло за­ре­є­стру­ва­ти­ся та отри­ма­ти спе­ці­аль­ний но­мер і бра­слет уча­сни­ка. Цьо­го ро­ку вар­тість ре­є­стра­ції скла­ла 100 грн. Усі ко­шти пі­дуть на бла­го­дій­ність — на ку­пів­лю обла­дна­н­ня для Цен­тру ди­тя­чої кар­діо­ло­гії та кар­діо­хі­рур­гії МЗ Укра­ї­ни. До ре­чі, про­тя­гом 23 ро­ків існу­ва­н­ня ма­ра­фо­ну ор­га­ні­за­то­рам — Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції та Бла­го­дій­но­му фон­ду «Про­біг під ка­шта­на­ми» — вда­ло­ся зі­бра­ти для ді­тей по­над 2 млн гри­вень.

У цьо­го­рі­чно­му про­бі­гу взя­ло участь по­над 6 тис. уча­сни­ків. Однак, за сло­ва­ми пред­став­ни­ків орг­ко­мі­те­ту, то­чна ци­фра ста­не ві­до­ма на спе­ці­аль­ній прес-кон­фе­рен­ції на­при­кін­ці ти­жня. На­га­да­є­мо, що на­йма­со­ві­ший про­біг від­був­ся 2010 ро­ку. У ньо­му взя­ли участь 15 100 уча­сни­ків, що бу­ло за­не­се­но до Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни як «На­йма­со­ві­ша спор­тив­но­благ одій­на акція».

Тра­ди­цій­но у бла­го­дій­но­му ма­ра­фо­ні ви­сту­пи­ла й ко­ман­да «Дня». Цьо­го ро­ку на­ше ви­да­н­ня пред­став­ля­ли: се­кре­тар-ре­фе­рент Ган­на Кня­жан­ська, огля­дач від­ді­лу еко­но­мі­ки Ві­та­лій Княжанський, ко­ре­спон­дент від­ді­лу по­лі­ти­ки Дми­тро Кривцун та ко­ре­спон­дент між­на­ро­дно­го від­ді­лу Ігор Самокиш. Як і в по­пе­ре­дні ра­зи, пер­шим у на­шій ко­ман­ді фі­ні­шу­вав Ві­та­лій Княжанський, який 40 ро­ків за­йма­є­ться бі­гом, і ці­єї зи­ми від­свя­тку­вав своє 75-річчя.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.