Чи пра­виль­но спла­ну­ва­ли обо­ро­ну?

Ек­сперт: «За фа­ктом ви­хо­дить ре­фор­му­ва­н­ня в ру­чно­му ре­жи­мі. А ухва­ле­н­ня по­пра­вок до за­ко­ну спро­стить цей про­цес»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ек­сперт: «За фа­ктом ви­хо­дить ре­фор­му­ва­н­ня в ру­чно­му ре­жи­мі. А ухва­ле­н­ня по­пра­вок до за­ко­ну спро­стить цей про­цес»

Дру­го­го червня бу­ло ухва­ле­но за­кон про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни « Про ор­га­ні­за­цію обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня » . Як йде­ться у по­ясню­валь­ній за­пи­сці, ме­тою прийня­т­тя цьо­го За­ко­ну є вдо­ско­на­ле­н­ня на­яв­ної си­сте­ми обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня у Зброй­них си­лах Укра­ї­ни та ін­ших вій­сько­вих фор­му­ва­н­нях. Про­сті­ше ка­жу­чи, в умо­вах, які по­ста­ви­ла пе­ред на­ми вій­на, дер­жа­ва на­ма­га­є­ться не про­сто опти­мі­зу­ва­ти (за­кон не при­зве­де до до­да­тко­вих фі­нан­со­вих та ма­те­рі­аль­них ви­трат), а й окре­сли­ти основ­ні на­прям­ки ево­лю­ції сил обо­ро­ни — від озбро­є­н­ня до ін­ших скла­до­вих се­кто­ру без­пе­ки.

Опти­мі­за­ція і кон­кре­ти­за­ція — це основ­ні мо­мен­ти, яки­ми ха­ра­кте­ри­зу­є­ться на­ма­га­н­ня під­по­ряд­ку­ва­ти чі­тким ве­кто­рам во­єн­ну по­лі­ти­ку. Це сто­су­є­ться як ко­ро­тко­стро­ко­во­го, так і дов­го­стро­ко­во­го пла­ну­ва­н­ня. Вар­то від­мі­ти­ти, що остан­ні п’ять ро­ків до по­ча­тку вій­ни по­лі­ти­ка дер­жа­ви бу­ла спря­мо­ва­на на ски­да­н­ня вій­сько­во­го ба­ла­сту і акцен­ту­ва­лась на роз­ви­ток вну­трі­шніх сил, тоб­то мі­лі­ції. Це бу­ло пов’яза­но з фор­му­ва­н­ням по­лі­цей­ської дер­жа­ви, де пер­шо­чер­го­ву роль при­ді­ля­ли обо­ро­ні не са­мої дер­жа­ви, а її вла­ди. На­ра­зі ми ма­є­мо на­сту­пну тен­ден­цію: ре­гу­ляр­ні війська від­чу­ва­ють яв­ний де­фі­цит озбро­є­н­ня та обмун­ди­ру­ва­н­ня, вну­трі­шні війська, в то­му чи­слі Нац­гвар­дія, нав­па­ки до­сить осна­ще­ні, а про до­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни вза­га­лі не йде­ться. До­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни, які по­сту­по­во під­по­ряд­ко­ву­ю­ться за­галь­ній вій­сько­вій вер­ти­ка­лі, пе­ре­бу­ва­ють у ду­же не­о­дно­зна­чно­му ста­ні. Цей роз­по­діл на сво­їх, май­же сво­їх і чу­жих по­тре­бує окре­мо­го до­слі­дже­н­ня і ви­сві­тле­н­ня. Як бу­ти з під­во­дни­ми стра­те­гі­я­ми, ко­ли до­бро­воль­ців за­цьку­ва­ли пев­ні слу­жби, що ті, щоб уни­кну­ти бу­це­гар­ні, про­сто за­ли­ша­ють лі­нію фрон­ту? І це в час нев­пин­но­го на­сту­пу во­ро­га.

На­га­даю, що пі­сля акти­ві­за­ції бо­йо­ви­ків 2 червня (в день чер­го­вої зу­стрі­чі кон­та­ктних груп у Мін­ську) бо­йо­ви­ки об­стрі­ля­ли на­ші війська з ар­ти­ле­рії в се­лах Мар’їн­ка та Кра­сно­го­рів­ка. Прес-се­кре­тар 28- ї бри­га­ди уто­чнив, що са­ме під Мар’ їн­кою бу­ло по­ра­не­но 10 осіб і 10 під Кра­сно­го­рів­кою ( і це дан­ні ли­ше на по­ча­ток до­би). «Пра­цює ар­ти­ле­рія (120, 152, РСЗО), мі­но­ме­ти, тан­ки. На­ші три­ма­ю­ться, по­зи­цій не за­ли­ша­ли», — до­дав він. Ко­ман­дир ба­таль­йо­ну Київ- 1 в ме­ре­жі Facebook по­ві­до­мив, що по всій лі­нії три­ва­ють жор­сто­кі близь­кі бої. «Бо­йо­ви­ки ідуть на про­рив», — ре­зю­му­вав ком­бат. Що та­ке про­рив бо­йо­ви­ків, ми зна­є­мо ще з Де­баль­це­во­го. Во­рог бу­де во­ю­ва­ти м’ясом, об­ку­ре­ни­ми на­йман­ця­ми, яких ва­таж­ки бан­ди­тів же­нуть під ку­лі й об­стрі­ли. Та­кий на­тиск, що во­рог роз­ви­ває за будь-яку ці­ну, втри­ма­ти важ­ко. До­неч­ча­ни в Ін­тер­не­ті по­ві­дом­ля­ють, що в До­не­цьку по­жвав­ле­но рух вій­сько­вої те­хні­ки се­па­ра­ти­стів. За­фі­ксо­ва­ні ве­ли­ко­ка­лі­бер­ні САУ « Гво­зди­ка » , гар­ма­ти «Гі­а­цинт», тан­ки, «Гра­ди» та «Ура­ли » . Те­ро­ри­сти ве­дуть во­гонь зі шкіл і ди­тя­чих са­до­чків.

