Не­до­тор­кан­ність зня­ли. З де­пу­та­тів. А з си­сте­ми?

Ек­сперт: «Справ­жні зав­да­н­ня цих кро­ків — не ви­лі­ку­ва­ти хво­ро­бу, а від­ку­пи­ти­ся від більш сер­йо­зних пре­тен­зій і за­гроз з бо­ку су­спіль­ства»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, фото Ру­слан КАНЮКА «День»

Ек­сперт: «Справ­жні зав­да­н­ня цих кро­ків — не ви­лі­ку­ва­ти хво­ро­бу, а від­ку­пи­ти­ся від більш сер­йо­зних пре­тен­зій і за­гроз з бо­ку су­спіль­ства»

По­збав­ле­н­ня на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми не­до­тор­кан­но­сті сво­їх ко­лег в істо­рії укра­їн­сько­го пар­ла­мен­та­ри­зму — рід­кі­сне яви­ще. Тут мо­жна зга­да­ти та­кі прі­зви­ща як Пав­ло Ла­за­рен­ко, Ві­ктор Жер­ди­цький, Ми­ко ла Ага­фо­нов, Ві­ктор Ло­зін­ський, Сер­гій Вла­сен­ко... Але учо­ра був са­ме та­кий день. 287 го­ло­сів за зня­т­тя з по­за­фра­кцій­но­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Сер­гія Клю­є­ва не­до­тор­кан­но­сті. І 262 го­ло­сів за ана­ло­гі­чне рі­ше­н­ня що­до Сер­гія Мель­ни­чу­ка від де­пу­тат­ської гру­пи «Во­ля на­ро­ду» (по­тра­пив до Ра­ди від «Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­га Ля­шка»). Та­ким чи­ном, пар­ла­мент дав зго­ду на при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті Мель­ни­чу­ка, але про­ва­лив го­ло­су­ва­н­ня що­до згоди на йо­го за­три­ма­н­ня та арешт. Від­но­сно Клю­є­ва бу­ло по­да­н­ня ли­ше про зго­ду на при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. Та­ка рі­зни­ця ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня у на­ро­дних де­пу­та­тів.

Що ін­кри­мі­ну­ють Клю­є­ву та Мель­ни­чу­ку? Під час ви­сту­пу в пар­ла­мен­ті пер­ший за­сту­пник Ген­про­ку­ро­ра Во­ло­ди­мир Гу­зир на­га­дав, що у по­дан­ні що­до Клю­є­ва мо­ва йде про ша­храй­ство в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах — 2009—2010 рр. кре­дит на по­над 200 міль­йо­нів єв­ро від дер­жав­но­го Укре­ксім­бан­ку та 250 міль­йо­нів бю­дже­тних ко­штів. Гу­зир та­кож за­зна­чив, що роз­слі­ду­ю­ться і ін­ші епі­зо­ди, в то­му чи­слі і пи­та­н­ня Ме­жи­гір’я. А от від­но­сно екс-ко­ман­ди­ра ба­таль­йо­ну «Ай­дар», Во­ло­ди­мир Гу­зир за­явив, що Мель­ни­чук при­че­тний до про­ти­прав­них дій не в зо­ні бо­йо­вих дій — йо­му ін­кри­мі­ну­ють ство­ре­н­ня зло­чин­ної ор­га­ні­за­ції. У від­по­відь Клюєв з три­бу­ни пар­ла­мен­ту за­явив, що «не при­че­тний до жо­дно­го зло­чи­ну». А Мель­ни­чук, отри­мав­ши сло­во за­явив, що ГПУ йо­го «пе­ре­слі­дує на за­мов­ле­н­ня кри­мі­наль­них кла­нів».

На­справ­ді, сигнал від пар­ла­мен­ту по­зи­тив­ний для су­спіль­ства, але від цьо­го пи­тань не мен­ше. По-пер­ше, сам про­цес пе­ре­ки­да­н­ня від­по­від­аль­но­сті в рам­ках Вер­хов­ної Ра­ди (епо­пея з ре­гла­мен­тним ко­мі­те­том) вже свід чить про від сут ність рі­шу­чо­сті в цьо­му пи­та­н­ня. По-дру­ге, чо­му са­ме Клюєв і Мель­ни­чук — до них що най­біль­ше за­пи­тань? А до ін­ших де­пу­та­тів? Тоб­то мо­ва йде про від­су­тність си­стем­но­го під­хо­ду. По- тре тє, чи озна чає по збав лен ня не до тор кан нос ті кри мі наль ну від - по­від­аль­ність, адже ви­ну­ва­тість ще тре­ба до­ве­сти? А з до­ка­за­ми, за сло­ва­ми на­ро­дних де­пу­та­тів, у Ген­про­ку­ра­ту­ри — про­бле­ма. Всі ці та ін­ші пи­та­н­ня зву­ча­ли на за­сі­да­н­нях в се­ре­ду.