Крім то­го, бо­йо­ви­ки 14 ра­зів із гр­ана­то­ме­тів і зе­ні­тних уста­но­вок об­стрі­лю­ва­ли блок­по­сти й те­ри­то­рію Но­во­ай­дар­сько­го, По­па­снян­сько­го і Ста­ни­чно-Лу­ган­сько­го ра­йо­нів. Все го­во­рить про те, що бо­йо­ви­ки не про­сто шан­та­жу­ють Мін­ську гру­пу, а й пе­ре­хо­дять до актив­них дій — до за­хо­пле­н­ня чер­го­вих те­ри­то­рій. Ті «фі­ло­со­фи», які роз­ду­му­ють про бло­ка­ду оку­по­ва­них те­ри­то­рій, дав­но ма­ли б зро­зу­мі­ти, що та­ка стра­те­гія при­зво­дить до одно­го — пе­ре­да­чі іні­ці­а­ти­ви оку­пан­ту. Оку­пант ви­рі­шує, ко­ли і де по­чи­на­ти бо­йо­ві дії, а це зна­чить, що ми завжди пе­ре­бу­ва­є­мо на крок по­за­ду. Ми хро­ні­чно не всти­га­є­мо.

Обо­ро­ня­тись, ата­ку­ва­ти чи че­ка­ти. Ось ще три аспе­кти ре­аль­ної, а не па­пе­ро­вої стра­те­гії. І на жаль, по­ки ми ба­чи­мо, що ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни обра­ло са­ме тре­тій, за­зда­ле­гідь про­гра­шний ва­рі­ант. Фор­му­ла скла­да­є­ться нев­ті­шна — вла­да з одно­го бо­ку пі­дні­має пи­та­н­ня че­рез пев­них сво­їх пред­став­ни­ків від­окрем­ле­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій (Юрій Лу­цен­ко вза­га­лі за­про­по­ну­вав про­ве­сти з цьо­го при­во­ду ре­фе­рен­дум, а Ар­сен Ава­ков від­вер­то ви­сло­вив­ся про те, що він (Ава­ков) є «хун­тою» і тре­ба Дон­бас за­бло­ку­ва­ти, на­че на­ступ во­ро­га бу­де за­ле­жа­ти від во­лі са­мо­го мі­ні­стра МВС чи ре­фе­рен­ду­му), тоб­то оби­рає па­сив­ну стра­те­гію, а з дру­го­го — ро­бить став­ку на вну­трі­шні війська, які є перш за все опо­рою вла­ди. В та­ко­му ра­зі ви­ни­кає за­ко­но­мір­не за­пи­та­н­ня — чо­го під час вій­ни вла­да бо­ї­ться біль­ше? На­сту­пу во­ро­га чи сво­їх гро­ма­дян? Ось стра­те­гі­чне пи­та­н­ня, яке хви­лює пе­ре­сі­чних укра­їн­ців і яке не про­пи­шеш у жо­дно­му за­ко­ні.

В свою чер­гу де­пу­тат фра­кції «На­ро­дний фронт» і ко­ман­дир ба­таль­йо­ну «Київ-1» Єв­ген Дей­дей по­ві­до­мив, що бо­йо­ви­ки зран­ку в се­ре­ду роз­по­ча­ли об­стріл зга­да­них на­се­ле­них пун­ктів, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи озбро­є­н­ня, яке за­бо­ро­не­но Мін­ськи­ми уго­да­ми, а са­ме ар­ти­ле­рію зал­по­во­го во­гню і тан­ки, вна­слі­док чо­го бу­ло по­ра­не­но кіль­ка де­ся­тків укра­їн­ських бій­ців.

На­справ­ді існує пи­та­н­ня, чи вар­то пов’язу­ва­ти чер­го­ві хви­лі на­сту­пів бо­йо­ви­ків із ти­ми чи ін­ши­ми да­та­ми чи по­ді­я­ми, на які ті хо­чуть впли­ну­ти та­ким зу­хва­лим шан­та­жем. Вар­то не за­бу­ва­ти, що бан­ди­ти ні­ко­ли не при­хо­ву­ва­ли сво­їх на­мі­рів про­дов­жу­ва­ти на­ступ за бу­дья­ких об­ста­вин. Вій­на має кор­ми­ти се­бе, а от­же, роз­ши­рю­ва­ти аре­ал оку­па­ції. Для при­ту­пле­н­ня пиль­но­сті в ме­діа- се­ре­до­ви­ще остан­нім ча­сом по­сту­по­во вки­да­ли ін­фор­ма­цію про на­чеб­то апа­ти­чність бо­йо­ви­ків до екс­пан­сії і на­віть го­тов­ність їх до пе­ре­мо­вин що­до «вклю­че­н­ня» так зва­них ДНР і ЛНР на пра­вах «ре­спу­блік» до скла­ду Укра­ї­ни. Остан­ній блеф в осно­ві сво­їй не має жо­дних пер­спе­ктив­них під­став, а от­же, но­сить ха­ра­ктер та­кти­чно­го обма­ну. Во­рог бу­де на­сту­па­ти і са­ме це по­ка­зо­во де­мон­струє.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.