«Ска­жіть, будь ла­ска, що са­ме ско­їв Клюєв, на під­ста­ві чо­го ви йо­го при­тя­гу­є­те до від­по­від­аль­но­сті?, — за­пи­тує на­ро­дний де­пу­тат від «На­ро­дно­го Фрон­ту» Ге­ор­гій Ло­гвин­ський у пред­став­ни­ка Ген­про­ку­ра­ту­ри. — Бо в нас є при­кла­ди з ін­ши­ми осо­ба­ми, ко­ли ви по­да­є­те до­ку­мен­ти до Єв­ро­со­ю­зу, а по­тім з них зні­ма­ють сан­кції, то­му що там не мі­стять скла­ду зло­чи­ну. Са­ме то­му і в ме­не за­пи­та­н­ня: чо­му? Ви­мо­га, щоб на­да­ти чі­тку ін­фор­ма­цію по ко­жно­му, в чо­му суть кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня? Чи при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті по­са­до­ві осо­би про­ку­ра­ту­ри, які на да­ний час не зро­би­ли від­по­від­ні дії, у зв’яз­ку з чим Єв­ро­со­юз зняв сан­кції з осіб ча­сів Яну­ко­ви­ча?».

А от на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції «Са­мо­по­міч» Єгор Со­бо­лєв звер­нув­ся до «Опо­зи­цій­но­го бло­ку»: «Я хо­чу ска­за­ти Сер­гію Клю­є­ву і ін­шим де­пу­та­там від ОБ: пред­став­ни­ки ко­ли­шньо­го ре­жи­му ма­ють від­по­ві­сти за свої зло­чи­ни не для пом­сти і не для роз­ва­ги, а для то­го, щоб ни­ні­шня вла­да зна­ла, що кру­го­ва по­ру­ка ро­зір­ва­на. За­раз ми не зу­пи­ни­ли всю ко­ру­пцію, во­на про­дов­жу­є­ться в ба­га­тьох ве­ли­ких дер­жав­них під­при­єм­ствах, во­на да­лі «да­ху­є­ться» окре- ми­ми мі­ні­стер­ства­ми. І ми ба­чи­мо на­віть в ро­бо­ті ни­ні­шньої Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, у то­му чи­слі, і по цих роз­слі­ду­ва­н­нях, що кру­го­ва по­ру­ка збе­рі­га­є­ться. І то­му стра­шен­но ва­жли­во, щоб ми її по­ча­ли рва­ти. Бе­зу­мов­но, Сер­гій Клюєв — це тіль­ки пер­ший крок. Ми не ро­зу­мі­є­мо, і ми при­єд­ну­є­мо­ся до ду­мок ко­лег, які ка­за­ли: А арешт? А Ба­ку­лін? А Бой­ко? А Льо­во­чкін? Я хо­чу ска­за­ти на­шим пар­тне­рам по ко­а­лі­ції, ми ж з ва­ми на­справ­ді ма­є­мо бу­ти го­то­ви­ми, що і це мо­жуть бу­ти лю­ди се­ред нас: ті, хто за­раз за­ймає ви­со­кі по­са­ди, ті, хто за­раз вхо­дить в ко­а­лі­цію... За­кон, справ­ді, має бу­ти один для всіх».

Від вчо­ра­шніх рі­шень пар­ла­мен­ту ви­ни­ка­ють по­двій­ні від­чу­т­тя. На­че все пра­виль­но, але про­бле­ма тут на­ба­га­то глиб­ша. Що­до Клю­є­ва пи­тань не­має — тре­ба від­по­від­а­ти за ско­є­не, про­те в цій си­сте­мі ко­ор­ди­нат він ви­гля­дає як жер­тва. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що один клан взяв го­ру над ін­шим. Ва­ди си­сте­ми від цьо­го не ви­рі­шу­ю­ться. Її ко­ре­ні ся­га­ють 1990-х рр. і пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми. Час від ча­су її жер­тва­ми в ре­зуль­та­ті вну­трі­шньо­ви­до­вої бо­роть­би кла­но­во-олі­гар­хі­чних стру­ктур ста­ва­ли Юрій Кравченко, Ге­ор­гій Кір­па, Ва­лен­ти­на Се­ме­ню­кСам­со­нен­ко, Ми­хай­ло Че­че­тов...

«Зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті — зна­ко­ве яви­ще, адже йде­ться про так зва­ні не­пи­са­ні пра­ви­ла в по­лі­ти­ку­мі, — ко­мен­тує «Дню» до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, за­ві­ду­вач від­ді­лу по­лі­ти­чних стра­те­гій НІСД Ма­ксим Ро­зум­ний. — У нас існує та­ка со­бі на­пів­фе­одаль­на со­ці­аль­но-по­лі­ти­чна си­сте­ма, якій при­та­ман­ні свої ста­ту­си, при­ві­леї... У збе­ре­же­н­ня ці­єї си­сте­ми за­ці­кав­ле­ний весь ви­щий клас Укра­ї­ни. То­му зна­т­тя не­до­тор­ка­но­сті — ду­же бо­лю­че пи­та­н­ня для них, на­віть не зва­жа­ю­чи на те, що це не ви­рок. Не ду­маю, що по­ді­бні при­кла­ди ста­нуть си­стем­ним яви­щем, то­му що не­о­па­три­мо­ні­аль­ні від­но­си­ни збе­рі­га­ю­ться і на­віть про­гре­су­ють. По­лі­ти­чний клас про­сто дає син­гал про те, що щось від­бу­ва­є­ться, що ми на­ма­га­є­мо­ся мі­ня­ти пра­ви­ла гри, але справ­жні зав­да­н­ня цих кро­ків — не зла­ма­ти си­сте­му, а убез­пе­чи­ти її від більш сер­йо­зних ви­кли­ків і за­гроз, яки­ми є гро­мад­ська дум­ка в Укра­ї­ні і за­кор­до­ном. По­лі­ти­чний клас та­ким чи­ном фа­кти­чно від­ку­пив­ся від більш сер­йо­зних пре­тен­зій і за­гроз».

Це свід­че­н­ня гли­бо­ко­го не­здо­ров’я в на­шій кра­ї­ні. То­му по­трі­бні ком­пле­ксні за­хо­ди для лі­ку­ва­н­ня. Най­більш ура­же­ною за­ли­ша­є­ться пра­во­охо­рон­но-су­до­ва си­сте­ма. Хоч лі­дер фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ко» Юрій Лу­цен­ко і за­явив в пар­ла­мен­ті, що «пи­та­н­ня про ви­ну­ва­тість або не­ви­ну­ва­тість Клю­є­ва і Мель­ни­чу­ка має ви­рі­шу­ва­ти суд», але чи зда­тний він на це? Зво­ро­тнім при­кла­дом тут є ре­зо­нан­сна «спра­ва Гон­га­дзе—По­доль­сько­го», яка не­за­ле­жно від ко­льо­ру вла­ди в Укра­ї­ні три­ває вже май­же 15 ро­ків і ви­сту­пає яскра­вим при­кла­дом кри­зи пра­во­охо­рон­но-су­до­вої си­сте­ми.

«Мо­жли­во на­ші пра­во­охо­рон­ні стру­кту­ри і су­ди зда­тні ко­гось при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті, але все це від­бу­ва­є­ться в рам­ках тих пра­вил спів­жи­т­тя, які при­та­ман­ні оцій на­пів­фе­одаль­ній дер­жа­ві, — під­кре­слює Ма­ксим Ро­зум­ний. — Ця си­сте­ма ча­сто діє не за за­ко­на­ми, а «по по­ня­ти­ям». І тут во­на ефе­ктив­на — чу­жих не до­пу­скає, сво­їх обе­рі­гає. Во­на так діє впро­довж всьо­го пост­ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду. Для то­го, щоб все це зла­ма­ти по­трі­бна но­ва аль­тер­на­ти­ва, спіль­но­та лю­дей, яка бу­де ді­я­ти за но­ви­ми пра­ви­ла­ми і під­хо­да­ми до жи­т­тя».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ЄДИ­НИЙ ХТО З «ОПО­ЗИ­ЦІЙ­НО­ГО БЛО­КУ» ПРО­ГО­ЛО­СУ­ВАВ ЗА ПО­ЗБАВ­ЛЕ­Н­НЯ ДЕ­ПУ­ТАТ­СЬКОЇ НЕ­ДО­ТОР­КАН­НО­СТІ І ПРИ­ТЯ­ГНЕ­Н­НЯ ДО КРИ­МІ­НАЛЬ­НОЇ ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НО­СТІ СЕР­ГІЯ КЛЮ­Є­ВА — ВА­ДИМ РАБИНОВИЧ

ПРОЙДІТЬ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.